Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong

Đây là cuốn sách có ý nghĩa lịch sử và giá trị thực tiễn to lớn, góp phần làm sáng tỏ tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về “Trường học lớn Thanh niên xung phong”, về thanh niên, về đào tạo thế hệ cán bộ cho đời sau…“Trường học lớn Thanh niên xung phong” thể hiện tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sáng lập và rèn luyện lực lượng Thanh niên xung phong, với mục tiêu giác ngộ lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng cho thanh niên để phát huy sức mạnh dời non lấp biển của lớp người trẻ tuổi xung kích phục vụ kháng chiến cứu nước đến toàn thắng, làm một “Trường học lớn” đào tạo, rèn luyện các thế hệ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên” ngay từ lớp trẻ, ngay từ trong khói lửa chiến tranh để phục vụ công cuộc kiến quốc và bảo vệ Tổ quốc lâu dài về sau.

Đồng thời, cuốn sách đề cập thực tiễn hào hùng của “Trường học lớn Thanh niên xung phong”. Trên cơ sở đó, vận dụng sáng tạo tư tưởng và mô hình “Trường học lớn Thanh niên xung phong” trong vấn đề  phát huy nguồn nhân lực, nhất là sức trẻ, để đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển đất nước nhanh, bền vững, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Cuốn sách “Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong” không chỉ hồi tưởng để biết ơn, tự hào, để đúc kết và nâng cao nhận thức mà quan trọng hơn là tôn vinh lịch sử hào hùng của “Trường học lớn Thanh niên xung phong” theo tư tưởng Hồ Chí Minh, gợi mở tìm kiếm những giải pháp thiết thực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay và mai sau.

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP