Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

P. BỔ SUNG - BIÊN MỤC

-----*-----

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

TÀI LIỆU ĐỊA CHÍ SƯU TẦM NĂM 2021

 

I. TỔNG QUÁT

1. Thông tấn xã Giải phóng anh hùng : Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Thông tấn xã Giải phóng 12/10/1960 - 12/10/2020 và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. - H. : Thông tấn, 2020. - 264tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Thông tấn xã Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các bức ảnh, bài viết tái hiện chân thực, sống động sự ra đời và trưởng thành của Thông tấn xã Giải phóng trong trong gian khổ, ác liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đồng thời lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của chiến tranh từ chính “những người cầm bút song hành cùng lịch sử” - những nhà báo, phóng viên từng tham gia chiến trường, từng có mặt trong những giờ phút lịch sử của đất nước

Từ khóa: Thông tấn xã giải phóng, Việt Nam, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15531

Ký hiệu phân loại: 070.43509597/TH 455 T

 

2. 40 năm thư viện Thanh Hóa (1956 - 1996): Tư liệu - sự kiện. - Thanh Hóa : K.nxb., 1997. - 180tr. : ảnh ; 21cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa thông tin tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Tóm tắt lịch sử hình thành và phát triển của thư viện tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1956 - 1996, tập hợp những bài viết, những cảm nhận về hoạt động thư viện cấp tỉnh và thư viện cấp huyện tỉnh Thanh Hóa của nhiều tác giả

Từ khóa: Thư viện, Thanh Hóa, 1956 - 1996

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.13510-13511, DC.15208

Ký hiệu phân loại: 027.4/B 454 M

 

3. Kỷ yếu các đề tài, dự án khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 1996-2000. - Thanh Hoá : K.nxb, 2001. - 272tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Giới thiệu công trình các lĩnh vực: Khoa học xã hội và nhân văn, khoa học công nghiệp

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15501

Ký hiệu phân loại: 001(05)(V211),001.4/K 600 Y,K 600 Y

 

4. Sơ thảo lịch sử 55 năm Báo Thanh Hoá (1962 - 2017) : Lưu hành nội bộ. - Thanh Hoá : K.nxb, 2017. - 151tr. ; 21cm

Từ khóa: Báo Thanh Hoá, 1962 - 2017, Lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15205

Ký hiệu phân loại: 070.59741/S 460 TH

 

5. 55 năm công ty in Ba Đình Thanh Hóa (2-9-1946 * 2-9-2001). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2001. - 288tr. ; 27cm

Từ khóa: Công ty in Ba Đình, Công ty in, Ba Đình

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15325

Ký hiệu phân loại: 070.5/N 114 M

 

6. Lịch sử và văn hóa Việt Nam những gương mặt tri thức.- T.2 / Dương Trung Quốc, Lê Thị Thanh Hóa, Nguyễn Quang Ân,.... - H. : Nxb. Văn hóa - Thông tin, 1998. - 800tr.

ĐTTS ghi: Trung tâm UNESCO thông tin tư liệu lịch sử và văn hóa Việt Nam

Tóm tắt: Gồm 2 phần: Phần 1 - Bàn về tri thức, Phần 2 - Những gương mặt tri thức xưa và nay

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15768

Ký hiệu phân loại: 001.092/NH 556 G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ HỌC, THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC

1. Quốc Chấn Một số đặc điểm tâm lý Người Xứ Thanh / Quốc Chấn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008. - 112tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Đặc điểm môi trường sống của người xứ Thanh và một số đặc trưng tâm lý của người xứ Thanh.

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15618

Ký hiệu phân loại: 155.8/M 458 S

 

2. Quốc Chấn Một số đặc điểm tâm lý Người Xứ Thanh / Quốc Chấn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008. - 112tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Đặc điểm môi trường sống của người xứ Thanh và một số đặc trưng tâm lý của người xứ Thanh.

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15194

Ký hiệu phân loại: 155.8/M 458 S

 

3. Trần Đức Thảo Trần Đức Thảo tuyển tập.- T.2: 1956-1985. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 710 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Đức Thảo được viết trong khoảng những năm từ 1956 đến 1985 với nội dung liên quan đến vấn đề con người, nhất là vấn đề nguồn gốc phát sinh của tiếng nói, ngôn ngữ, tư tưởng, ý thức của con người và một số vấn đề duy vật lịch sử quan trọng

Từ khóa: Việt Nam, Trần Đức Thảo, 1917-1993, Nhà triết học, Việt Nam, Triết học phương Đông, Tư tưởng triết học, 1956-1985

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15685

Ký hiệu phân loại: 181.197/TR 121 Đ

 

4. Trần Đức Thảo Trần Đức Thảo tuyển tập.- T.3: 1986-1993. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 651 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu các công trình nghiên cứu của giáo sư Trần Đức Thảo được viết trong khoảng những năm từ 1956 đến 1985 với nội dung liên quan đến vấn đề con người, nhất là vấn đề nguồn gốc phát sinh của tiếng nói, ngôn ngữ, tư tưởng, ý thức của con người và một số vấn đề duy vật lịch sử quan trọng

Từ khóa: 1986-1993, Việt Nam, Trần Đức Thảo, 1917-1993, Nhà triết học, Việt Nam, Triết học phương Đông, Tư tưởng triết học

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15686

Ký hiệu phân loại: 181.197/TR 121 Đ

 

 

 

 

 

5. Trần Đức Thảo Trần Đức Thảo tuyển tập.- T.1: 1946-1956. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 839 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 36 công trình nghiên cứu của triết gia Trần Đức Thảo, nội dung liên quan đến chủ đề lịch sử triết học như: triết học Hegel, triết học của chủ nghĩa Marx, triết học hiện sinh, hiện tượng học, mối quan hệ giữa hiện tượng học và chủ nghĩa duy vật biện chứng

Từ khóa: Việt Nam, Trần Đức Thảo, 1917-1993, Nhà triết học, Việt Nam, Triết học phương Đông, Tư tưởng triết học, 1946-1956

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15684

Ký hiệu phân loại: 181.197/TR 121 Đ

 

6. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm : Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thế và tại các cơ quan, đơn vị năm 2014. - Thanh Hoá : Công ty in báo Thanh Hoá, 2014. - 80tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá: Ban Tuyên giáo

Từ khóa: Đạo đức

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15300-15301

Ký hiệu phân loại: 174/H 419 T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TÔN GIÁO

1. Lâm Thế Mẫn Những điểm đặc sắc của Phật giáo / Lâm Thế Mẫn; Thích Chân Tính dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Văn hóa văn nghệ, 2016. - 150 tr. ; 19 cm

Tóm tắt: Phân tích những điểm đặc sắc của Phật giáo đồng thời xoá đi những hiểu lầm về giáo pháp. Một số giáo lý cơ bản của đạo Phật. Lợi ích của việc tín ngưỡng Phật giáo và cách để trở thành một tín đồ Phật giáo

Từ khóa: Đặc điểm, Giáo lý, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15294

Ký hiệu phân loại: 294.3/NH 556 Đ

 

2. Chùa xứ Thanh : Chào mừng Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Thanh Hoá lần thứ VII nhiệm kỳ 2017 - 2022.- T.3 / Lê Ngọc Tạo, Nguyễn Thị Khuyến, Vũ Ngọc Định,... - Tái bản lần 1, có sửa chữa, bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hóa, 2016. - 394tr.

ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu về Phật giáo xứ Thanh và lịch sử hình thành, phát triển cùng kiến trúc, cảnh quan, nội thất, tượng Phật, đồ thờ... của một số ngôi chùa trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15746

Ký hiệu phân loại: 294.3/CH 501 X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. KHOA HỌC XÃ HỘI

1. Thanh Hoá tiềm năng và cơ hội đầu tư. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2006. - 63tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Thanh Hoá, Đầu tư, Tiềm năng, Cơ hội đầu tư

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15503

Ký hiệu phân loại: 332.659741/TH 107 H

 

2. Bùi Văn Dũng Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ môi trường / Bùi Văn Dũng, Đỗ Trọng Hưng cb.. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2017. - 431tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm cơ bản của Chủ tịch Hồ Chí Minh về môi trường và bảo vệ môi trường. Vận dụng những quan điểm của Hồ Chí Minh để bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

Từ khóa: Bảo vệ môi trường, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15203

Ký hiệu phân loại: 335.4346/T 550 T

 

3. Dương Xuân Đồng Văn hoá quân sự Việt Nam - Văn hoá giữ nước / Dương Xuân Đồng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 1019tr. ; 24cm

Tóm tắt: Tuyển chọn nhiều bài viết nghiên cứu văn hoá quân sự Việt Nam qua những chặng đường lịch sử, cụ thể trong giai đoạn dựng nước và giữ nước, trong các cuộc kháng chiến ở thế kỷ XX, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN, trong hoạt động đối ngoại quốc phòng

Từ khóa: Thực tiễn, Lí luận, Văn hoá, Quân sự, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15458

Ký hiệu phân loại: 355.009597/V 115 H

 

4. Hoàng Anh Nhân Tuyển tập sưu tầm - nghiên cứu Văn hóa dân gian Thanh Hóa / Hoàng Anh Nhân. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2015. - 1298 tr. ; 27 cm

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Thanh Hóa, Tuyển tập, Sưu tầm, Nghiên cứu

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15513-15514

Ký hiệu phân loại: 398.0959741/T 527 T

 

5. Hoàng Anh Nhân Văn hoá làng và làng văn hoá xứ Thanh / Hoàng Anh Nhân. - H. : Khoa học xã hội, 1996. - 183tr. ; 21cm

Tóm tắt: Những cơ sở lý luận cho việc dựng làng văn hoá. những vấn đề xây dựng làng văn hoá ở Thanh Hoá

Từ khóa: Thanh Hoá, Văn hoá làng, Văn hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15012

Ký hiệu phân loại: 306.59741/V 115 H

6. Hoàng Minh Tường Văn hoá dân gian Thanh Hoá bước đầu tìm hiểu / Hoàng Minh Tường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2007. - 359tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu những giá trị văn hoá phi vật thể tỉnh Thanh Hoá qua tín ngưỡng phồn thực, các lễ hội mùa xuân, lễ hội cầu ngư, tín ngưỡng thờ thần, văn hoá ẩm thực, các nghi lễ, tục kiêng khem... cùng một số vấn đề trong việc bảo tồn và phát huy nền văn hoá phi vật thể có giá trị của đồng bào các dân tộc

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Thanh Hoá, Ẩm thực, Nghi lễ, Tín ngưỡng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.14993

Ký hiệu phân loại: 398.0959741/V 115 H

 

7. Hoàng Minh Tường Dấu ấn văn hoá Chăm trên đất Thanh Hoá / Hoàng Minh Tường. - H. : Văn hoá dân tộc, 2014. - 251tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về dấu ấn văn hoá Chăm trên đất Thanh Hoá. Nghiên cứu dấu ấn văn hoá Chăm qua quá trình giao lưu, tiếp biến với văn hoá Đại Việt ở một số địa phương của tỉnh Thanh Hoá: Bồ Lô trang ở vùng đất Đông Sơn, người Bồ Lô trên cù lao Biện, Hương Đại Lại thời Hồ và di tích văn hoá Chăm, đền Ngốc Cửa Hà nơi thờ phụng công chúa Chăm Trang Tiết Phương Nghi...

Từ khóa: Văn hoá, Dân tộc Chăm, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15004

Ký hiệu phân loại: 305.899059741/D 125 Â

 

8. Hoàng Minh Tường Tín ngưỡng thờ các vị thần biển tỉnh Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường ch.b. - H. : Văn hóa dân tộc, 2017. - 339tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về biển và cư dân ven biển Thanh Hoá; tín ngưỡng của cư dân biển và tục thờ các vị thần biển tỉnh Thanh Hoá; đặc trưng, giá trị và giải pháp bảo tồn, phát huy tín ngưỡng thờ các vị thần biển tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15416

Ký hiệu phân loại: 398.410959741/T 311 NG

 

9. Hoàng Minh Tường Tìm hiểu văn hóa và tín ngưỡng của đồng bào miền núi Thanh Hóa / Hoàng Minh Tường. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2011. - 274tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Nội dung cuốn sách gồm 2 phần : Phần thứ nhất : Giới thiệu những nét văn hóa của đồng bào dân tộc miền núi ở Thanh Hóa; Phần 2: Gồm những tín ngưỡng , lễ hội của dân tộc miền núi Thanh Hóa

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15136

Ký hiệu phân loại: 390.0959741/T 310 H

 

 

 

 

10. Hà Minh Đức Vẻ đẹp của một xứ sở hào hoa : Triết luận / Hà Minh Đức. - Huế : Nxb. Thuận Hóa, 2019. - 105tr. ; 21cm

Tóm tắt: Ghi lại những nhận xét, chiêm nghiệm, suy tư tản mạn của tác giả về các vấn đề giá trị trong xã hội hiện nay như: tổ quốc, gia đình, văn hoá, thời gian, cá nhân, hạnh phúc, tình yêu...

Từ khóa: Giá trị, Cuộc sống, Xã hội, Triết luận

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15180

Ký hiệu phân loại: 301/V 200 Đ

 

11. Lương Trọng Thành Nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp uỷ quản lý của chính quyền cấp xã trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hoá hiện nay / Lương Trọng Thành, Bùi Văn Dũng, Lê Văn Phong. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 222tr. ; 21cm

Từ khóa: Năng lực lãnh đạo, Cấp uỷ, Năng lực quản lý, Xã, Nông thôn mới, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15251

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/N 122 C

 

12. Lương Trọng Thành Tài liệu bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.- T.2 / Lương Trọng Thành. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 312tr.

ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Trang bị những kiến thức mới và những kỹ năng; kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ cấp ủy cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên các mặt công tác, thuộc chức năng. nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Từ khóa: Tài liệu bồi dưỡng, Cán bộ dự nguồn, Ban chấp hành, 2020 - 2025, 2021 - 2026

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15771

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/T 103 L

 

13. Lương Trọng Thành Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp xã ở Thanh Hoá hiện nay / Lương Trọng Thành, Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Thị Ngọc Diệp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 235tr. ; 21cm

Từ khóa: Cán bộ lãnh đạo, quản lý, Nâng cao chất lượng đào tạo, Thanh Hoá, Cấp xã

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15207

Ký hiệu phân loại: 352.390959741/N 122 C

 

 

14. Lương Trọng Thành Tài liệu bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026.- T.1 / Lương Trọng Thành. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 404tr.

ĐTTS ghi: Trương Chính trị tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Trang bị những kiến thức mới và những kỹ năng; kinh nghiệm thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ đạo của cán bộ cấp ủy cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trên các mặt công tác, thuộc chức năng. nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

Từ khóa: Tài liệu bồi dươnngx, 2020 - 2025, 2021 - 2026, Cán bộ dự nguồn, Ban chấp hành

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15770

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/T 103 L

 

15. Lương Trọng Thành Học phong cách rèn tác phong / Lương Trọng Thành, Đỗ Xuân Tuất, Lê Văn Phong. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2018. - 324tr. ; 21cm

Tóm tắt: Bao gồm các bài viết về chủ đề học tập phong cách Hồ Chí Minh như: Xây dựng phong cách công tác của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; học tập phong cách nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào việc phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khoá XII)...

Từ khóa: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tác phong, Phong cách

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15000

Ký hiệu phân loại: 335.4346/H 419 PH

 

16. Mosiakov, D.V Chính sách của Trung Quốc ở Đông Nam Á từ quá khứ đến hiện đại : Sách tham khảo nội bộ / D.V Mosiakov; Thanh Vạn, Nguyễn Trung, Văn Cường dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 310tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu những tiền đề của nền chính trị đương đại Trung Quốc ở Đông Nam Á; Trung Quốc và chiến lược tiến xuống Đông Nam Á trong giai đoạn giao thời thế kỷ XX-XXI; những phương án lựa chọn trong chính sách lấn chiếm của Trung Quốc xuống các nước Đông Nam Á; ảnh hưởng của Trung Quốc ở biển Đông và Đông Dương hiện nay

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Quan hệ quốc tế, Trung Quốc, Đông Nam Á, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.086916

Ký hiệu phân loại: 327.5105/CH 312 S

 

 

17. Nguyễn Kim Măng Thần tích - thần sắc Thanh Hóa.- T.2 / Nguyễn Kim Măng, Nguyễn Văn Hải (ch.b.) ; Đinh Khắc Thuân h.đ. ; Biên dịch: Lê Văn Dân.... - Thanh Hoá : Nxb.Thanh Hóa, 2017. - 400tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 21 bản Thần tích và 32 đạo sắc phong Thần khác ở Thanh Hoá. Mỗi văn bản Thần tích, thần sắc đều được phiên âm, dịch nghĩa, chú thích và kèm theo nguyên bản chữ Hán (đối với Thần tích); ảnh minh hoạ (đối với Thần sắc) ghi lại dấu ấn các vị thần và thành hoàng làng là các anh hùng có công trong các cuộc chống ngoại xâm, che chở cho dân... được dân thờ cúng

Từ khóa: Thần sắc

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15696-15697

Ký hiệu phân loại: 398.0959741/TH 121 T

 

18. Nguyễn Mộng Chữ Trường Thiếu sinh quân Liên khu IV - Một thời để nhớ / Nguyễn Mộng Chữ. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 152 tr. ; 21 cm

Tóm tắt: Giới thiệu về lịch sử thành lập và 5 năm phát triển, tồn tại (1948 - 1952) của trường Thiếu sinh quân Liên khu IV. Ghi chép những mẩu chuyện, hồi ức, kỷ niệm về Trường, về các học viên

Từ khóa: Trường Thiếu sinh quân, Liên khu IV, Quân sự, Thanh Hóa

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15299

Ký hiệu phân loại: 355.2232071259741/TR 561 TH

 

19. Nguyễn Phú Trọng Xây dựng chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt để phát triển đất nước / Nguyễn Phú Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 212tr. ; 19cm

Từ khóa: Xây dựng đảng, Chỉnh đốn Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.15253

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/X 126 D

 

20. Nguyễn Quang Thuấn Cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam sau 30 năm đổi mới: Thực trạng và giải pháp : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Thuấn ch.b. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018. - 338tr. ; 21cm

Tóm tắt: Trình bày kinh nghiệm quốc tế về cải cách doanh nghiệp nhà nước và bài học cho Việt Nam. Phân tích thực trạng cải cách doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2015. Một số giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy cải cách doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam giai đoạn 2016-2025

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.086914

Ký hiệu phân loại: 338.74909597/C 103 C

21. Nguyễn Viết Thông Trí thức và vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay / Nguyễn Viết Thông, Lê Thị Sự. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 236tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận chung về trí thức và vai trò của trí thức trong quá trình phát triển của Việt Nam hiện nay; trí thức và vai trò của trí thức Việt Nam - thực trạng và những vấn đề đặt ra; một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Trí thức, Vai trò, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.086915

Ký hiệu phân loại: 305.55209597/TR 300 TH

22. Nguyễn Việt Hồng Bác Hồ con người và phong cách / Nguyễn Việt Hồng. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 1997. - 59tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15246

Ký hiệu phân loại: 335.4346/B 101 H

23. Nguyễn Văn Khoan Bao dung Hồ Chí Minh / Nguyễn Văn Khoan. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Lao động, 1995. - 80tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15247

Ký hiệu phân loại: 335.4346/B 108 D

24. Ninh Viết Giao Địa chí văn hóa Hoằng Hóa / Ninh Viết Giao cb; Hoàng Tiến Tựu, Viên Ngọc Lưu cộng tác. - H. : Khoa học xã hội, 2000. - 813tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - UBND huyện Hoằng Hóa

ĐTTS ghi: Huyện ủy - Hội đồng nhân dân - UBND huyện Hoằng Hóa

Tóm tắt: Khái quát chung về huyện Hoằng Hóa tỉnh Thanh Hóa cùng những đặc điểm địa lí, xã hội, các ngành nghề, làng xã, phong tục tập quán, tôn giáo, tín ngưỡng, kiến trúc, lễ tiết trong năm

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15455-15456

Ký hiệu phân loại: 390.0959741/Đ 301 CH

25. Phạm Côn Sơn Gia Lễ xưa và nay / Phạm Côn Sơn. - In lần 4 (có tu chỉnh và bổ sung). - H. : Thanh niên, 1999. - 288tr. ; 19cm

Tóm tắt: Trình bày những tập tục cụ thể của người Việt trong hôn nhân, tang lễ, thờ phụng tổ tiên và chiều hướng gia lễ ngày nay

Từ khóa: Nghi lễ, Phong tục, Gia đình, Cuộc sống, Văn hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15006

Ký hiệu phân loại: 390.09597/GI 100 L

26. Phạm Hoàng Mạnh Hà Đời sống văn hóa các dân tộc ở Thanh Hóa / Phạm Hoàng Mạnh Hà ch.b., Trần Thị Liên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2012. - 330tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hóa của 7 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết trên đất Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15571-15573

Ký hiệu phân loại: 306.459741/Đ 462 S

27. Phạm Hoàng Mạnh Hà Đời sống văn hóa các dân tộc ở Thanh Hóa / Phạm Hoàng Mạnh Hà ch.b., Trần Thị Liên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2012. - 330tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu về văn hóa của 7 dân tộc anh em cùng sinh sống đoàn kết trên đất Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15436

Ký hiệu phân loại: 306.459741/Đ 462 S

28. Phạm Thanh Điện lực Thanh Hoá từ Hàm Rồng lên Mường Lý / Phạm Thanh. - H. : Thông tấn, 2019. - 113tr. ; 21cm

Từ khóa: Điện lực Thanh Hoá, Thanh Hoá, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15166

Ký hiệu phân loại: 333.79320959741/Đ 305 L

29. Stavridis, James G. Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới / James G. Stavridis ; Hà Anh Tuấn dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 403tr. ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Sea power

Tên sách tiếng Anh: Sea power

Tóm tắt: Mô tả các đặc điểm địa - chính trị và sự kiện hàng hải quan trọng trong lịch sử hình thành lãnh thổ hàng hải; xác định các thách thức địa - chính trị hiện nay của đại dương; đưa ra những khuyến nghị cho chiến lược và chính sách hải quân của Mỹ trong tương lai nhằm duy trì ổn định địa - chính trị và kinh tế toàn cầu

Từ khóa: Địa chính trị, Lịch sử, Hải quân, Biển

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15413

Ký hiệu phân loại: 359.03/QU 603 L

30. Trương Thị Thông Đổi mới công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từ thực tiễn Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá / Trương Thị Thông, Lương Trọng Thành. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 293tr. ; 21cm

Từ khóa: Quản lý đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15204

Ký hiệu phân loại: 320.0715/Đ 452 M

31. Trần Thị Liên Trò diễn dân gian vùng Đông Sơn / Trần Thị Liên. - H. : Văn hóa thông tin, 1997. - 231tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

ĐTTS ghi: Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Trò diễn dân gian, Đông Sơn, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15072

Ký hiệu phân loại: 394.26959741/TR 400 D

32. Trần Văn Thịnh Truyện cổ danh nhân - hào kiệt xứ Thanh : Con người - Di tích - Danh thắng / Trần Văn Thịnh. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2014. - 463tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp khá đầy đủ những mẩu chuyện hay về các danh nhân - hào kiệt và mối tương quan với di tích - danh thắng xứ Thanh qua các thời kì lịch sử

Từ khóa: Di tích văn hoá, Di tích lịch sử, Danh nhân, Thanh Hoá, Truyện cổ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.14992

Ký hiệu phân loại: 398.20959741/TR 527 C

33. Trịnh Quốc Tuấn Đi tìm địa chỉ văn hóa: Bước đầu cảm nhận văn hóa xứ Thanh / Trịnh Quốc Tuấn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2005. - 207tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn hóa, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15153

Ký hiệu phân loại: 304.4/Đ 300 T

34. Trọng Miễn Chàng rể rắn : Tập truyện cổ / Trọng Miễn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1994. - 91tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Truyện cổ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15126

Ký hiệu phân loại: 398.2/CH 106 R

35. Vũ Mạnh Quang Lịch sử Đảng bộ Thái Bình (1927-1954) / Vũ Mạnh Quang, Lê Công Hưng, Nguyễn Đình Lạc, Trần Mạnh Hưng. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 706tr. ; 21cm

Tóm tắt: Mảnh đất, con người và truyền thống của Thái Bình. Quá trình thành lập, trưởng thành và thành tích lãnh đạo của Đảng bộ Thái Bình trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ 1927-1954

Từ khóa: Đảng bộ tỉnh, Việt Nam, Lịch sử hiện đại, Kháng chiến chống Pháp, Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15018

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959736/L 302 S

36. Vương Anh Tiếp cận văn hoá bản Thái xứ Thanh / Vương Anh. - Thanh Hoá : Sở Văn hoá thông tin xb., 2001. - 287tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Người Thái, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15169

Ký hiệu phân loại: 305.89591/T 307 C

37. Vương Anh Mo (sử thi và thần thoại) dân tộc Mường / Vương Anh (ch.b.), Bùi Nhị Lê, Phạm Tố Châu,.... - H. : Văn hóa dân tộc, 1997. - 2213tr. ; 21cm

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.13444
DC.15338

Ký hiệu phân loại: 398.209597/M 400

38. Đoàn Văn Hạnh Lịch sử Đảng bộ huyện Ngọc Lặc.- T.1: 1949-1985 / Đoàn Văn Hạnh ch.b; Đào Thị Châu. - Thanh Hóa : K.Nxb., 1996. - 175tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ngọc Lặc

Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lý, truyền thống lịch sử huyện Ngọc Lặc - tỉnh Thanh Hoá. Những hoạt động chủ chốt của Đảng bộ huyện qua các thời kì: Sự hình thành cơ sở cách mạng, đấu tranh chống chính quyền thực dân, tiến hành giành chính quyền trong Cách mạng Tháng Tám, thành lập Chi bộ, xây dựng hậu phương vững mạnh, kháng chiến chống Mỹ, lãnh đạo nhân dân trong huyện cùng cả nước quá độ lên CNXH

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15740

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

39. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 337tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15310

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

40. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X. - H. : Chính trị Quốc gia, 2006. - 378tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng về các vấn đề nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15307

Ký hiệu phân loại: 3KV(060)"2006",324.25970755/V 115 K,V 115 K

41. Đảng Cộng sản Việt Nam Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 337tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15308

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

42. Đức Vượng Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ / Đức Vượng. - H. : Chính trị quốc gia, 2011. - 96tr. ; 19cm

Tóm tắt: Trình bày quan điểm của chủ tịch Hồ Chí Minh về vấn đề cán bộ, vấn đề dùng người, về phương hướng và phương pháp dùng người; tìm nguồn nhân tài để sử dụng, lựa chọn nhân tài cho cách mạng; huấn luyện, đánh giá, phê bình cán bộ có cái "tâm" trong việc dùng người

Từ khóa: Cán bộ, Đào tạo cán bộ, Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15263

Ký hiệu phân loại: 335.4346/H 450 CH

43. Luật tổ chức Quốc hội. - H. : Lao động, 2016. - 88tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật tổ chức Quốc hội gồm các quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội; uỷ ban thường vụ và Chủ tịch Quốc hội; hội đồng dân tộc và các uỷ ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; Tổng Thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Uỷ ban thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội cùng các điều khoản thi hành

Từ khóa: Văn bản pháp luật, Việt Nam, Pháp luật

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06590

Ký hiệu phân loại: 342.59705702632/L 504 T

44. Lịch sử Viện Kiểm sát nhân dân Việt Nam (1960 - 2020) / B.s.: Trịnh Nhu (ch.b.), Trần Trọng Thơ, Nguyễn Bình.... - H. : Chính trị quốc gia, 2020. - 976 tr. ; 27 cm

ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. - Lưu hành nội bộ

ĐTTS ghi: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. - Lưu hành nội bộ

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành, phát triển bộ máy tổ chức, lực lượng và cơ chế hoạt động của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân qua từng giai đoạn cách mạng kể từ khi ra đời đến nay; qua đó khẳng định chức năng, nhiệm vụ, vai trò của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ kỷ cương, pháp luật của nhà nước và quyền tự do, dân chủ của nhân dân

Từ khóa: Lịch sử, Việt Nam, 1960 - 2020

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15511

Ký hiệu phân loại: 347.597/L 302 S

45. Lịch sử Bưu điện tỉnh Thanh Hoá (1945 - 2000). - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Thanh Hoá : K.nxb, 2000. - 246tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam. Bưu điện tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Tổng công ty bưu chính viễn thông Việt Nam. Bưu điện tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Lịch sử, Bưu điện Thanh Hoá, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15164-15165

Ký hiệu phân loại: 383.0959741/L 302 S

46. 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (1930 -2020) những dấu ấn và thành tựu nổ bật : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2020. - 656tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày, làm rõ những dấu ấn và thành tựu nổ bật nhất của Đảng bộ tỉnh từ ngày thành lập đến năm 2020

Từ khóa: Thanh Hóa, Đảng bộ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15333-15334

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/CH 311 M

47. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.62: 2003. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 670tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2003, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15639

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

48. Vâng lời Bác Thanh Hoá làm khuyến học : Tác phẩm Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVIII và Đại hội Đại biểu Hội khuyến học Việt Nam lần thứ V. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2015. - 356tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội khuyến học Sở giáo dục và đào tạo Hội cựu giáo chức Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Hội khuyến học Sở giáo dục và đào tạo Hội cựu giáo chức Thanh Hoá

Từ khóa: Khuyến học, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.14998-14999

Ký hiệu phân loại: 370.959741/V 122 L

49. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương khoá X : Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2009. - 312 tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các báo cáo về vấn đề: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội X

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15306

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

50. Văn kiện trung ương cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.2: 1950. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1064tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Phản ánh sự lãnh đạo của Xứ uỷ, Ban Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ trong năm 1950 và tập trung phân tích toàn diện diễn biến cuộc đấu tranh của dân, quân ta trên chiến trường Nam Bộ từ giai đoạn chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tổng phản công

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15627

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

51. Những sự kiện lịch sử Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hoá 1975- 2000 / Trịnh Trọng Quyền, Phạm Văn Tích, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Đức Thắng. - Thanh Hoá : Tỉnh Uỷ Thanh Hoá, 2005. - 548tr. ; 24cm.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15689-15691

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 S

52. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.66: 2007. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1113tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2006, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15643

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

53. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá 1930 - 1999. - Thanh Hoá : K.nxb, 1999. - 238tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: 1930 - 1999, Mặt trận Tổ quốc Thanh Hoá, Thanh Hoá, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15324

Ký hiệu phân loại: 305.06/L 302 S

54. Tài liệu chuyên đề nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt nam khóa XI : Dùng phục vụ Hội nghị toàn quốc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 147tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 4, Đảng CSVN, Khóa XI

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15370-15371

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

55. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946-1975.- T.1: 1946-1949. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 976 tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Tập hợp tài liệu, văn kiện các Hội nghị Xứ uỷ và do Thường vụ Xứ uỷ ban hành; các bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Đảng và các đồng chí lãnh đạo Đảng ban hành từ năm 1946 đến năm 1949 phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Xứ uỷ, Thường vụ Xứ uỷ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Nam Bộ như: Chính trị, kháng chiến, kinh tế, an ninh trật tự, tư tưởng, văn hoá, tổ chức cán bộ

Từ khóa: Việt Nam, Nam Bộ, 1946-1949, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15626

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

56. Các văn bản hướng dẫn thực hiện nghị định 29/1998/NĐ/CP của chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn. - Thanh Hoá : K.nxb, 1998. - 47tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: UBND tỉnh Thanh Hoá. Ban tổ chức chính quyền - Tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: UBND tỉnh Thanh Hoá. Ban tổ chức chính quyền - Tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Nghị định 29/1998/NĐ/CP, Quy chế dân chủ, Xã, Phường, Thị trấn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15220

Ký hiệu phân loại: 342.59708/C 101 V

57. Công an nhân dân Thanh Hóa - Lịch sử biên niên (1954 - 1975). - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 268tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Công an nhân dân, Thanh Hóa, Lịch sử, 1954 - 1975

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15158

Ký hiệu phân loại: 363.20959741/C 455 A

58. Hỏi - đáp về biển, đảo dành cho tuổi trẻ Việt Nam. - H. : Thông tin và truyền thông, 2017. - 258tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Gồm có các câu hỏi và trả lời về vị trí, vai trò và tiềm năng của biển, đảo Việt Nam; Các vấn đề liên quan đến quyền và bảo vệ các quyền của Việt Nam trong Biển Đông; Xây dựng và phát triển các lĩnh vực liên quan đến biển, đảo Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15254

Ký hiệu phân loại: 320.109597/H 428 Đ

59. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.- T.3: 1975 - 2010. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2015. - 434tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Từ khóa: Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Bà Rịa - Vũng Tàu, 1975 - 2010

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15713

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959777/L 302 S

60. Lịch sử ngành thương mại Thanh Hóa (1946 - 1996). - Thanh Hóa : K. Nxb., 1996. - 159tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Sở Thương mại Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Sở Thương mại Thanh Hóa

Từ khóa: Ngành Thương mại, Thanh Hóa, 1946 - 1996, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15154

Ký hiệu phân loại: 381.0959741/L 302 S

61. Hồ Chí Minh thời niên thiếu. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 1995. - 159tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Tiểu ban nghiên cứu lịch sử Đảng. Tỉnh uỷ Nghệ An

ĐTTS ghi: Tiểu ban nghiên cứu lịch sử Đảng. Tỉnh uỷ Nghệ An

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lịch sử, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15195

Ký hiệu phân loại: 335.4346/H 450 CH

62. Đảng bộ huyện Yên Định 75 năm một chặng đường vẻ vang. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2013. - 100tr. ; 27cm

Từ khóa: Thanh Hóa, Đảng bộ, Yên Định

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15327

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/Đ 106 B

63. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh.- T.2: 1954 - 1975. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 316tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp(1930 - 1954) của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1954 - 1975, Lịch sử, Hà Tĩnh, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15724

Ký hiệu phân loại: 324.259707509597143/L 302 S

64. Những gương điển hình tiêu biểu thời kỳ đổi mới (2010 - 2015). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2015. - 252tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tình Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tình Thanh Hóa

Tóm tắt: Giới thiệu những thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến toàn tỉnh Thanh Hoá được tuyên dương trong thời kì đổi mới, cụ thể trong công tác sản xuất, lao động, công đoàn, thương mại, giáo dục, y tế, dịch vụ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15147

Ký hiệu phân loại: 302.092/NH 556 G

65. Báo cáo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá khoá XII, tại Đại hội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. - Thanh Hoá : K.nxb, 2014. - 28tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Báo cáo, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh Hoá, Khoá XII, 2014 - 2019

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15494

Ký hiệu phân loại: 320.959741/B 108 C

66. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời dạy của Người. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2007. - 227tr. ; 27cm

Tóm tắt: Cuốn sách ra đời để tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn của Đảng bộ, nhân dân Thanh Hóa đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa, phục vụ cho Cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân "Hock tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị

Từ khóa: Thanh Hóa, Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15330

Ký hiệu phân loại: 335.4346/CH 500 T

67. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 119tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Cung cấp tài liệu nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Phong cách, Tư tưởng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15347

Ký hiệu phân loại: 335.46346/NH 556 N

68. Lễ hội dân gian Thanh Hóa / Hoàng Bá Tường (Ch.b), Vũ Văn Bình, Hoàng Bá Khải,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2016. - 432tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về giá trị của lễ hội dân gian ở Thanh Hoá với góc nhìn đa diện, những nét riêng đặc sắc của lễ hội; đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của lễ hội dân gian trong thời kỳ công nghiệp hoá - hiện đại hoá, hội nhập quốc tế và phát triển du lịch bền vững

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Lễ hội dân gian, Thanh Hóa, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15407

Ký hiệu phân loại: 394.260959741/L 250 H

69. Số liệu thống kê kinh tế - xã hội 1991 - 1995 tỉnh Thanh Hóa. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1997. - 143tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Số liệu, Thống kê, Kinh tế, Xã hội, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15472

Ký hiệu phân loại: 315.59741/S 450 L

70. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 42tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu lệnh của Chủ tịch nước và Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bầu cử hội đồng nhân dân với những quy định chung và quy định cụ thể về số đại biểu hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, cách tổ chức phụ trách bầu cử và danh sách cử tri

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06589

Ký hiệu phân loại: 342.5970702632/L 504 B

71. Nghị quyết của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hoá. - Thanh Hoá : K.nxb, 2016. - 30tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh uỷ Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Từ khóa: Nghị quyết, 2015 - 2020, Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn thể

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15239

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NGH 300 QU

72. Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia, 2001. - 30tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khóa: Nghị quyết, Văn kiện đại hội, Hội nghị lần 3, Khóa IX, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15363

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/NGH 300 QU

73. Công tác phục vụ Đại hội Đảng của uỷ ban kiểm tra các cấp. - H. : Tài chính, 2014. - 191tr. ; 19cm

Từ khóa: Đại hội Đảng, Uỷ ban kiển tra các cấp, Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15258

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/C 455 T

74. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.8: Hoạt động quân sự từ năm 1802 đến năm 1896 / Đinh Xuân Lâm (Ch.b), Bùi Đình Phong, Hoàng Thị Thảo. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 399tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15664

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

75. Lịch sử Đảng bộ huyện Thạch Thành : 1996 - 2005. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2006. - 219tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành

Tóm tắt: Đảng bộ huyện lãnh đạo công cuộc đổi mới theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong 2 giai đoạn: 1996 - 2000 và 2001 - 2005.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15025

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959741/L 302 S

76. 90 năm truyền thống ngành dân vận tỉnh Thanh Hóa (1930 - 2020). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2020. - 220tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Dân vận tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Tập hợp những tư liệu, bài viết, hình ảnh về quá trình xây dựng và phát triển của ngành Dân vận tỉnh Thanh Hóa từ năm 1930 đến 2020

Từ khóa: Ngành dân vận, Thanh Hóa, 1930 - 2020

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15477-15478

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959741/CH 311 M

77. 35 năm Câu lạc bộ Hàm rồng Thanh Hóa (1982 - 2017). - Thanh Hóa : K.Nxb, 2017. - 88tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Ghi lại bằng hình ảnh chặng đường hoạt động trong 35 năm (1982 - 2017) của Câu lạc bộ Hàm Rồng, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15326

Ký hiệu phân loại: 305.260959741/B 100 M

78. Văn kiện Đại Hội Đại Biểu toàn quốc lần thứ X. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 378tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15058

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/V 115 K

79. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.61: 2002. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 1081tr

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2002, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Văn kiện, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15638

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

80. Lịch sử Đảng bộ xã Quảng Đông (1948 - 2018). - H. : Công an nhân dân, 2018. - 247tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tình hình kinh tế xã hội và truyền thống lịch sử của nhân dân xã Quảng Đông, thành phố Thanh Hoá. Đảng bộ lãnh đạo nhân dân đấu tranh, khôi phục và phát triển kinh tế,văn hoá,xã hội

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15340

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

81. Tực ngữ, dân ca, ca dao, vè Thanh Hoá : Miền xuôi - Trước cách mạng tháng Tám / Lê Huy Trâm, Hoàng Khôi, Lưu Đức Hạnh s.t và b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1983. - 171tr. ; 19cm

Từ khóa: Tục ngữ, Dân ca, Ca dao, Vè, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15090

Ký hiệu phân loại: 398.9/T 506 NG

82. Luật tổ chức chính quyền địa phương. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 155tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức chính quyền địa phương với 143 điều với những quy định chung và qui định cụ thể liên quan tới chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoạt động của chính quyền địa phương, thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cùng điều khoản thi hành

Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam, Văn bản pháp luật

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06585

Ký hiệu phân loại: 342.5970902632/L 504 T

83. Những sự kiện lịch sử Đảng Bộ Tỉnh Thanh Hoá 1925- 1945 / Trịnh Trọng Quyền, Phạm Văn Tích, Lê Ngọc Hân, Nguyễn Đức Thắng. - Thanh Hoá : K. Nxb., 1978. - 231tr. ; 24cm.

TTS ghi: Ban Nghiên cứu lịch sử đảng Thanh Hóa

TTS ghi: Ban Nghiên cứu lịch sử đảng Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15150

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 S

84. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận.- T.1: 1930 - 1954. - Xuất bản lần 1. - H. : K. Nxb., 1994. - 229tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp (1930 - 1954) vô cùng anh dũng của nhân dân tỉnh Bình Thuận dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1954, Lịch sử, Bình Thuận, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15717

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959759/L 302 S

85. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa IX. - H. : Chính trị Quốc gia, 2003. - 91tr. ; 19cm.

Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí tổng bí thư Nông Đức Mạnh khai mạc hội nghị. Nội dung nghị quyết hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng khoá IX

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15304

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

86. Ca dao tuyển tập. - H. : Nxb. Lao động, 2005. - 228tr. ; 19cm

Từ khóa: Ca dao

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15385

Ký hiệu phân loại: 398.8/C 100 D

87. Các văn bản pháp quy về giải phóng mặt bằng : Phòng tuyên truyền - Ban tuyên giáo tỉnh ủy tuyển chọn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2011. - 284tr. ; 21cm.

Phòng tuyên truyền - Ban tuyên giáo tỉnh ủy tuyển chọn

Phòng tuyên truyền - Ban tuyên giáo tỉnh ủy tuyển chọn

Từ khóa: Văn bản pháp quy, Giải phóng mặt bằng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15255

Ký hiệu phân loại: 348/C 101 V

88. Lịch sử đảng bộ phường Ba Đình (1945 - 2000). - H. : K.Nxb., 2003. - 338tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường Ba Đình

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ phường Ba Đình

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Đảng bộ, Phường Ba Đình, Thanh Hóa, Lịch sử, 1945 - 2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15020

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

89. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.- T.2: 1954 - 1975. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 322tr.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Hòa Bình

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Hòa Bình

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) của nhân dân tỉnh Hòa Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1954 - 1975, Lịch sử, Hòa Bình, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15726

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959719/L 302 S

90. Văn kiện trung ương cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.5: 1953 - 9/1954. - H. : Chính trị Quốc gia. - 1039tr.

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, thông cáo, hiệu triệu, điện... của trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ trong vấn đề chuyển quân tập kết, bảo vệ, duy trì tổ chức đảng và quần chúng trong vùng địch chiếm đóng, củng cố các chi uỷ bí mật, nắm vững các tiểu tổ nòng cốt, củng cố căn cứ huyện, tỉnh để làm chỗ đứng chân lãnh đạo phong trào thắng lợi

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15629

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

91. 75 năm công tác tư tưởng - văn hoá của Đảng bộ tỉnh và quá trình xây dựng, trưởng thành của Ban tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá (1930 - 2005). - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2005. - 192tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

Từ khóa: Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, Công tác tư tưởng, 1930 - 2005, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15191

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/B 112 M

92. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương khoá VIII. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 115tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Bài phát biểu của Tổng bí thư Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu tại Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII. Nghị quyết và chỉ thị về việc tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15037-15039

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

93. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 450tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15059-15062

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

94. 30 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển (1982 - 2012). - Thanh Hoá : K.nxb, 2012. - 72tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Huyện Lang Chánh

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ Huyện Lang Chánh

Từ khóa: Huyện Lang Chánh, Thanh Hoá, Xây dựng, Phát triển

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15616

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/B 100 M

95. Hỏi và đáp về các kết luận của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 106 tr. ; 19 cm

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá TƯ. Ban khoa giáo TƯ

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá TƯ. Ban khoa giáo TƯ

Tóm tắt: Kết luận về giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ: Phương pháp phát triển giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2005 và đến năm 2010. Kết luận về việc thực hiện ba nghị quyết trung ương về công tác tổ chức cán bộ

Từ khóa: Đảng Cộng Sản Việt Nam, Công tác tư tưởng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15346

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/H 428 V

96. Trường chính trị tỉnh Thanh Hóa - 65 năm xây dựng và trưởng thành (1949 - 2014). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2014. - 218tr. ; 24cm

Từ khóa: Trường chính trị, Thanh Hóa, 1949 - 2014

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15469

Ký hiệu phân loại: 370.59741/TR 561 CH

97. Báo cáo điển hình tiên tiến. - H. : K.nxb, 2010. - 472tr. ; 29cm

ĐTTS ghi: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

ĐTTS ghi: Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII

Từ khóa: Báo cáo, Điển hình tiên tiến

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15498

Ký hiệu phân loại: 302.092/B 108 C

98. 55 năm ngành Văn hoá thông tin Thanh Hoá (1945 - 2000). - Thanh Hoá : K.nxb, 2001. - 279tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15193

Ký hiệu phân loại: 306.097597/N 114 M

99. Tài liệu nghiên cứu nghị quyết hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành trung ương Đảng (Khoá VIII) : Dành cho báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 1997. - 111tr. ; 19cm.

Từ khóa: Tài liệu nghiên cứu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Khoá VIII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15225

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

100. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2006. - 149tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15222

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/V 115 K

101. Những kết quả nổ bật của Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 : Chào mừng Đại hội địa biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận tổ quốc Việt Nam lần thứ Ĩ, nhiệm kỳ 2019 - 2024. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - tr. ; cm

ĐTTS ghi: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Cuốn sách cung cấp những bài viết, số liệu, hình ảnh, mô hình, điển hình tiêu biểu của hoạt động MTTO các cấp trong nhiệm kỳ

Từ khóa: Thanh Hóa, Đảng bộ, Mặt trận tổ quốc, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15331

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 K

102. Tài liệu học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2013. - 44tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 8, Khóa XI, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15376-15377

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

103. Kinh tế xã hội Thanh Hoá năm 1992. - Thanh Hóa : Cục Thống kê, 1992. - 30tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15256

Ký hiệu phân loại: 330.959741/K 312 T

104. Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã. - H. : Nxb. Thống kê, 2012. - 486tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp các chi tiêu về tình hình kinh tế - xã hội chủ yếu của địa phương theo từng cấp hành chính và được xây dựng theo 4 nguyên tắc.

Từ khóa: Thống kê, Chỉ tiêu thống kê

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15508

Ký hiệu phân loại: 315.97/H 250 TH

105. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Kon Tum : Sơ thảo.- T.1: 1930 - 1975. - Xuất bản lần 1. - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 583tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1930 - 1975) vô cùng anh dũng của nhân dân tỉnh Kon Tum dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1975, Lịch sử, Kon Tum, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15715

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959761/L 302 S

106. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2006. - H. : Thống kê, 2007. - 247tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Niên giám, Niên giám thống kê, Năm 2006

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15560

Ký hiệu phân loại: 315.9741/N 305 GI

107. Xây dựng làng văn hóa Thanh Hóa : Lưu hành nội bộ. - H. : K.nxb., 2000. - 189tr. ; 19cm

ĐTTS: Sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa

ĐTTS: Sở Văn hóa - Thông tin Thanh Hóa

Từ khóa: Văn hóa, Thanh Hóa, Làng văn hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.13641
DC.15141

Ký hiệu phân loại: 306/X 126 D

108. Khoa học lịch sử quốc phòng an ninh Thanh Hóa xưa và nay. - H. : Công an nhân dân, 2012. - 407tr. ; 30cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15402

Ký hiệu phân loại: 355.00959741/KH 401 H

109. Luật tổ chức hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân. - H. : Thống kê, 2003. - 107tr. ; 19cm

Tóm tắt: Gồm những quy định chung của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân và uỷ ban nhân dân

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06586-6587

Ký hiệu phân loại: 342.597/L 504 T

110. Các Chi bộ, Đảng bộ Cộng sản đầu tiên của tỉnh và các huyện, thị, thành phố ở Thanh Hoá / Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Văn Chính, Trịnh Khắc Bân,.... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 272 tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

Tóm tắt: Quá trình thành lập và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá, của các Chi bộ, Đảng bộ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh

Từ khóa: Thanh Hoá, Đảng bộ, Chi bộ, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15320

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/C 101 CH

111. Những tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2002 - 2005. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2005. - 335tr. ; 21cm

Từ khóa: Thanh Hóa, Lịch sử đảng bộ, Tổ chức Đảng, Đảng bộ tỉnh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15457

Ký hiệu phân loại: 324.25970709/NH 556 T

112. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 208tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo về các vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, quy định thi hành điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những điều Đảng viên không được làm

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15054-15055

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

113. Lịch sử Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh hoá (1930 - 2018). - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 542tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thanh Hoá, 1930 - 2018

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15461

Ký hiệu phân loại: 320.959741/L 302 S

114. Di sản văn hoá xứ Thanh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2015. - 130tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá - thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá - thể thao và Du lịch Thanh Hoá. Trung tâm bảo tồn di sản văn hoá

Từ khóa: Di sản văn hoá, Xứ Thanh, Hội nhập, Phát triển

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15615

Ký hiệu phân loại: 306.459741/D 300 S

115. Văn kiện đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2006. - 207tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15034-15035

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/V 115 K

116. Những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1954 - 1975. - Thanh Hóa : K.Nxb., 1995. - 368tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15155

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 S

117. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng tâm, các khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 : Tài liệu phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứu XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Thanh Hóa : K.nxb, 2020. - 463tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam,ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam,ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khóa: Nghị quyết, Đại hội 18, Đảng bộ tỉnh, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15484

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/B 108 C

118. Lịch sử đảng bộ tỉnh Minh Hải (1930 - 1975): Sơ thảo / Nguyễn Hoe, Huỳnh Lứa, Nguyễn Hữu Thành,.... - H. : Nxb. Mũi Cà Mau, 1995. - 327tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Minh Hải

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Minh Hải

Tóm tắt: Những hoạt động phong phú và sáng tạo của Đảng bộ và quân dân Minh Hải đã vận dụng đường lối chủ trương của Đảng trong công cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước cũng như trong giai đoạn cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam

Từ khóa: Lịch sử, Đảng cộng sản Việt Nam, Sơ thảo, 1930 - 1975, tỉnh Minh Hải

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15019

Ký hiệu phân loại: 324.259707095973/L 302 S

119. Những chiến sỹ cách mạng trung kiên tỉnh Thanh Hóa.- T.2 / Nguyễn Văn Phát, Hoàng Bá Tường, Lê Việt Phương, Nguyễn Tuyết Nhung. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 337 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu thân thế sự nghiệp, sự đóng góp to lớn của những chiến sỹ cách mạng tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Từ khóa: Thanh Hóa, Lịch sử, Chiến sĩ cách mạng, Nhân vật lịch sử, Cuộc đời, Sự nghiệp

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15817-15818

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 CH

120. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương Đảng khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 240tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn kiện, Đảng cộng sản Việt Nam, Hội nghị lần 4, Khoá XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15212

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

121. Tài liệu bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp huyện, xã nhiệm kỳ 2004 - 2009. - H. : Phụ nữ, 2004. - 247tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ nội vụ

ĐTTS ghi: Bộ nội vụ

Tóm tắt: Giới thiệu về nhà nước và bản chất của nhà nước CHXHCN Việt Nam, pháp luật, pháp chế XHCN, tổ chức, hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, vai trò của Hội đồng nhân dân cấp huyện, xã và trong việc triển khai quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

Từ khóa: Hoạt động, Qui chế dân chủ, Hội đồng nhân dân, Xã, Huyện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15214

Ký hiệu phân loại: 352.209597/T 103 L

122. Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 260tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

ĐTTS ghi: Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới

Từ khóa: Báo cáo tổng kết, Đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam, 1986 - 2016

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15250

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/B 108 C

123. Lịch sử tỉnh Trà Vinh.- T.2: 1945 - 1954. - H. : K. Nxb., 1999. - 197tr.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp(1930 - 1954) của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1945 - 1954, Lịch sử, Trà Vinh, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15725

Ký hiệu phân loại: 324.259707509597186/L 302 S

124. Những gương sáng tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới (2005 - 2010) / Lê Nam, Nguyễn Hoàng Vân, Phạm Minh Cận,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 284tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Những sáng kiến kinh nghệm trong thực tiễn cuộc sống của các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15437

Ký hiệu phân loại: 338.092/NH 556 G

125. 90 năm Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa (1930 -2020) những dấu ấn và thành tựu nổ bật : Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2020. - 656tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Hội Khoa học lịch sử Thanh Hóa

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày, làm rõ những dấu ấn và thành tựu nổ bật nhất của Đảng bộ tỉnh từ ngày thành lập đến năm 2020

Từ khóa: Thanh Hóa, Đảng bộ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15468

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/CH 311 M

126. Hướng dẫn thi hành 2014 - Luật đất đai: Giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất áp dụng 1-7-2014. - H. : Hồng đức, 2014. - 546tr. ; 28cm

Tóm tắt: Giới thiệu Luật Đất đai có hiệu lực thi hành từ 01-01-2014; các văn mới quy định về giá đất, bồi thường và hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; chính sách mới về nhà ở, hỗ trợ về nhà ở; quy định xử phạt hành chính về đất đai

Từ khóa: Luật đất đai, Pháp luật, Việt Nam, Văn bản pháp luật

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06584

Ký hiệu phân loại: 346.59704/H 561 D

127. 50 năm xây dựng - chiến đấu - trưởng thành giao thông vận tải Thanh Hóa. - H. : Giao thông vận tải, 1995. - 304tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Sở giao thông vận tải Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Sở giao thông vận tải Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15163

Ký hiệu phân loại: 388.459741/N 114 M

128. Các văn bản chỉ thị - nghị định - thông tư lịch thời gian công việc về cuôc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 1994 - 1999. - Thanh Hoá : K.nxb, 1994. - 39tr. ; 19cm

Từ khóa: Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Bầu cử, Đại biểu HĐND, 1994 - 1999

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15217

Ký hiệu phân loại: 342/C 101 V

129. Dân số và nhà ở tỉnh Thanh Hóa. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1999. - 207tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hóa

Từ khóa: Thống kê, Dân số, Nhà ở, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15473

Ký hiệu phân loại: 304.60959741/D 121 S

130. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Bàn về đặc trưng văn hóa truyền thống Thanh Hóa. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2011. - 174tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật

Tóm tắt: Tập hợp các báo cáo, tham luận tại Hội thảo khoa học "Bàn về đặc trưng văn hóa truyền thống Thanh Hóa"

Từ khóa: Kỷ yếu, Hôi thảo khoa học, Văn hóa truyền thống, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15524

Ký hiệu phân loại: 306.0959741/K 600 Y

131. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.5: Hoạt động quân sự thời Hồ _ lê Sơ (1499 - 1527) / Phan Huy Lê (Ch.b), Lê Đình Sỹ, Nguyễn Lệ Thi,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 502tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15661

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

132. Lịch sử bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa.- T.2: 1995 - 2018. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 315tr.

ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Ghi lại quá trình chiến đấu, xây dựng, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn 1995 - 2018

Từ khóa: Bộ đội Biên phòng, Thanh Hóa, 1995 - 2018

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15748

Ký hiệu phân loại: 355.3510959741/L 302 S

133. Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khoá XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 352tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XI

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15046

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

134. Ngành tư pháp Việt Nam 70 năm xây dựng và phát triển. - H. : Nxb. Tư pháp, 2015. - 400tr. ; 24cm

Bộ tư pháp,Bộ tư pháp

Bộ tư pháp,Bộ tư pháp

Từ khóa: Tư pháp

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15404

Ký hiệu phân loại: 349.597/NG 107 T

135. Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Yên. - Thanh Hoá : K.nxb, 1996. - 324tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Huyện uỷ Thiệu Yên

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Huyện uỷ Thiệu Yên

Từ khóa: Lịch sử Đảng bộ, Huyện Thiệu Yên, Thanh Hoá, Đảng Cộng sản Việt Nam, 1926 - 1986

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15499

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

136. Tài liệu hỏi - đáp về các Văn kiện Đại hội IX của Đảng : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 101tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương

Tóm tắt: Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Đảng do đồng chí Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đọc tại phiên bế mạc Đại hội ngày 22/4/2001 và các câu hỏi - đáp về các văn kiện Đại hội 9 của Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15231

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 103 L

137. Kỷ yếu Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX / Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đức Quyền,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2015. - 199tr. ; 27cm

ĐTts ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

ĐTts ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Giới thiệu những đại biểu là điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua được các đơn vị lựa chọn và giới thiệu về dự Đại hội Thi đua yêu nước của tỉnh; các phong trào thi đua, thành tích nổi bật của các tập thể, các cấp, các ngành đạt được trong 5 năm qua (2010 - 2014)

Từ khóa: Đại hội thi đua, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Điển hình tiên tiến

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15486

Ký hiệu phân loại: 302.0959741/K 600 Y

138. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Hưng Yên : Sơ thảo.- T.1: 1929 - 1954. - Xuất bản lần 1. - H. : Chính trị quốc gia, 1998. - 345tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp (1929 - 1954) vô cùng anh dũng của nhân dân tỉnh Hưng Yên dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1929 - 1954, Lịch sử, Hưng Yên, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15716

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959733/L 302 S

139. Nghệ An - những tấm gương cộng sản.- T.5. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2015. - 287tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ban Tuyên giáo

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An. Ban Tuyên giáo

Tóm tắt: Viết về những tấm gương cộng sản trên quê hương Nghệ An giai đoạn trước năm 1930 đến Cách mạng tháng Tám năm 1945

Từ khóa: Nghệ An, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15747

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959742/NGH 250 A

140. Lịch sử Đảng bộ huyện Thiệu Hóa (1926-1999). - Thanh Hóa : K.Nxb., 2000. - 398tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15023

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959741/L 302 S

141. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.64: 2005. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 460tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2005, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15641

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

142. Lịch sử Đảng bộ phường Quảng Hưng (1948-2018). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 259tr. ; 24cm.

Từ khóa: 1948-2018

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15339

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

143. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.7: Hoạt động quân sự thời Tây Sơn (1771 - 1802) / Lê Đình Sỹ (ch.b.), Phan Đại Doãn. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 399tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15663

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

144. Tài liệu nghiên cứu Văn kiện Đại hội VIII của Đảng : Dành cho báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia, 1996. - 157tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

Từ khóa: Tài liệu nghiên cứu, Văn kiện đại hội, Đại hội VIII, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15226-15227

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 103 L

145. Tài liệu học tập các văn kiện đâị hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 192tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Đại hội đại biểu, Đảng CSVN, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15382-15384

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

146. Lịch sử Đảng bộ huyện Yên Định (1930-1975).- T.1. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 289tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện Yên Định

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam. Huyện Yên Định

Tóm tắt: Sơ lược về vùng đất con người Yên Định. Những nét chủ yếu của truyền thống cách mạng, lịch sử đấu tranh anh dũng và sáng tạo của nhân dân Yên Định qua các giai đoạn cách mạng do Đảng ta lãnh đạo. Đó cũng là quá trình trưởng thành của Đảng bộ và phong tào cách mạng của nhân dân Yên Định trong 45 năm qua (1930-1975)

Từ khóa: Kháng chiến chống Mỹ, Kháng chiến chống Pháp, Lịch sử, Đảng bộ huyện, Yên Định, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15739

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

147. Văn kiện hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. - Thanh Hóa : K.Nxb., 2017. - 2017tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Thanh Hóa, Văn kiện, Hội đồng nhân dân tỉnh, Khóa XVII, 2016 - 2021

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15065

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

148. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá : (6 tháng cuối năm 1995). - Thanh Hóa : Sở Tư pháp Thanh Hoá xb, 1996. - 212tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15215

Ký hiệu phân loại: 321.09/V 115 B

149. 55 ngành văn hóa thông tin Thanh Hóa (1945 - 2000). - Thanh Hóa : K.nxb, 2001. - 279tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa thông tin Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa thông tin Thanh Hóa

Từ khóa: Văn hóa thông tin, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15591-15593

Ký hiệu phân loại: 306.0959741/N 114 M

150. Niên giám khoa học năm 2017.- T.4: Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 311tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: những biến động mới của tình hình thế giới, khu vực và chính sách của Đảng; những đặc điểm của chủ nghĩa tư bản hiện đại và triển vọng của chủ nghĩa xã hội trong thời đại ngày nay, bảo đảm hài hoà mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15744

Ký hiệu phân loại: 300.959705/N 305 GI

151. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.- T.1. - H. : Viện Hồ Chí Minh, 1993. - 190tr.

ĐTTS ghi: Chương trình KX.02 Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐTTS ghi: Chương trình KX.02 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15777

Ký hiệu phân loại: 335.4346/NGH 305 C

152. Tài liệu học tập văn kiện Đại hội IX của Đảng : Dùng cho Đảng viên và cán bộ cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 124tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.09323
DC.15228

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 103 L

153. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.6: 10/1954 - 1956. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1025tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Tập hợp tài liệu, văn kiện của Hội nghị Trung ương Cục miền Nam, Xứ uỷ Nam Bộ như: Nghị quyết, Chỉ thị, báo cáo, điện, đề án... phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam, Xứ uỷ Nam Bộ từ tháng 10/1954 - 1956 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội Nam Bộ về chính trị, quân sự, kinh tế, tổ chức, xây dựng Đảng

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15630

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

154. Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân. - H. : Thống kê, 2003. - 52tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu lệnh của Chủ tịch nước và Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về bầu cử hội đồng nhân dân với những quy định chung và quy định cụ thể về số đại biểu hội đồng nhân dân, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, cách tổ chức phụ trách bầu cử và danh sách cử tri

Ký hiệu kho:

Kho Tra cứu: TC.06588

Ký hiệu phân loại: 342.59707026325/L 504 B

155. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành Trung ương khóa VIII : Lưu hành nội bộ. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 72tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu khai mạc Hội nghị lần thứ sáu (lần 2). Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu. Kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương sáu

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15303

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

156. Tài liệu học tập nghị quyết trung ương hai (khoá VIII) của Đảng : Dành cho đảng viên và cán bộ cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 66tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Khoá VIII, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15223

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 103 L

157. Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XIII (Khoá 1994 - 1999). - Thanh Hoá : K.nxb, 1995. - 60tr. ; 19cm

Từ khóa: Hội đồng nhân dân, Thanh Hoá, 1994 - 1999

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15240

Ký hiệu phân loại: 324.25970959741/Đ 103 B

158. Văn kiện đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. - Thanh Hóa : K.Nxb., 1996. - 162tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Thanh Hóa

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện, Đại hội đại biểu, Thanh Hóa, Tỉnh ủy Thanh Hóa, Lần XIV

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15064

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/V 115 K

159. Văn kiện Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khoá XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2015. - 352tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XI

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15312

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

160. 35 năm Câu lạc bộ Hàm rồng Thanh Hóa (1982 - 2017). - Thanh Hóa : K.Nxb, 2017. - 88tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Ghi lại bằng hình ảnh chặng đường hoạt động trong 35 năm (1982 - 2017) của Câu lạc bộ Hàm Rồng, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15490

Ký hiệu phân loại: 305.260959741/B 100 M

161. Những điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2012. - 295tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Phản ánh những cách làm hay, những việc làm tốt, những kinh nghiệm quý báu của những tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc làm theo lời Bác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội góp phần phát triển và đổi mới quê hương Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15337

Ký hiệu phân loại: 302.597092/NH 556 Đ

162. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.13: Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975 - 2000) / Trịnh Vương Hồng (ch.b.), Dương Đình Lập, Nguyễn Trọng Dinh,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 631tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động quân sự của các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam từ năm 1975 đến năm 2000 gồm: Đất nươc thống nhất, cả nước xây dựng và chiến đấu bảo vệ Tổ quốc (1975-1979); tăng cường xây dựng tiềm lực quân sự và thế trận quốc phòng toàn dân, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế (1980-1985); đổi mới về xây dựng khu vực phòng thủ và xây dựng lực lượng (1986-2000); quan điểm chỉ đạo và khoa học, nghệ thuật quân sự thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (1975-2000)

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15669

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

163. Lịch sử Đảng bộ xã Đông Cương (1945 - 2000). - Thanh Hóa : K. Nxb., 2003. - 333tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Cương

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Đông Cương

Tóm tắt: Khái quát vị trí địa lý, con người và truyền thống lịch sử xã Đông Cương, thành phố Thanh Hóa giai đoạn 1945 - 2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15598-15604

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

164. Những chiến sỹ cách mạng trung kiên tỉnh Thanh Hóa.- T.2. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa. - 759tr.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15750

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 CH

165. Tài liệu học tập các nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X : Dành cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia, 2007. - 47tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 4, Khóa X, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15374-15375

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

166. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011 / Vũ Đình Quyền s.t và hệ thống. - H. : Dân trí, 2016. - 72tr. ; 15cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15260

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/Đ 309 L

167. Tài liệu hội thảo khoa học 65 năm Thanh Hoá làm theo lời Bác Hồ dạy. - Thanh Hoá : K.nxb, 2012. - 216tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Trường chính trị

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ - Trường chính trị

Từ khóa: Hội thảo khoa học, Thanh Hoá, 65 năm, Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15612

Ký hiệu phân loại: 335.4346/T 103 L

168. Những làng văn hóa tiêu biểu tỉnh Thanh. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2004. - 255tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa - thông tin Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa - thông tin Thanh Hóa

Tóm tắt: Giới thiệu những làng văn hóa tiêu biểu đã đạt chuẩn văn hóa của tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Làng văn hóa, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15142

Ký hiệu phân loại: 306/NH 556 L

169. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Cần Thơ : Sơ thảo.- T.2: 1945 - 1954. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 1998. - 186tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cần Thơ

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cần Thơ

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) vô cùng anh dũng của nhân dân tỉnh Cần Thơ dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1945 - 1954, Lịch sử, Cần Thơ, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15714

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959793/L 302 S

170. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.9: Hoạt động quân sự từ năm 1897 đến cách mạng tháng Tám năm 1945 / Văn Tạo (Ch.b), Lê Văn Thái. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 558tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15665

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

171. Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII hỏi và đáp : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - H. : Chính trị Quốc gia, 1998. - 48tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần thứ năm, Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban chấp hành trung ương Đảng, Khoá VIII, Hỏi đáp

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15238

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 310 H

172. Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tái cơ cấu ngành nông nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững. - Thanh Hóa : Knxb, 2015. - 60tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam - Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam - Tỉnh ủy Thanh Hóa

Từ khóa: Nghị quyết, Nghị quyết số 16, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15366

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NGH 300 QU

173. Những gương sáng tiêu biểu trong thời kỳ đổi mới (2005-2010) / Lê Nam, Nguyễn Hoàng Vân, Phạm Minh Cận,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 284tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Những sáng kiến kinh nghệm trong thực tiễn cuộc sống của các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15146

Ký hiệu phân loại: 338.092/NH 556 G

174. Niên giám Tổ chức hành chính Việt Nam 2000. - H. : Thống kê, 2000. - 1290 tr. ; 27 cm

Từ khóa: Niên giám, Tổ chức hành chính, Việt Nam, Năm 2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15512

Ký hiệu phân loại: 352.202/N 305 GI

175. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2011. - H. : Thống kê, 2012. - 291tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Niên giám, Niên giám thống kê, Năm 2011

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15561

Ký hiệu phân loại: 315.9741/N 305 GI

176. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2015. - H. : Thống kê, 2016. - 436tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Niên giám, Niên giám thống kê, Năm 2015

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15563

Ký hiệu phân loại: 315.9741/N 305 GI

177. Lịch sử ngành tài chính Thanh Hóa 1945 - 1995. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 283tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Sở Tài chính - Vật giá Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Sở Tài chính - Vật giá Thanh Hóa

Từ khóa: Ngành Tài chính, Thanh Hóa, 1945 - 1995

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15152
DC.15160

Ký hiệu phân loại: 352.40659741/L 302 S

178. Người Giẻ Triêng ở Việt Nam = The Gie Trieng in Viet Nam. - H. : Thông tấn, 2016. - 172tr. ; 20cm.

Tóm tắt: Những thông tin tư liệu, hình ảnh về phong tục, tập quán, lễ hội của người Giẻ Triêng ở Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15609

Ký hiệu phân loại: 305.89593/NG 558 GI

179. Lịch sử Đảng bộ Hà Tĩnh.- T.1: 1930 - 1954. - H. : Chính trị quốc gia, 1993. - 299tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp(1930 - 1954) của nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1954, Lịch sử, Hà Tĩnh, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15722-15723

Ký hiệu phân loại: 324.259707509597143/L 302 S

180. Văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh Thanh Hóa : Phần cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1985. - 397tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Tỉnh Thanh Hóa, Văn kiện Đại hội, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15063

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/V 115 K

181. Tài liệu nghiên cứu các nghị quyết và các văn bản, kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khóa X : Dành cho cán bộ lãnh đạo các cấp và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 158 tr. ; 19 cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Tài liệu, Nghị quyết, Văn bản, Hội nghị Trung ương 9, Khóa X

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15350-15351

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

182. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 450tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15311

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

183. Lịch sử Đảng bộ Quảng Trị.- T.2: 1945 - 1975. - H. : Chính trị quốc gia, 1999. - 498tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Trị

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Quảng Trị

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Mỹ (1954 - 1975) vcủa nhân dân tỉnh Quảng Trị dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1954 - 1975, Lịch sử, Quảng Trị, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15720

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959747/L 302 S

184. Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 344tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Văn kiện, Đại hội đại biểu, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15398

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

185. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2016. - H. : Thống kê, 2017. - 442tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Niên giám, Niên giám thống kê, Năm 2016

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15564

Ký hiệu phân loại: 315.9741/N 305 GI

186. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.17: 1973. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1014tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1973 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15636

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

187. Lê Khả Phiêu tuyển tập.- T.3: 2010-2016. - H. : Chính trị Quốc gia. - 357tr.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15749

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/L 250 KH

188. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1975-2005 / B.s.: Phan Huy Chúc (ch.b.), Đỗ Hữu Thích, Đoàn Văn Hạnh.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2009. - 449tr. ; 24cm.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh,..của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1975 - 2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15694-15695

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

189. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá 1930 - 1999. - Thanh Hoá : K.nxb, 1999. - 238tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Lịch sử, Mặt trận Tổ quốc Thanh Hoá, Thanh Hoá, 1930 - 1999

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15170

Ký hiệu phân loại: 305.06/L 302 S

190. Tìm hiểu một số thuật ngữ trong văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng / Phùng Hữu Phú, Nguyễn Văn Đặng, Nguyễn Viết Thông,.... - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 344tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu 89 thuật ngữ quan trọng được sử dụng trong Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Các thuật ngữ được trình bày trong cuốn sách gắn với những quan điểm, chủ trương, giải pháp lớn của Đại hội XII, sắp xếp theo thứ tự chữ cái a, b, c,...

Từ khóa: Thuật ngữ, Đại hội đại biểu, Văn kiện đại hội, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15451

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 103 L

191. Những hoạt động chủ yếu của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2009 - 2014. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2014. - 52tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Mặt trận tổ quốc, Ủy ban MTTQ, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15507

Ký hiệu phân loại: 320.959741/NH 556 H

192. Công ty Điện lực Thanh Hóa hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển 1964-2014. - Thanh Hóa : K.Nxb., 2014. - 146 tr. ; 24 cm

Từ khóa: Điện lực, Thanh Hóa, Lịch sử, Kỷ yếu

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15535

Ký hiệu phân loại: 333.79320959741/C 455 T

193. Lịch sử Đảng bộ Hà Tây.- T.2: 1945 - 1954. - H. : K. Nxb., 1996. - 355tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Bình

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Bình

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954) vô cùng anh dũng của nhân dân tỉnh Hà Tây dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1975, Lịch sử, Ninh Bình, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15718

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959732/L 302 S

194. Tài liệu hỏi - đáp Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2012. - 16tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 4, Đảng CSVN, Khóa XI

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15378-15379

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

195. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa : Sơ thảo.- T.1: 1930 - 1954. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1991. - 217tr.

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh,..của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930 - 1954

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15741

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

196. Văn kiện Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 208tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo về các vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, quy định thi hành điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những điều Đảng viên không được làm

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15047-15048
DC.15313
DC.15316

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

197. Ngành Công thương Thanh Hóa 65 năm xây dựng và phát triển (14/5/1951-14/5/2016). - Thanh Hóa : K. Nxb., 2016. - 62tr. ; 24cm

Từ khóa: Công thương, Thanh Hóa, Kỷ yếu, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15532

Ký hiệu phân loại: 338.0959741/NG 107 C

198. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.12: 1968. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1118tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu là các nghị quyết, chỉ thị, biên bản, thông tri, hướng dẫn, báo cáo, bài phát biểu, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam trong năm 1968 nhằm phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Cục miền Nam trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai tại Nam Bộ trên nhiều lĩnh vực khác nhau

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15635

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

199. Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh : Tài liệu nghiên cứu phục vụ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 119tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Cung cấp tài liệu nghiên cứu và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên và nhân dân

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Đạo đức, Phong cách, Tư tưởng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15252

Ký hiệu phân loại: 335.4346/NH 556 N

200. Tài liệu hỏi - đáp các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương đảng khóa XII : Dùng cho đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị - xã hội và tuyên truyền trong nhân dân. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 123tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Văn kiện, Hội nghị lần 4, Khóa XII, Hỏi đáp

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15380-15381

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

201. Lịch sử Đảng bộ huyện Như Thanh.- T.2: 2006 - 2015. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2016. - 223tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Thanh

Tóm tắt: Trình bày đầy đủ quá trình xây dựng, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng, tiếp nối truyền thống xây dựng và bảo vệ quê hương của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện giai đoạn 2006 - 2015; đồng thời đúc rút một số kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhằm phục vụ tốt công tác lãnh đạo trong giai đoạn cách mạng hiện nay

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15733

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

202. Lịch sử Đảng bộ huyện Mường Lát (1996 - 2006). - Thanh Hoá : Nxb: Thanh Hoá, 2005. - 267tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mường Lát

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15024

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

203. Lịch sử Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh niên tỉnh Thanh Hóa (1931 - 2000). - H. : Thanh Hóa, 2000. - 254tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát điều kiện tự nhiên tỉnh Thanh Hóa và vai trò của thế hệ trẻ trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước; Giới thiệu quá trình thành lập, hoạt động và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa, những hy sinh của thế hệ trẻ tỉnh Thanh trong kháng chiến trường kỳ của dân tộc.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15156

Ký hiệu phân loại: 324.259741075/L 302 S

204. Hương ước Thanh Hóa : Vũ Quang Trọng, Vũ Ngọc Khánh (St), Kim Anh,.... - H. : Nxb. Khoa học xã hội, 2000. - 554tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu văn hóa dân gian

Tóm tắt: Giới thiệu 40 bản hương ước từ thế kỷ XVIII đến bản hương ước muộn nhất là 1931

Từ khóa: Thanh Hóa, Dân tộc học, Hương ước

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15444

Ký hiệu phân loại: 390.959741/H 561 Ư

205. Các văn bản chỉ thị - nghị định - thông tư lịch thời gian công việc về cuôc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004 của Trung ương và ịa phương. - Thanh Hoá : K.nxb, 1999. - 71tr. ; 19cm

Từ khóa: Chỉ thị, Nghị định, Thông tư, Bầu cử, Đại biểu HĐND, 1999 - 2004

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15218-15219

Ký hiệu phân loại: 342/C 101 V

206. Tài liệu phục vụ đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng. - H. : K.nxb, 2000. - 111tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá trung ương

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Tài liệu phục vụ đại hội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15230

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/T 103 L

207. Tài liệu hỏi - đáp về các Nghị quyết hội gnhij lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (phổ biến rộng rãi trong nhân dân). - H. : Nxb. Chính trị quốc gia, 2003. - 101tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 7, Khóa IX, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15367-15369

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

208. Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia, 2016. - 344tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Văn kiện, Đại hội đại biểu, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15357

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

209. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.- T.2: 1954 - 1975 / B.s.: Phan Huy Chúc (ch.b.), Đỗ Hữu Thích, Đoàn Văn Hạnh.... - H. : Chính trị quốc gia, 1996. - 324tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh,..của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1954 - 1975

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15728-15729

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

210. Niên giám khoa học năm 2018.- T.1: Những vấn đề về chính trị. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 347tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận về các vấn đề chính trị như: Công tác tư tưởng, lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam trong bối cảnh mới; từ tư tưởng của C. Mác về dân chủ đến nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; một số vấn đề cốt yếu xây dựng thể chế phát triển nhanh - bền vững...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15742

Ký hiệu phân loại: 300.959705/N 305 GI

211. Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2016 - 2021. - H. : Knxb., 2016. - 373tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ủy ban thường vụ QUốc hội. Ban công tác đại biểu

ĐTTS ghi: Ủy ban thường vụ QUốc hội. Ban công tác đại biểu

Tóm tắt: Các quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương về tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ảnh và tiểu sử tóm tắt của Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chánh văn phòng, phó Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Từ khóa: Hội đồng nhân dân

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15332

Ký hiệu phân loại: 342.597/H 452 Đ

212. Những điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2016 - 2020. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2020. - 182tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

ĐTTS ghi: Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa. Văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết, hình ảnh phản ánh những điểm sáng tiêu biểu, những việc làm cụ thể, thiết thực gần với nội dung, tiêu chí nông thôn mới với các cấp độ, mức độ khác nhau

Từ khóa: Nông thôn mới, 2016 - 2020, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15528

Ký hiệu phân loại: 307.720959741/NH 556 Đ

213. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.2: Đấu tranh giành độc lập tự do (Từ năm 179 trước Công nguyên đến năm 938) / Trần Quốc Vượng (ch.b.), Lê Đình Sỹ, Trịnh Vương Hồng,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 479tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng,ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng,ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15658

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

214. Các chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. - Thanh Hóa, 2016. - 167tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15161

Ký hiệu phân loại: 324.259741075/C 101 CH

215. Văn vật xứ Thanh qua sưu tập hiện vật bảo tàng Thanh Hóa = Thanh Hóa's material culture through the objects in Thanh Hóa museum. - H. : Thế giới, 2016. - 303tr. ; 30cm.

Tóm tắt: Cuốn sách kể lại lịch sử thông qua hình ảnh các hiện vật đang được lưu giữ và phát huy tại Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15520

Ký hiệu phân loại: 398.0959741/V 115 V

216. Biên niên sự kiện 1989-2009. - Thanh Hóa : Knxb., 2009. - 270tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.06173
DC.15290

Ký hiệu phân loại: 305.90697/B 305 N

217. Trọn lòng với Bác kính yêu / Bá Ngọc tuyển chọn. - H. : Văn hoá thông tin, 2007. - 222tr. ; 19cm

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15197

Ký hiệu phân loại: 335.4346/TR 430 L

218. Văn bản pháp quy của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá : (6 tháng cuối năm 1994). - Thanh Hóa : Sở Tư pháp Thanh Hoá xb, 1996. - 160tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15221

Ký hiệu phân loại: 321.09/V 115 B

219. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái.- T.1: 1930 - 1975. - H. : K. Nxb, 1996. - 252tr.

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Yên Bái

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành đảng bộ tỉnh Yên Bái

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1930 - 1975) vcủa nhân dân tỉnh Yên Bái dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1975, Lịch sử, Yên Bái, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15721

Ký hiệu phân loại: 324.259707509597157/L 302 S

220. Vè Khởi nghĩa Ba Đình và phong trào Cần Vương chống pháp ở Thanh Hoá / Hoàng Minh Tường s,t, b.s. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2016. - 172tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15202

Ký hiệu phân loại: 398.80959741/V 200 KH

221. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.10: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 - 1954) / Trịnh Vương Hồng (ch.b.), Nguyễn Mạnh Hà (đồng ch.b.), Bùi Đình Thanh. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 487tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày hoàn cảnh quốc tế và trong nước, những thuận lợi và khó khăn khi nước ta bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Những chặng đường phát triển của cuộc kháng chiến từ kháng chiến ở miền Nam (tháng 9-1945) đến toàn quốc kháng chiến (tháng 12-1946) và kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến (1951-1954). Khái quát sự phát triển của tư tưởng, tổ chức, hậu cần, kỹ thuật và nghệ thuật quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15666

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

222. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá IX. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 201tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15042-15043

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

223. Đảng bộ và phong trào cách mạng huyện Lang Chánh 1945 - 1990. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1991. - 108tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lang Chánh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15149

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/Đ 106 B

224. Tài liệu học tập các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX : Dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở. - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002. - 108tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 5, Khóa IX, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15364

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

225. Những chiến sỹ cách mạng trung kiên tỉnh Thanh Hóa.- T.1 / Nguyễn Thiện Phùng, Hoàng Hùng, Lê Khắc Tuế,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 759 tr.

Tóm tắt: Giới thiệu thân thế sự nghiệp, sự đóng góp to lớn của những chiến sỹ cách mạng tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Thanh Hóa, Lịch sử, Chiến sĩ cách mạng, Nhân vật lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15805-15816

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 CH

226. Những tổ chức Đảng tiêu biểu của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2001- 2005 / Lê Đăng Sơn, Thu Hà, Mạnh Lê,... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2005. - 335tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết về những tấm gương trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15449

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 T

227. Trung tâm văn hoá tỉnh Thanh Hoá - 30 năm xây dựng và phát triển (1983 - 2013). - Thanh Hoá : K.nxb, 2013. - 79tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá thể thao và du lịch Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá thể thao và du lịch Thanh Hoá

Từ khóa: Thanh Hoá, Trung tâm văn hoá tỉnh Thanh Hoá, Văn hoá, 1983 - 2013

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15493

Ký hiệu phân loại: 306.0959741/TR 513 T

228. 60 năm phát thanh - truyền hình Thanh Hoá (26/9/1956 - 26/9/2016). - H. : Tài nguyên môi trường và bản đồ Việt Nam, 2016. - 157tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Đài phát thanh - truyền hình Thanh Hoá

Từ khóa: Lịch sử, Phát thanh - truyền hình, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15544

Ký hiệu phân loại: 324.50959741/S 111 M

229. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 1930 - 1954 / Phan Huy Chúc (ch.b.), Trương Ngọc Phan, Đoàn Văn Hạnh,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 310 tr. ; 24 cm

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá qua các giai đoạn lịch sử của đất nước từ 1930 - 1954: thời kỳ đầu thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương (1930 - 1935), cao trào dân sinh - dân chủ chống chủ nghĩa phát xít (1936 - 1939), khởi nghĩa vũ tranh giành chính quyền về tay nhân dân (1939 - 1945), xây dựng lực lượng kháng chiến và trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954)

Từ khóa: Đảng bộ, Lịch sử, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15692

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

230. Gương các điển hình tiên tiến xuất sắc Thanh Hóa. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2000. - 205tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa - Ban Thi đua khen thưởng Tỉnh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15783

Ký hiệu phân loại: 302.59741092/G 561 C

231. Dân ca Thanh Hoá.- T.2. - Thanh Hoá : K.nxb, 2002. - 45tr.

Từ khóa: Dân ca, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15791

Ký hiệu phân loại: 398.80959741/D 121 C

232. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên.- T.1: Kiến thức chung. - H. : Nxb. Bách khoa, 2017. - 471tr.

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ,ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ,ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ

Tóm tắt: Tài liệu dùng cho các kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính

Từ khóa: Quản lý nhà nước, Hành chính nhà nước, Tài liệu bồi dưỡng, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15769

Ký hiệu phân loại: 351.597/T 103 L

233. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa hiện nay / Lương Trọng Thành, Nguyễn Văn Ninh, Thịnh Văn Khoa. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, 2018. - 260tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày một cách có hệ thống những vấn đề lý luận về phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới và thực trạng phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới ở Thanh Hóa giai đoạn 2011 - 2018. Từ đó tập thể tác giả đề xuất các giải pháp phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mwois ở Thanh Hóa trong thời gian tới.

Từ khóa: Nông thôn mới, Quyền làm chủ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15589-15590

Ký hiệu phân loại: 307.720959741/PH 110 H

234. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Ninh Bình.- T.1: 1930 - 1975. - H. : K. Nxb., 1996. - 343tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Bình

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Tỉnh ủy Ninh Bình

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1930 - 1975) vô cùng anh dũng của nhân dân tỉnh Ninh Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1975, Lịch sử, Ninh Bình, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15719

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959739/L 302 S

235. Một số quy chế quy định của Bộ chính trị về công tác xây dựng Đảng : Tài liệu dùng cho Huyện uỷ viên trở lên và Cấp uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ. - Thanh Hóa : Văn phòng Tỉnh uỷ Thanh Hoá xb., 1999. - 70tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15237

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/M 458 S

236. Kỷ yếu 20 năm thành lập Câu lạc bộ hưu trí cơ quan tỉnh ủy Thanh Hóa (1999 - 2019). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 112tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ hưu trí tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ hưu trí tỉnh ủy Thanh Hóa

Từ khóa: CLB hưu trí, Tỉnh ủy, Thanh Hóa, 1999 - 2019, Kỷ yếu

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15475-15476

Ký hiệu phân loại: 306.3806059741/K 600 Y

237. Văn kiện Hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành trung ương khoá VIII. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 89tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười. Nghị quyết hội nghị lần thứ hai Ban chấp hành Trung ương Đảng về chiến lược phát triển giáo dục đào tạo và định hướng chiến lược phát triển khoa học và công nghệ trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá và nhiệm vụ đến năm 2000

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15036

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

238. Văn kiện Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung ương khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2019. - 200tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo về các vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, quy định thi hành điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những điều Đảng viên không được làm

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15056-15057

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

239. Lịch sử Công an nhân dân Thanh Hóa (1945 - 1954). - H. : Nxb. Công an nhân dân, 1994. - 127tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Công an tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Công an tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Công an nhân dân, Thanh Hóa, 1945 - 1954, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15157
DC.15342

Ký hiệu phân loại: 363.20959741/L 302 S

240. Quá trình xây dựng và trưởng thành công tác tổ chức xây dựng Đảng và ban tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa (1930 - 2002). - Thanh Hóa : K. Nxb., 2002. - 87tr. ; 21cm

ĐTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ 1930 - 2002

Từ khóa: Công tác Đảng, Tổ chức, Xây dựng, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15190

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/QU 100 TR

241. Những điển hình tiên tiến trong phong trào học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân (1994 - 1998). - Thanh Hóa : K. Nxb., 1998. - 156tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Công an Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Công an Thanh Hóa

Từ khóa: Công an nhân dân, Thanh Hóa, Điển hình tiên tiến

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15145

Ký hiệu phân loại: 306/NH 556 Đ

242. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chaaos hành Trung ương Đảng khóa VIII : Dành cho báo cáo viên. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia, 1999. - 162tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Hội nghị lần 6, Khóa VIII, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15372-15373

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

243. Tài liệu học tập nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII : Dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 1998. - 51tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - văn hoá Trung ương

Tóm tắt: Nội dung Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15224

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

244. Tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 tỉnh Thanh Hoá : Tài liệu phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. - H. : Thống kê, 2005. - 59r. ; 24cm

ĐTTS ghi: Cục thống kê Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Cục thống kê Thanh Hoá

Từ khóa: 2001 - 2005, Xã hội, Thống kê, Kinh tế, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15617

Ký hiệu phân loại: 315.9741/T 312 H

245. Lịch sử Đảng bộ huyện Bá Thước.- T.1: 1945 - 1975. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1998. - 222tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lí tự nhiên, quá trình hình thành và truyền thống lịch sử huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hoá. Quá trình Đảng bộ huyện lãnh đạo nhân dân đấu tranh qua các thời kỳ: Kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1930-1954), xây dựng chủ nghĩa xã hội và kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1955-1975)

Từ khóa: Lịch sử, 1945 - 1975, Đảng bộ huyện, Thanh Hóa, Bá Thước

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15738

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

246. Niên giám thống kê 1996 - 2000. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 215tr. ; 27cm

TTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hóa

TTS ghi: Cục Thống kê Thanh Hóa

Tóm tắt: Phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm (1995 - 1999)

Từ khóa: Niên giám, Thống kê, 1996 - 2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15479

Ký hiệu phân loại: 315.9741/N 305 GI

247. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.11: 1966 - 1967. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1216tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Gồm các tài liệu, văn kiện các hội nghị Trung ương Cục miền Nam; các tài liệu, văn kiện do Trung ương Cục miền Nam, Thường vụ Trung ương Cục miền Nam ban hành; thư, điện của Thường vụ Trung ương Cục miền Nam trong 2 năm 1966-1967, phản ánh công tác lãnh đạo phong trào quân dân Việt Nam đấu tranh phá vỡ chiến lược "chiến tranh cục bộ" của đế quốc Mỹ và tay sai

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15634

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

248. Những sự kiện lịch sử đảng bộ thành phố Thanh Hóa lãnh đạo phát triển kinh tế tiểu, thủ công nghiệp (1945 - 2000). - Thanh Hóa. : Nxb. Thanh Hóa, 2004. - 159tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Thanh Hóa

Tóm tắt: Khái quát những thành tựu phát triển kinh tế tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1945 - 2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15162

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/NH 556 S

249. Lịch sử Đảng bộ thành phố Thanh Hóa: 1945 - 2000. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 429tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Thanh Hóa

Tóm tắt: Khái quát về Thành phố Thanh Hóa; Lịch sử Đảng bộ thành phố Thanh Hóa giai đoạn 1945 - 2000.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15021

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

250. Thiệu Hóa 20 năm một chặng đường phát triển (1996 - 2016) / Trần Văn Thức, Trịnh Văn Suý, Đỗ Thế Bằng... b.s.. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2016. - 251tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Thiệu Hoá

ĐTTS ghi: Huyện uỷ - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban nhân dân huyện Thiệu Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu những nét sơ lược về quá trình phát triển của huyện Thiệu Hoá trong 20 năm qua (1996 - 2016) trên các mặt: Chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng và an ninh

Từ khóa: Lịch sử, 1996-2016, Địa chí, Thiệu Hoá, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15139

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959741/TH 309 H

251. 30 năm Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa (1982 - 2012). - Thanh Hóa : K.Nxb, 2012. - 96tr. ; 27cm.

Tóm tắt: Ghi lại bằng hình ảnh chặng đường hoạt động trong 30 năm (1982 - 2012) của Câu lạc bộ Hàm Rồng, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15329

Ký hiệu phân loại: 305.260959741/B 100 M

252. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.1: Buổi đầu giữ nước thời Hùng Vương - An Dương Vương / Hà Văn Tấn (ch.b.), Chử Văn Tần, Phạm Lý Hương,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 590tr.

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15657

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

253. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.11: Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975) / Hoàng Phương (Ch.b), Nguyễn Văn Minh, Hồ Khang,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 487tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15667

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

254. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khoá X. - H. : Chính trị Quốc gia, 2007. - 215 tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15305

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/V 115 K

255. 50 năm xây dựng và phát triển (1965 - 2015). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2015. - 108tr. ; 26cm

ĐTTS ghi: Trường THPT Yên Định (Phổ thông cấp 3 Yên Định)

ĐTTS ghi: Trường THPT Yên Định (Phổ thông cấp 3 Yên Định)

Tóm tắt: Quá trình phát triển và trưởng thành của trường THPT Yên Định

Từ khóa: Yên Định, Trường THPT

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15328

Ký hiệu phân loại: 370.0959741/N 114 M

256. Những nội dung cơ bản về "Xây dựng tính nhân văn trong công an Thanh Hóa" : Lưu hành nội bộ. - Thanh Hóa : K.Nxb., 2006. - 103tr. ; 19 cm

Từ khóa: Lực lượng cảnh sát, Công an, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15348

Ký hiệu phân loại: 363.2/NH 556 N

257. Lịch sử 40 năm hoạt động và trưởng thành của ngành KSND Thanh Hóa. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 283tr. ; 19cm

TTS ghi: Viện kiểm sát nhân dân Thanh Hóa

TTS ghi: Viện kiểm sát nhân dân Thanh Hóa

Từ khóa: Ngành Kiểm sát nhân sân, Thanh Hóa, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15151

Ký hiệu phân loại: 347.5974109/L 312 S

258. Các văn bản của Đảng và Nhà nước về tăng cường quản lý các hoạt động văn hoá và dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ một số tệ nạn xã hội nghiêm trọng. - Thanh Hóa : K.Nxb., 1996. - 212tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15216

Ký hiệu phân loại: 342.597/C 101 V

259. Tài liệu nghiên cứu nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam khoá XI : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2012. - 134tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15352

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

260. Ban Kinh tế trung ương 70 năm (1950 - 2020). - H. : Nxb. Đại học kinh tế quốc dân, 2020. - 282tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Kinh tế trung ương

ĐTTS ghi: Ban Kinh tế trung ương

Tóm tắt: Các chủ trương, chính sách lớn của Đảng trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và quá trình hình thành, phát triển và đóng góp của Ban kinh tế trung ương qua từng thời kỳ (1950 - 2020)

Từ khóa: Ban kinh tế trung ương, 1950 - 2020, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15471

Ký hiệu phân loại: 330.060597/B 105 K

261. Lịch sử Đảng bộ huyện Nga Sơn.- T.2: 1975 - 2000. - H. : Chính trị quốc gia - Sự thật, 2000. - 284tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam, huyện Nga Sơn

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam, huyện Nga Sơn

Tóm tắt: Chặng đường 25 năm (1975 - 2000), Đảng bộ và nhân dân huyện Nga Sơn đã cùng với nhân dân tỉnh Thanh Hóa làm nên những thành tựu đáng tự hào, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15734

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

262. Tục thờ thần Độc Cước ở làng Núi, Sầm Sơn, Thanh Hoá. - H. : Văn hoá dân tộc, 2005. - 187tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử hình thành, điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và dân cư của làng Núi, Sầm Sơn, Thanh Hoá. Tìm hiểu truyền thuyết, tục thờ thần Độc Cước và so sánh tục thờ thần Độc Cước ở làng Núi với tục thờ này ở một số nơi khác. Đánh giá những biến đổi của tục thờ này, phân tích nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp quản lí, tổ chức và phát huy giá trị văn hoá tục thờ thần Độc Cước giai đoạn hiện nay

Từ khóa: Tín ngưỡng dân gian, Văn hoá dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15011

Ký hiệu phân loại: 398.0959741/T 506 TH

263. Niên giám thống kê tỉnh Thanh Hoá 2014. - H. : Thống kê, 2015. - 436tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Cục thống kê tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Niên giám, Niên giám thống kê, Năm 2014

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15562

Ký hiệu phân loại: 315.9741/N 305 GI

264. Văn kiện trung ương cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.4: 1952. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1017tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Phản ánh sự lãnh đạo của Xứ uỷ, Ban Thường vụ Xứ uỷ Nam Bộ trong năm 1950 và tập trung phân tích toàn diện diễn biến cuộc đấu tranh của dân, quân ta trên chiến trường Nam Bộ từ giai đoạn chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tổng phản công

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15628

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

265. Ngành Công thương Thanh Hóa 65 năm xây dựng và phát triển (14/5/1951-14/5/2016). - Thanh Hóa : K.Nxb., 2016. - 62 tr. ; 24 cm

Từ khóa: Công thương, Thanh Hóa, Kỷ yếu, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15534

Ký hiệu phân loại: 338.0959741/NG 107 C

266. 57 năm xây dựng và trưởng thành (01/11/1956 - 01/11/2013) : Kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 16/10/2013). - Thanh Hóa : K.nxb, 2013. - 164tr. ; 22cm

DDTTS ghi: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa

DDTTS ghi: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa

Từ khóa: Ủy ban kiểm tra, Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15577-15578

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/N 114 M

267. Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá X. - H. : Chính trị Quốc gia, 2001. - 270tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ĐTTS ghi: Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Từ khóa: Nghị quyết, Quốc hội khoá X, Đảng Cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15259

Ký hiệu phân loại: 349.597/C 101 NGH

268. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.4: Hoạt động quân sự thời Trần (1226 - 1400) / Đỗ Trình (ch.b.), Lê Đĩnh Sỹ, Nguyễn Văn Nhã,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 486tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15660

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

269. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.14: Tổng luận / Vũ Quang Đạo (ch.b.), Nguyễn Minh Đức, Trần Văn Thức.... - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 438tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày vắn tắt, cô đọng toàn bộ tiến trình lịch sử quân sự Việt Nam từ thuở hồng hoang dựng nước đến thời đại Hồ Chí Minh. Những đặc trưng cơ bản của lịch sử quân sự Việt Nam qua các thời kỳ. Phân tích, luận giải những nội dung cơ bản đó, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong lịch sử của dân tộc Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15745

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

270. Tài liệu Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân xư" và 15 năm thực hiện cuộc vận động "Ngày vì người nghèo". - Thanh Hoá : K.nxb, 2015. - 93tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Văn hoá, Đời sống văn hoá, Cuộc vận động

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15502

Ký hiệu phân loại: 306/T 103 L

271. Niên giám khoa học năm 2019.- T.3: Những vấn đề về văn hoá, xã hội và con người. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 251tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, xã hội và con người như: Tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục soi sáng công cuộc đổi mới, xây dựng, chính đốn Đảng hiện nay; bàn về tự do báo chí; xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hướng tới một mô tình quản lý phát triển xã hội bền vững ở Việt Nam...

Từ khóa: Chính trị, Việt Nam, Niên giám

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15743

Ký hiệu phân loại: 300.959705/N 305 GI

272. Truyện cổ các dân tộc Thanh Hóa / Phùng Sĩ Hòa, Nguyễn Hữu Chúc tuyển chọn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1999. - 334tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học dân gian, Thanh Hóa, Truyện cổ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15439

Ký hiệu phân loại: 398.2/TR 527 C

273. Hoằng Hóa hai mươi năm xây dựng, bảo vệ, đổi mới và phát triển (1975-1995). - Thanh Hóa : K.Nxb., 1995. - 175tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15140

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/H 416 H

274. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương khoá XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 176 tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các báo cáo về vấn đề: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XI

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15309

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

275. Văn kiện Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương khoá X. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 312tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của tổng bí thư Nông Đức Mạnh, các báo cáo về vấn đề: Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ thời kì đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khoá X về một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội X

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15044

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

276. Kỷ yếu hội thảo khoa học: Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo đáo ứng nhu cầu xã hội lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2012. - 219tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trường Đại học Văn hóa, thể thao và du lịch

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận tại hội thảo khoa học "Giải pháp đảm bảo chất lượng đào tạo đại học đáp ứng nhu cầu lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch" tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Kỷ yếu, Hội thảo khoa học, Giáo dục đại học, Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15523
DC.15526

Ký hiệu phân loại: 378.1010959741/K 600 Y

277. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.10: 1964 - 1965. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1199tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Công tác quân sự tại Hội nghị Trung ương Cục; âm mưu mới của địch và chủ trương đối phó của ta, chủ động đánh bại âm mưu ấy, dồn địch vào thế bị động lúng túng hơn nữa tiếp tục đưa phong trào toàn miền Nam vững vàng tiến lên giành những thắng lợi mới; phát động phong trào thi đua tòng quân giết giặc...

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15633

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

278. Lịch sử Đảng bộ huyện Như Xuân.- T.3: 1975 - 1995. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 124tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân

Tóm tắt: Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ, đồng bào các dân tộc Như Xuân đã tích cực xây dựng bảo vệ hậu phương, dũng cảm tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, tiếp tục xây dựng, bảo vệ chủ nghĩa xã hội đổi mới quê hương đất nước

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15737

Ký hiệu phân loại: 324.2597070957941/L 302 S

279. 60 năm tổ chức và hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội Thanh Hóa (1946 - 2006) / Phạm Văn Tích, Lê Văn Cuông, Nguyễn Văn Phát,.... - Thanh Hóa : Đoàn Đại biểu Quốc hội Thanh Hóa khóa XI, 2005. - 431tr. ; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu về tổ chức và hoạt động của Đoàn ĐBQH Thanh Hóa qua 11 khóa Quốc hội được biên soạn công phu, có hệ thống. Nguồn tư liệu được khai thác từ các nguyên bản ở Trung tâm lưu trữ Văn phòng Quốc hội, Thông tấn xã Việt Nam, của các vị đại biểu Quốc hội...

Từ khóa: Đại biểu quốc hội

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15485

Ký hiệu phân loại: 328.59741/S 111 M

280. Lịch sử Đảng bộ huyện Như Xuân.- T.2: 1961-1975. - Thanh Hóa : K. Nxb, 1995. - 191tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân

Tóm tắt: Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, quá trình xây dựng trưởng thành và phát triển của Đảng bộ, cùng phong trào cách mạng quần chúng sôi nổi hào hùng của nhân dân các dân tộc Như Xuân dưới sự lãnh đạo của trung ương Đảng, của Tỉnh ủy Thanh Hóa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15735-15736

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

281. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương khoá IX. - H. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 201tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung văn kiện đại hội lần thứ năm khoá IX của Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam về đổi mới cơ chế phát triển các thành phần kinh tế, đẩy nhanh qúa trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15041

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

282. Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành trung ương khoá XI. - H. : Chính trị Quốc gia, 2013. - 176tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị lần thứ 10 Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15045

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

283. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.60: 2001. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 981tr

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2001, gồm: Nghị quyết, chỉ thị, thông tri, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15637

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

284. Tài liệu học tập các nghị quyết Hội nghị Trung ương bảy, khoá X : Dành cho cán bộ, đảng viên cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia, 2008. - 64tr. ; 19cm.

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ban Tuyên giáo Trung ương

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15358-15359

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

285. Ngành y tế Thanh Hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005 - 2015. - H. : K.nxb, 2015. - 140tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa,ĐTTS ghi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những hình ảnh, những hoạt động của đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong ngành, những người chiến sỹ áo trắng thầm lặng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2005 - 2015

Từ khóa: Y tế Thanh Hóa, Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15509

Ký hiệu phân loại: 362.10959741/NGH 107 Y

286. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. - Thanh Hóa : K.Nxb, 2015. - 232tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đảng bộ Tỉnh Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15317

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/V 115 K

287. Thanh Hóa với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn (1930 - 2010). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2012. - 280tr. ; 24cm.

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về tỉnh Thanh Hoá và tỉnh Hủa Phăn. Mối quan hệ giữa hai tỉnh trong thời kì kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, thời kì đổi mới và thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Thành tựu cơ bản trong quan hệ Thanh Hoá với cách mạng Lào và tỉnh Hủa Phăn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15323

Ký hiệu phân loại: 327.5970594/TH 107 H

288. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.65: 2006. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1010tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2006, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15642

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

289. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.8: 1961 - 1962. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1226tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Tình hình, âm mưu của địch và một số ý kiến đối phó; những mâu thuẫn nội bộ gia cấp thống trị sau đảo chính và chủ trương cụ thể của ta; công tác Hoa kiều; sự phát triển tình hình trước và sau đảo chính và chủ trương của ta về mọi mặt; chúc tết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, nhân viên các cơ quan và đội viên giải phóng quân nhân dịp tết Nguyên đán năm 1961...

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15632

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

290. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.6: Hoạt động quân sự từ năm 1527 đến năm 1771 / Vũ Minh Giang (Ch.b), Dương Đình Lập, Nguyễn Minh Đức,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 399tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15662

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

291. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.67: 2008. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1247tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2006, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15644

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

292. Đảng bộ thành phố Thanh Hoá - 75 năm xây dựng và phát triển 1945 - 2020. - Thanh Hoá : K.xnb, 2020. - 174tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Thành uỷ thành phố Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Thành uỷ thành phố Thanh Hoá

Từ khóa: Đảng bộ thành phố Thanh Hoá, Lịch sử, 1945 - 2020

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15549

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/Đ 106 B

293. Các chương trình trọng tâm thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. - Thanh Hoá : K. Nxb, 2016. - 167tr. ; 21cm.

Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt: Bao gồm những văn bản đã cụ thể hoá các mục tiêu, nhiệm vụ, các chủ trương lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15302

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/C 101 CH

294. Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khoá XI : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị Quốc gia; Sự thật, 2013. - 332tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15349

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

295. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 2016. - 304 tr. ; 19 cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Văn kiện, Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghiên cứu

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15356

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

296. Biên niên những sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá 2005 - 2015 / Trịnh Văn Chiến, Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng,... - Thanh Hoá. : Nxb. Thanh Hoá, 2015. - 571tr. ; 24cm.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Cuốn sách ghi lại những sự kiện tiêu biểu, phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và phong trào cách mạng của nhân dân trong tỉnh thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng trong 10 năm (2005 - 2015)

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15687-15688

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/B 305 N

297. Địa chí xã Yên Bái - Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hóa. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1997. - 145tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã

ĐTTS ghi: Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã

Tóm tắt: Trình bày tổng hợp về địa lý, hành chính, lịch sử, văn hoá - xã hội và các nhân vật tiêu biểu trong lịch sử của xã Yên Bái ngày nay tức Chân Bái ngày xưa, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Địa chí, Yên Bái, Yên Định, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15187

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/Đ 301 CH

298. Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Chính trị Quốc gia Sự thật, 2016. - 116tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp Hội nghị lần thứ tư để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội gồm ba nghị quyết, một kết luận và một số chủ trương, vấn đề quan trọng khác

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15232

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

299. Tài liệu tuyên truyền hiến pháp Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam : Dùng cho cán bộ, đảng viên. - H. : Chính trị Quốc gia, 2014. - 73tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Hiến pháp, Nước cộng hoà xã hội Việt Nam, Tài liệu tuyên truyền

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15249

Ký hiệu phân loại: 342.597023/T 103 L

300. Bác Hồ với Thanh Hóa - Thanh Hóa làm theo lời Bác / B.s., s.t.: Hoàng Văn Tú, Nguyễn Hữu Ngôn, Đào Thị Châu.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2017. - 280tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh, bài viết, bài nói chuyện, thư khen của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá; đồng thời giới thiệu những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá đã đạt được

Từ khóa: Bác Hồ, Thanh Hóa, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15450
DC.16357

Ký hiệu phân loại: 335.4346/B 101 H

301. Kỷ yếu kho bạc nhà nước Thanh Hóa 30 năm xây dựng và phát triển / Nguyễn Tuấn Vinh, Đỗ Quang Minh, Trương Quốc Khánh,.... - Thanh Hóa : K.nxb, 2020. - 200tr. ; 27cm

Từ khóa: Kho bạc Nhà nước

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15522

Ký hiệu phân loại: 332.4/K 600 Y

302. Lịch sử Đảng bộ xã Hoàng Giang (1947 - 2007). - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2007. - 288tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Giang

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Giang

Tóm tắt: Giới thiệu vị trí địa lí, truyền thống lịch sử xã Hoàng Giang huyện Nông Cống, Thanh Hoá. Sự lãnh đạo của đảng bộ xã qua các thời kỳ giành chính quyền, chống Pháp, chống Mỹ và thời kì đổi mới (1947-2007)

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15341

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

303. Kỷ yếu của Hội đồng nhân dân khoá XIV kỳ họp thứ nhất - Kỳ họp thứ hai. - Thanh Hoá : K.nxb, 2000. - 335tr. ; 27cm

Từ khóa: Kỷ yếu, Hội đồng nhân dân

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15500

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/K 600 Y

304. Văn kiện Trung ương Cục miền Nam giai đoạn 1946 - 1975.- T.7: 1957 - 1960. - H. : Chính trị Quốc gia, 2020. - 1084tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Văn phòng

Tóm tắt: Giới thiệu hệ thống những văn bản chỉ đạo như nghị quyết, chỉ thị, báo cáo, thông báo, thư, điện của Trung ương Cục miền Nam chỉ đạo các cấp uỷ về các vấn đề như: Công tác binh vận; hướng dẫn thêm các cấp đặt kế hoạch thực hiện bản kế hoạch "nhiệm vụ công tác năm 1957" của Xứ uỷ Nam Bộ trong thời gian tới; về công tác vận động học sinh, sinh viên; về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính của chính quyền miền Nam và chủ trương của ta; về tình hình địch, các mặt công tác của đảng bộ và các địa phương...

Từ khóa: Trung ương cục Miền Nam, Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15631

Ký hiệu phân loại: 324.2597075095977/V 115 K

305. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa 1954 - 1975 / B.s.: Phan Huy Chúc (ch.b.), Bùi Sĩ Miên, Phạm Cúc, Xuân Huyên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 269 tr. ; 24cm.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ xâm lược

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15693

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

306. 55 xây dựng và phát triển 1964 - 2019. - Thanh Hóa : K.nxb, 2014. - 158tr. ; 27cm

Từ khóa: Điện lực

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15517-15518

Ký hiệu phân loại: 333.79320959741/N 114 M

307. Tài liệu học tập kết luận Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI : Dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở. - H. : Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thât, 2012. - 54tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Từ khóa: Hội nghị lần 3, Khóa XI, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15365

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

308. Tài liệu nghiên cứu các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 2017. - 262 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Văn kiện, Hội nghị lần thứ năm, Khóa XII, Nghiên cứu

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15353-15355

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/T 103 L

309. Kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010. - H. : Thống kê, 2011. - 711tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

ĐTTS ghi: Tổng cục thống kê

Từ khóa: Khảo sát, Mức sống, Dân cư, Năm 2010

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15504-15506

Ký hiệu phân loại: 339.4709597/K 258 QU

310. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.12: Những nhân tố hợp thành sức mạnh Việt Nam thắng Mỹ / Nguyễn Văn Minh (Ch.b), Hồ Khang. - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 447tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15668

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

311. 70 năm thi đua yêu nước 1948 - 2018. - H. : Thông tấn, 2018. - 258tr. ; 25cm

Tóm tắt: Tập hợp khoảng 300 bức ảnh được chọn lọc từ nhiều nguồn cùng với một số tư liệu và bài viết mang tính tổng kết những bài học kinh nghiệm qua các phong trào thi đua yêu nước từ Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ nhất (tháng 5/1952) đến Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ IX (tháng 12/2015)

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15530

Ký hiệu phân loại: 302.09597/B 112 M

312. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa.- T.1: 1930 - 1954 / B.s.: Phan Huy Chúc (ch.b.), Đỗ Hữu Thích, Đoàn Văn Hạnh.... - H. : K. Nxb., 2000. - 325tr.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Khái quát về tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh,..của tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930 - 1954

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15730-15731

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

313. Lịch sử đảng bộ thành phố Hà Nội (1954 - 1975). - H. : Nxb. Hà Nội, 1995. - 294tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội

Tóm tắt: Đôi nét về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của Hà nội trước công cuộc cách mạng mới

Từ khóa: Lịch sử, 1954-1975, Đảng cộng sản Việt Nam, Hà Nội

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15017

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959731/L 302 S

314. Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành trung ương khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 152tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo về các vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, quy định thi hành điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những điều Đảng viên không được làm

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15049-15052
DC.15314-15315

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

315. Ủy ban kiểm tra Đảng 60 năm xây dựng và trưởng thành (1956 - 2016). - Thanh Hóa : K.nxb, 2016. - 340tr. ; 22cm

ĐTTS ghi: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày quá trình xây dựng và trưởng thành Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và của Ngành Kiểm tra Đảng tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Ủy ban kiểm tra, Tỉnh ủy Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15409

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/S 111 M

316. Tài liệu nghiên cứu kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 2004. - 77 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Hội nghị lần thứ mười, Đảng Cộng sản Việt Nam, Khóa IX, Tài liệu, Kết luận

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15360

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

317. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.69: 2009. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 990tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2010, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15646-15647

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

318. Giáo dục và đào tạo Thanh Hoá 70 năm xây dựng và phát triển (1945 - 2015). - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2015. - 439tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Sở giáo dục và đào tạo Thanh Hoá

Từ khóa: Giáo dục, Thanh Hoá, 1945 - 2015, Xây dựng và phát triển

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15460

Ký hiệu phân loại: 370.959741/GI 108 D

319. Tổng công ty xây dựng Thanh Hoá - CTCP 50 năm xây dựng và phát triển (1961 - 2011). - Thanh Hoá : K.nxb, 2011. - 60tr. ; 27cm

ĐTTS ghi: Tổng công ty xây dựng Thanh Hoá - CTCP

ĐTTS ghi: Tổng công ty xây dựng Thanh Hoá - CTCP

Từ khóa: Tổng công ty xây dưng Thanh Hoá, Xây dựng, Thanh Hoá, 1961 - 2011

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15489

Ký hiệu phân loại: 338.7/N 114 M

320. Hỏi - đáp về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở : Phổ biến rộng rãi trong nhân dân. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1998. - 54tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: UBND tỉnh Thanh Hoá. Ban tổ chức chính quyền - Tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: UBND tỉnh Thanh Hoá. Ban tổ chức chính quyền - Tỉnh Thanh Hoá

Từ khóa: Quy chế dân chủ ở cơ sở, Việt Nam, Thanh Hoá, Hỏi - đáp

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15245

Ký hiệu phân loại: 344.597/H 428 Đ

321. Tài liệu phục vụ nghiên cứu các kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa IX) : Dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên. - H. : Chính trị quốc gia, 2002. - 172 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Hội nghị lần thứ sáu, Đảng Cộng sản Việt Nam, Khóa IX, Kết luận, Ban Chấp hành Trung ương

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15361

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

322. Hiệp hội mía đường Lam Sơn - Mô hình hợp tác đa thành phần doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò chủ đạo. - H. : Chính trị Quốc gia, 1999. - 223tr. ; 19cm

Từ khóa: Mía đường Lam Sơn, Thanh Hoá, Doanh nghiệp

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15211

Ký hiệu phân loại: 338.7/H 307 H

323. Giải thích, hướng dẫn thực hiện những quy định về uỷ ban kiểm tra các cấp và việc thi hành kỷ luật trong Đảng : Lưu hành nội bộ. - Thanh Hóa : K.Nxb., 1992. - 77tr. ; 19cm.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam: Ban Chấp hành Trung ương: Uỷ ban kiểm tra

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam: Ban Chấp hành Trung ương: Uỷ ban kiểm tra

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15236

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/GI 103 TH

324. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.68: 2009. - H. : Chính trị Quốc gia, 2018. - 1286tr.

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2009, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15645

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

325. Những kết quả nổi bật của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019 : Chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2014 - 2024 / B.s.: Nguyễn Văn Tòng, Nguyễn Thị Phương, Nguyễn Thị Hải Bình.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa. - 100tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá

Tóm tắt: Gồm những bài viết, số liệu, hình ảnh, mô hình, điển hình tiêu biểu của hoạt động Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hoá, khoá XIII, nhiệm kỳ 2014-2019 nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp của hệ thống Mặt trận Tổ quốc trong tập hợp, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong tỉnh

Từ khóa: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 2014 - 2019, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15261

Ký hiệu phân loại: 324.259741/NH 556 K

326. Lịch sử quân sự Việt Nam.- T.3: Thời Ngô - Đinh - Tiền Lê - Lý (939 - 1225) / Nguyễn Danh Phiệt (Ch.b), Trịnh Vương Hồng, Trần Bá Chí,.... - H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019. - 431tr.

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam

Từ khóa: Quân sự, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15659

Ký hiệu phân loại: 355.009597/L 302 S

327. Lịch sử công an nhân dân Thanh Hóa.- T.2: 1954 - 1975. - Thanh Hóa : K.nxb, 1999. - 222tr.

ĐTTS ghi: Bộ công an,ĐTTS ghi: Bộ công an

ĐTTS ghi: Bộ công an,ĐTTS ghi: Bộ công an

Tóm tắt: Cuốn sách trình bày khái quát, hệ thống quá trình công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của Công an Thanh Hóa trong hơn 20 năm qua; kể cả những thành tích, chiến công cũng như những tồn tại, thiếu sót

Từ khóa: Công an Thanh Hóa, Công an nhân dân, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15765

Ký hiệu phân loại: 363.20959741/L 302 S

328. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương khoá VIII. - H. : Chính trị Quốc gia, 1997. - 111tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phát biểu của Tổng bí thư Lê Khả Phiêu trong lễ khai mạc, bế mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VIII. Nghị quyết của ban chấp hành TW Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam. Một số vấn đề về dự thảo nghị quyết tại hội nghị TW 5

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15040

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

329. Quy chế và chương trình làm việc của Ban chấp hành trung ương khoá XII - Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra trung ương khoá XII. - H. : K.nxb, 2016. - 96tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Từ khóa: Quy chế, Quy chế làm việc, Ban chấp hành trung ương, Uỷ ban kiểm tra trung ương, Khoá XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15233-15235

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/QU 600 CH

330. Thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình (Năm 2015 - 2017 và ước thực hiện năm 2018). - H. : Thống kê, 2019. - 68tr. ; 15cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

Tóm tắt: Cung cấp thông tin mục tiêu nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXI, các thông tin kinh tế - xã hội tỉnh Ninh Bình năm 2015 - 2017 về: tổng sản phẩm trên địa bàn, đơn vị hành chính, dân số, mật độ dân số năm 2017, dân số trung bình...

Từ khóa: Số liệu thống kế, Kinh tế, Thông tin, Xã hội, Ninh Bình

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15419

Ký hiệu phân loại: 330.959739021/TH 455 T

331. Hỏi - đáp về bầu cử : Đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 219tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Hội đồng bầu cử Quốc gia

ĐTTS ghi: Hội đồng bầu cử Quốc gia

Từ khóa: Hỏi - đáp, Bầu cử, Đại biểu Quốc hội, Khoá XIV, Nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15257

Ký hiệu phân loại: 342.5970702638/H 428 Đ

332. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá XVI tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2010. - 40tr. ; 30cm

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Từ khóa: Báo cáo chính trị, Đại hội đảng bộ lần thứ XVII, Thanh Hoá, Khoá XVI

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15495

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/B 108 C

333. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Lào Cai.- T.1: 1930 - 1954. - H. : Chính trị quốc gia, 1994. - 226tr.

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Lào Cai

ĐTTS ghi: Ban chấp hành đảng bộ Đảng cộng sản Việt Nam tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Giới thiệu phong trào kháng chiến chống Pháp(1930 - 1954) của nhân dân tỉnh Lào Cai dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ

Từ khóa: 1930 - 1954, Lịch sử, Lào Cai, Đảng cộng sản Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15727

Ký hiệu phân loại: 324.259707509597167/L 302 S

334. Trò chơi Xuân trên đất xứ Thanh. - Thanh Hoá : K.Nxb., 2003. - 86tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá thông tin Thanh Hoá: Trung tâm Văn hoá thông tin

ĐTTS ghi: Sở Văn hoá thông tin Thanh Hoá: Trung tâm Văn hoá thông tin

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15094

Ký hiệu phân loại: 394.0959741/TR 400 CH

335. Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh.- T.2. - H. : Viện Hồ Chí Minh, 1993. - 177tr.

ĐTTS ghi: Chương trình KX.02 Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐTTS ghi: Chương trình KX.02 Tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ khóa: Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15778

Ký hiệu phân loại: 335.4346/NGH 305 C

336. Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa: 1930 - 2004 : Khái quát / 2004. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2004. - 103tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Khái quát lịch sử Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1930 - 2004.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15022

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

337. Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương khoá XII. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 144tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Gồm những bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, các báo cáo về các vấn đề như tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2021, quy định thi hành điều lệ Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, những điều Đảng viên không được làm

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Việt Nam, Văn kiện, Đại hội XII

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15053

Ký hiệu phân loại: 324.25970755/V 115 K

338. Đảng bộ Thanh Hóa 70 năm chặng đường lịch sử vẻ vang (1930 - 2000). - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 158tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa

Tóm tắt: Những sự kiện lịch sử của Đảng bộ Thanh hoá từ 1930 - 2000. Thời kỳ đảng bộ thành lập và lãnh đạo phong trào cách mạng. Phát triển Đảng, lãnh đạo quân chúng đấu tranh đòi quyền dân sinh dân chủ, vận động quần chúng xây dựng lực lượng vũ trang, đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít và giành chính quyền

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Thanh Hóa, Đảng bộ tỉnh, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15184-15186

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/Đ 106 B

339. Lịch sử 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá (1930-2020) / Nguyễn Văn Phát, Nguyễn Văn Chính, Trịnh Khắc Bân,.... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 338 tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Thanh Hoá

Tóm tắt: Công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá từ cuộc vận động thành lập đảng bộ và đấu tranh giành chính quyền trước năm 1945 đến giai đoạn góp phần quan trọng thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế (1996-2020)

Từ khóa: Lịch sử, Tuyên giáo, Thanh Hoá, 1930-2020, Đảng bộ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15318-15319

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

340. Công an nhân dân Thanh Hóa - Lịch sử biên niên (5/1975 - 6/1996). - H. : Chính trị quốc gia, 2000. - 479tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Công an tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Công an nhân dân, Thanh Hóa, Lịch sử, 1975 - 1996

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15159

Ký hiệu phân loại: 363.20959741/C 455 A

341. 54 năm Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa (1945 - 1999). - Thanh Hóa : Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa khóa XIII, 1999. - 395tr. ; 26cm

Từ khóa: Hội đồng nhân dân, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15487

Ký hiệu phân loại: 352.150959741/N 114 M

342. Lịch sử Đảng bộ huyện Thọ xuân.- T.3: 2010 - 2020 / Hoàng Hùng, Đào Thị Châu, Phan Văn Thanh,.... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hóa, 2020. - 378tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử Đảng bộ huyện Thọ Xuân - Thanh Hoá từ ngày Đảng lãnh đạo nhân dân khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế, văn hoá góp phần tìm tòi khảo nghiệm con đường đổi mới xây dựng bảo
vệ Chủ nghĩa xã hội (1975-1985) cho đến khi Đảng bộ lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương (2010 - 2020)

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15732

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

343. Tư liệu kinh tế - xã hội chọn lọc từ kết quả 10 cuộc điều tra quy mô lớn 1998 - 2000 : Mảo socio-economic information obtained from ten large scale surveys in period 1998 - 2000. - H. : Nxb. Thống kê, 2001. - 1162tr. ; 25cm

ĐTTS ghi: Vụ tổng hợp và thông tin - Tổng cục thống kê

ĐTTS ghi: Vụ tổng hợp và thông tin - Tổng cục thống kê

Tóm tắt: Điều tra đất năm 2000. Tổng điều tra dân số và nhà ở 1-4-1999. Điều tra lao động và việc làm 2000. Điều tra vốn đầu tư 2000. Kiểm kê rừng 1999. Điều tra toàn bộ công nghiệp 1998. Điều tra thương nghiệp nhà nước 1998. Điều tra thương nghiệp NQĐ 2000. Điều tra giàu nghèo 1999. Điều tra kết cấu hạ tầng các xã khu vực nông thôn 2000

Từ khóa: Tư liệu, Điều tra, Thống kê

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15510

Ký hiệu phân loại: 315.97/T 550 L

344. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân Hoằng Hóa.- T.1: 1930 - 1975. - Thanh Hóa : K.nxb, 1995. - 351tr.

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa

ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ và Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa

Tóm tắt: Trình bày và tổng kết một cách khách quan về sự hoạt động của Đảng bộ và phong trào cách mạng của nhân dân trong huyện

Từ khóa: Lịch sử Đảng bộ, Hoằng Hóa, Phong trào cách mạng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15775

Ký hiệu phân loại: 324.2597070959741/L 302 S

345. 25 năm xây dựng và trưởng thành (1991-2015). - Thanh Hóa : K.Nxb., 2015. - 216tr. ; 30cm

Từ khóa: Cục thuế, Thanh Hóa, 1991-2015

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15541

Ký hiệu phân loại: 352.40959741/H 103 M

346. Văn kiện Đảng toàn tập.- T.63: 2004. - H. : Chính trị Quốc gia, 2016. - 844tr.

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam

Tóm tắt: Phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 2004, gồm: Các nghị quyết, chỉ thị, thông báo, quyết định, quy định, kết luận... của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, các bài phát biểu của Tổng bí thư...

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15640

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/V 115 K

347. Kỷ yếu Đại hội đảng bộ Thành phố Thanh Hóa khóa XIX nhiệm kỳ 2010-2015. - Thanh Hóa : K.Nxb., 2010. - 532 tr. ; 24 cm

ĐTTS ghi: Thành ủy Thành phố Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Thành ủy Thành phố Thanh Hóa

Từ khóa: Kỷ yếu, Đại hội, Thành phố Thanh Hóa, 2010-2015, Đảng bộ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15343

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959741/K 600 Y

348. Dân ca Thanh Hoá.- T.1. - Thanh Hoá : K.nxb, 1999. - 37tr.

Từ khóa: Dân ca, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15790

Ký hiệu phân loại: 398.80959741/D 121 C

349. Tài liệu hỏi - đáp về các Nghị quyết hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX (phổ biến rộng rãi trong nhân dân). - H. : Nxb. Chính trị Quốc gia, 2002. - 83tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

ĐTTS ghi: Ban tư tưởng - Văn hóa Trung ương

Từ khóa: Nghị quyết, Sách hỏi đáp, Văn kiện đại hội, Hội nghị lần 5, Khóa IX, Đảng CSVN

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15362

Ký hiệu phân loại: 324.2597071/T 103 L

350. Thanh niên xung phong Thanh Hóa những chặng đường lịch sử. - H. : Lao động, 1998. - 274tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ban đại diện thanh niên xung phong tỉnh Thanh hoá

ĐTTS ghi: Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ban đại diện thanh niên xung phong tỉnh Thanh hoá

Tóm tắt: Bác Hồ với thanh niên xung phong. Truyền thống thanh niên xung phong Thanh hoá. Một số tư liệu về thanh niên xung phong Thanh Hoá

Từ khóa: Việt Nam, Lịch sử, Thanh Hóa, Thanh niên xung phong, Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15422

Ký hiệu phân loại: 305.241/TH 107 N

351. Văn hóa phi vật thể Thanh Hóa. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2005. - 224tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Văn hóa phi vật thể Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Văn hóa phi vật thể Thanh Hóa

Tóm tắt: Sơ lược vị trí địa lý, truyền thống lịch sử, văn hoá làng Xuân Phả-Thọ Xuân (Thanh Hoá). Khảo tả lễ hội và truyền thống trò diễn Xuân Phả. Nghề chạm khắc đá thủ công làng Nhồi huyện Đông Sơn, các trò diễn dân gian,.. ở Thanh Hoá

Từ khóa: Thanh Hóa, Văn hóa phi vật thể, Trò chơi dân gian, Nghề truyền thống, Văn hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15418

Ký hiệu phân loại: 306.59741/V 115 H

352. Tài liệu bồi dưỡng Đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. - H. : Chính trị Quốc gia, 2011. - 352tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ nội vụ

ĐTTS ghi: Bộ nội vụ

Từ khóa: Đại biểu hội đồng nhân dân, 2011 - 2016, Tài liệu bồi dưỡng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15465

Ký hiệu phân loại: 352.209597/T 103 L

353. 50 năm giáo dục & đào tạo Thanh Hoá 1945 - 1995 : Sự kiện và thành tựu. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1995. - 268tr. ; 21cm

Từ khóa: Giáo dục và đào tạo, Thanh Hoá, Sự kiện, Thành tựu

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15209-15210

Ký hiệu phân loại: 370.959741/N 114 M

V. CHƯA PHÂN LOẠI

1. Tuyển tập văn bia Thanh Hóa.- T.2: Văn bia thời Lê sơ. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa. - 1015tr.

Tóm tắt: Giới thiệu, biên dịch và khảo chú về văn bia Thanh Hóa thời Lê sơ. Những chuyên luận về đặc điểm nội dung và hình thức văn bia thời Lê sơ, đặc điểm mỹ thuật Đông Kinh,...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15799-15803

Ký hiệu phân loại: 495.17/T 527 T

2. Tuyển tập văn bia Thanh Hóa.- T.1: Văn bia thời Lý - Trần. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa. - 572tr.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15795-15798

Ký hiệu phân loại: 495.17/T 527 T

3. Tuyển tập văn bia Thanh Hóa.- T.3 - Q.1: Văn bia thời Lê Trung Hưng. - Thanh Hóa : Nxb.Thanh Hóa, 2016. - 800tr.

Tóm tắt: Khái quát về thời Lê Trung Hưng, bi ký; trình bày tình hình Thanh Hoá giai đoạn 1533-1788 và giới thiệu nội dung các văn bia cụ thể thời kỳ này

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15804

Ký hiệu phân loại: 495.17/T 527 T

. CHƯA PHÂN LOẠI

1. Kim Quốc Hoa Cây lược vàng "quý như vàng".- T.1 / Kim Quốc Hoa. - H. : Nxb. Thanh niên, 2012. - 199tr.

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn đọc tham khảo một thực tế khách quan, giới thiệu phương pháp chữa bênh, phòng bẹnh bằng cách trồng, khai thác, chế biến, sử dụng "thần dược" cao quý, thiết thực đối với người dân, nhất là những bệnh nhân nghèo, gia đình nghèo.

Từ khóa: Cây lược vàng, Cây thuốc

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15780

Ký hiệu phân loại: 615.8/C 126 L

2. Lịch sử ngành Lâm nghiệp Thanh Hóa 1955-1995. - Thanh Hóa : K.Nxb., 1995. - 136 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Lịch sử, Ngành lâm nghiệp, Thanh Hóa, 1955-1995

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15291

Ký hiệu phân loại: 634.95/L 302 S

3. 59 năm xây dựng và trưởng thành (1946-2005). - Thanh Hóa : K.Nxb., 2005. - 71 tr. ; 21 cm

Từ khóa: Thủy nông, Sông Chu, Thanh Hóa, Thủy lợi, 1946-2005

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15345

Ký hiệu phân loại: 631.5870959741/N 114 M

4. Nghề thủ công truyền thống Thanh Hoá.- T.1. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1999. - 229tr.

ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Ban nghiên cứu và biên soạn lịch sử Thanh Hoá

Tóm tắt: Tập hợp 15 bài viết phản ánh một số nghề thủ công truyền thống như: Nghề đục đá ở Thanh Hoá, nghề gốm ở Lò Chum, nghề đan cót xứ Thanh,...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15781

Ký hiệu phân loại: 680/NGH 250 TH

5. Xi măng Bỉm Sơn 20 năm xây dựng và trưởng thành 1980-2000 : Sách lưu hành nội bộ. - H. : Văn hóa dân tộc, 2000. - 223 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Xi măng, Bỉm Sơn, Thanh Hóa, 1980-2000, Lịch sử

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15292-15293

Ký hiệu phân loại: 666.940959741/X 300 M

. CHƯA PHÂN LOẠI

1. Hoàng Hoa Mai Hình tượng Bác Hồ và thiên nhiên - con người xứ Thanh / Hoàng Hoa Mai. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2010. - 105tr. ; 25cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15537

Ký hiệu phân loại: 750/H 312 T

2. Hoàng Tuấn Phổ Hát nhà trò Văn Trinh / Hoàng Tuấn Phổ. - H. : Văn học, 2004. - 235tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15284

Ký hiệu phân loại: 782.62/H 110 NH

3. Lê Văn Tạo Một số đặc trưng của nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá / Lê Văn Tạo. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008. - 216tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cơ sở hình thành nghệ thuật chạm khắc đá truyền thống ở Thanh Hoá, chất liệu đá trong kiến trúc truyền thống, kiến trúc lăng mộ, chùa, đền, đình làng; Một số đề tài chạm khắc đá tượng người, tượng linh thú, đồ thờ...

Từ khóa: Kiến trúc đá, Điêu khắc, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15007

Ký hiệu phân loại: 736/M 458 S

4. Lê Văn Tạo Những bia ký điển hình ở Thanh Hoá / Lê Văn Tạo, Nguyễn Văn Hải. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2008. - 252tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật chạm khắc bia ký ở Thanh Hoá qua các nhà Lý - Trần, Lê sơ, Lê - Trịnh, nhà Nguyễn; Thông tin số liệu và nội dung bia ký điển hình thời Bắc thuộc, thời Lý, Trần, Lê, thời Nguyễn...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15001-15002

Ký hiệu phân loại: 736.0959741/NH 556 B

5. Lê Văn Tạo Nghệ thuật kiến trúc chạm khắc gỗ truyền thống ở Thanh Hóa / Lê Văn Tạo, Hà Đình Hùng. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2008. - 204tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Loại hình kiến trúc gỗ truyền thống tiêu biểu ở Thanh Hóa. Nghệ thuật chạm khắc gỗ truyền thống

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15137

Ký hiệu phân loại: 736/NGH 250 TH

6. Mai Kiên Về Lam Kinh ngày hội : Tập ca khúc tuyển chọn / Mai Kiên. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2019. - 319 tr. ; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu 150 tác phẩm âm nhạc thuộc nhiều chủ đề về cuộc sống, con người, những kỷ niệm đáng nhớ của tác giả

Từ khóa: Ca khúc, Tuyển chọn, Lam Kinh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15611

Ký hiệu phân loại: 782.4209597/V 250 L

7. Nguyễn Liên Âm nhạc dân gian xứ Thanh / Nguyễn Liên (Ch.b), Hoàng Minh Tường. - H. : Mỹ thuật, 2017. - 653tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Nêu cơ sở hình thành và phương thức diễn xướng; các thể loại và bài bản âm nhạc dân gian và ngôn ngữ trong âm nhạc dân gian xứ Thanh.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15550-15551

Ký hiệu phân loại: 781.620095974/Â 120 NH

8. Trần Đàm Hoa trăm miền = Land and people in Viet Nam / Trần Đàm. - H. : Văn hoá thông tin, 2006. - 159tr. ; 25cm.

Từ khóa: Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15536

Ký hiệu phân loại: 770/H 401 TR

9. Trần Đàm Biển mặn / Trần Đàm. - Thanh Hóa : K.Nxb., 2004. - 157 tr. ; 24 cm

Từ khóa: Nhiếp ảnh, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15539

Ký hiệu phân loại: 779/B 305 M

10. Trần Đàm Nét đẹp xứ Thanh / Trần Đàm. - H. : Văn hóa thông tin, 2000. - 142tr. ; 24cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15538

Ký hiệu phân loại: 779/N 207 Đ

11. Trần Đàm Nét đẹp xứ Thanh / Trần Đàm. - H. : Mỹ thuật Hà Nội, 2015. - 175tr. ; 30cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15546-15548

Ký hiệu phân loại: 779/N 207 Đ

12. Trần Đàm Khoảnh khắc đẹp quanh ta / Trần Đàm. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2003. - 119tr. ; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp những bức ảnh của tác giả về phong cảnh, sinh hoạt đời thường, hoa, tĩnh vật,...

Từ khóa: Sách ảnh, Nghệ thuật, Nhiếp ảnh

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15525

Ký hiệu phân loại: 779/KH 408 KH

13. Festival đờn ca tài tử Quốc gia lần thứ nhất - Bạc Liêu 2014 - Tình người, tình đất phương nam - Qua lăng kính nhiếp ảnh. - H. : K.Nxb, 2014. - 136tr. ; 30cm.

Tóm tắt: Giới thiệu những bức ảnh tư liệu về Festival đờn ca tài tử quốc gia lần thứ nhất tại Bạc Liêu với chủ đề Tình người đất Phương Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15543

Ký hiệu phân loại: 779.09597/F 200 Đ

14. Hương rừng quê Thanh / Trần Đàm. - H. : Nxb. Văn hóa dân tộc, 2001. - 206tr. ; 27cm

Từ khóa: Nghệ thuật, Nhiếp ảnh, Tác gia Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15515-15516

Ký hiệu phân loại: 779/H 561 R

15. Sông Mã yêu thương : Tập ca khúc cọn lọc của CLB tác giả âm nhạc xứ Thanh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1999. - 55tr. ; 20cm

ĐTTS ghi: Nhà văn hoá trung tâm Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Nhà văn hoá trung tâm Thanh Hoá

Từ khóa: Ca khúc, Thanh Hoá, Âm nhạc

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15206

Ký hiệu phân loại: 782.420959741/S 455 M

16. 70 năm thể dục thể thao Thanh Hóa (1946 - 2016). - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2016. - 246tr. ; 24cm

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Tóm tắt: ổng kết, đánh giá quá trình xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15574-15576

Ký hiệu phân loại: 796.0859741/B 112 M

. CHƯA PHÂN LOẠI

1. Ban Văn Dòng thời gian : Tuyển truyện ngắn các nhà văn xứ Thanh / Ban Văn. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2013. - 512tr. ; 21cm.

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa: Ban Văn

Thư mục: ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa: Ban Văn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15268

Ký hiệu phân loại: 895.92234/D 431 TH

2. Cẩm Mạnh Hùng Đời và người : Thơ và phú / Cẩm Mạnh Hùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2007. - 136tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15287

Ký hiệu phân loại: 895.92214/Đ 462 V

3. Hoài Đông Đi trên đường lớn : Thơ / Hoài Đông. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1996. - 99tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15087

Ký hiệu phân loại: 895.9221/Đ 300 TR

4. Hoàng Tuấn Sợi tóc : Thơ / Hoàng Tuấn. - H. : Văn học, 1995. - 62tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15101

Ký hiệu phân loại: 895.9221/S 462 T

5. Hoàng Tuấn Sợi tóc : Thơ / Hoàng Tuấn. - H. : Văn học, 1995. - 62tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15114

Ký hiệu phân loại: 895.9221/S 462 T

6. Hoàng Tuấn Phổ Thắng cảnh Đông Sơn - Hàm Rồng / Hoàng Tuấn Phổ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hóa, 2004. - 78tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Giới thiệu về địa danh Đông Sơn - Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15189

Ký hiệu phân loại: 8,915.59741/TH 116 C,TH 116 C

7. Hà Mai Hạnh Cội nguồn : Thơ / Hà Mai Hạnh. - H. : Văn học, 1995. - 63tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15105

Ký hiệu phân loại: 895.9221/C 452 NG

8. Hà Thị Cẩm Anh Người con gái Mường Biện : Tập truyện và ký / Hà Thị Cẩm Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 2002. - 142 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện, Ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15274

Ký hiệu phân loại: 895.92234/NG 558 C

9. Hà Đình Huy Hoàng hôn xanh : Thơ / Hà Đình Huy. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1995. - 61tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học, Thơ, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15074

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 407 H

10. Kiều Vượng Vùng trời thủng : Tiểu thuyết / Kiều Vượng. - In lần thứ 6. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 344tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15265

Ký hiệu phân loại: 895.922334/V 513 TR

11. Kiều Vượng Những con đường những cuộc đời : Truyện và Ký / Kiều Vượng. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2004. - 368tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn, Truyện ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15441

Ký hiệu phân loại: 895.922803/NH 556 C

12. Kiều Vượng Bão không có gió : Tiểu thuyết du / Kiều Vượng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2012. - 503tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tiểu thuyết du ký, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.14997

Ký hiệu phân loại: 895.9223/B 108 KH

13. Lã Hoan Về lại dòng sông / Lã Hoan. - H. : Văn học, 1997. - 62tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15098

Ký hiệu phân loại: 895.9221/V 250 L

14. Lê Bá Chức Anh hùng liệt sĩ Lưu Thế Hà / Lê Bá Chức. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1997. - 74tr. ; 19cm

Từ khóa: Lưu Thế Hà, Truyện ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15199

Ký hiệu phân loại: 895.9223/A 100 H

15. Lê Bá Thự Tôi và làng tôi : Hồi ức tuổi thơ / Lê Bá Thự. - Tái bản lần 1 có bổ sung. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2020. - 341tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15273

Ký hiệu phân loại: 895.92283403/T 452 V

16. Lê Huy Thảo Bài toán khó.- T.1: Truyện dài / Lê Huy Thảo. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 331tr.

Từ khóa: Lê Huy Thảo, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15772

Ký hiệu phân loại: 895.9223/B 103 T

17. Lê Huy Thảo Lời thề trên hòn đá bạc : Truyện thơ / Lê Huy Thảo. - H. : Văn học, 2018. - 47tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15271

Ký hiệu phân loại: 895.92214/L 462 TH

18. Lê Mạnh Hợp Tâm sự một người nghỉ hưu : Thơ / Lê Mạnh Hợp. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 202tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.14994

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 120 S

19. Lê Ngọc Minh Hạc Thành lung linh miền nhớ : Truyện ký / Lê Ngọc Minh. - H. : Văn học, 2014. - 252tr. ; 21cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Truyện ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15820

Ký hiệu phân loại: 895.922803/H 101 TH

20. Lê Ngọc Sáng Sóng và cát : Thơ / Lê Ngọc Sáng. - H. : Nxb. Hà nội, 2003. - 65tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15278

Ký hiệu phân loại: 895.9221/S 431 V

21. Lê Thị Hảo Yến Một nhánh tùng : Thơ / Lê Thị Hảo Yến. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1997. - 55tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15106

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 458 NH

22. Lê Văn Cuông Đời tôi là thế / Lê Văn Cuông. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 550tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Ghi lại những lời tự sự của đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông giúp thấy được hình ảnh một đại biểu nhân dân bộc trực, thẳng thắn, không khoan nhượng và những góc cạnh khác ở con người ông - qua lời ông tâm sự về tình yêu, gia đình, tài sản đất đai và những bức tâm thư cử tri gửi tới ông...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15569-15570

Ký hiệu phân loại: 895.922803/Đ 462 T

23. Lê Văn Cuông Đời tôi là thế / Lê Văn Cuông. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 550tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Ghi lại những lời tự sự của đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông giúp thấy được hình ảnh một đại biểu nhân dân bộc trực, thẳng thắn, không khoan nhượng và những góc cạnh khác ở con người ông - qua lời ông tâm sự về tình yêu, gia đình, tài sản đất đai và những bức tâm thư cử tri gửi tới ông...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15427-15428

Ký hiệu phân loại: 895.922803/Đ 462 T

24. Lê Văn Cuông Đời tôi là thế / Lê Văn Cuông. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2010. - 550tr. ; 21cm.

Tóm tắt: Ghi lại những lời tự sự của đại biểu Quốc hội Lê Văn Cuông giúp thấy được hình ảnh một đại biểu nhân dân bộc trực, thẳng thắn, không khoan nhượng và những góc cạnh khác ở con người ông - qua lời ông tâm sự về tình yêu, gia đình, tài sản đất đai và những bức tâm thư cử tri gửi tới ông...

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15453

Ký hiệu phân loại: 895.922803/Đ 462 T

25. Lê Văn Cuông Thơ Lê Văn Cuông / Lê Văn Cuông. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2013. - 56tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ, Văn học, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15070

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 L

26. Lê Đăng Sơn Mùa vũ hội / Lê Đăng Sơn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1997. - 34tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15104

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 501 V

27. Lê Đăng Sơn Hai vòng tròn : Tập thơ / Lê Đăng Sơn. - H. : Văn học, 1994. - 33tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15107

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 103 V

28. Lưu Đình Long Mảnh hồn quê : Thơ / Lưu Đình Long. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1995. - 47tr. ; 19cm.

Từ khóa: Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15088

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 107 M

29. Mai Ngọc Thanh Xanh lặng lẽ / Mai Ngọc Thanh. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1996. - 60tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15079

Ký hiệu phân loại: 895.8221/X 107 L

30. Mã Lam Thơ Duyên muộn / Mã Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 103tr. ; 20cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15229

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 D

31. Mã Lam Giàu và nghèo : Thơ / Mã Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 118tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15242

Ký hiệu phân loại: 895.9221/GI 111 V

32. Mã Lam Trường ca tình thơ trải ngàn mây / Mã Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 105tr. ; 20cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15782

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TR 561 C

33. Mã Lam Thơ nắng xứ Thanh : Thơ / Mã Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2015. - 97tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15243

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 N

34. Mã Lam Thơ Sài Gòn tình ngời / Mã Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2016. - 99 tr. ; 20 cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Văn học hiện đại

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15269

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 S

35. Mã Lam Trường ca tình thơ trải ngàn mây / Mã Lam. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2017. - 105tr. ; 20cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15241

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TR 561 C

36. Nguyễn Giáng Tiên Mẹ bán xôi : Tập truyện / Nguyễn Giáng Tiên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1997. - 130tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Tập truyện

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15116

Ký hiệu phân loại: 895.9223/M 200 B

37. Nguyễn Huy Đóa Hoài vọng đường chiều : Thơ / Nguyễn Huy Đóa. - H. : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 171tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15272

Ký hiệu phân loại: 895.92214/H 404 V

38. Nguyễn Như Khoa Một tấm lòng với Bác : Thơ / Nguyễn Như Khoa. - Thanh Hóa : NxbThanh Hóa, 2006. - 99tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.05522-5523
DC.15279

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 458 T

39. Nguyễn Thiện Phùng Những lão thành cách mạng và các nhà lãnh đạo Thanh Hóa trong tôi : Ký / Nguyễn Thiện Phùng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2019. - 672tr. ; 24cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15704-15710

Ký hiệu phân loại: 895.922803/NH 556 L

40. Nguyễn Thành Huy Hàm Rồng cảm xúc lúc Rạng Đông / Nguyễn Thành Huy, Thế Việt, Bùi Xuân Vỹ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hóa, 2009. - 113tr. ; 21cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Trường ca

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.12317
DC.13349
DC.15179

Ký hiệu phân loại: 895.92208004/H 104 R

41. Nguyễn Thị Hồng Vân Một điều ước : Thơ / Nguyễn Thị Hồng Vân. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1998. - 49tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15120

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 458 Đ

42. Nguyễn Trọng Liên Vầng trăng chếch bóng... : Thơ / Nguyễn Trọng Liên. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2001. - 79 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15276

Ký hiệu phân loại: 895.9221/V 122 TR

43. Nguyễn Đình Ất Hoa đá : Thơ / Nguyễn Đình Ất. - H. : Nxb. Hà nội, 2003. - 65tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15277

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 401 Đ

44. Nguyễn Đăng Tấn Lời ru vầng trăng : Thơ / Nguyễn Đăng Tấn. - H. : Lao động, 2000. - 72tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15085

Ký hiệu phân loại: 895.9221/L 462 R

45. Ngô Xuân Lơ Tiếng thơ... Người lính : Thơ / Ngô Xuân Lơ. - Thanh Hoá : K.nxb, 2005. - 29tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15091

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 306 TH

46. Ngô Đức Mậu Non nước / Ngô Đức Mậu. - H. : Văn hoá thông tin, 1995. - 216tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15015

Ký hiệu phân loại: 895.9221/N 430 N

47. Phùng Ngọc Diễn Mây phấn biển chiều : Thơ / Phùng Ngọc Diễn. - H. : Văn học, 1998. - 51tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15108

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 126 PH

48. Phạm Cúc Nếp nhà / Phạm Cúc. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1994. - 50tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15077

Ký hiệu phân loại: 895.9221/N 257 NH

49. Phạm Cúc Vàng đen và ánh sáng : Tập thơ / Phạm Cúc. - H. : Nxb. Hà Nội, 1995. - 50tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15110

Ký hiệu phân loại: 895.9221/V 106 Đ

50. Phạm Cúc Cháu làm ông trẻ lại / Phạm Cúc. - H. : Nxb. Hà Nội, 1996. - 67tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15100

Ký hiệu phân loại: 895.9221/CH 111 L

51. Phạm Cúc Vì cuộc đời nên thơ : Thơ / Phạm Cúc. - H. : Phụ nữ, 1995. - 78tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15125

Ký hiệu phân loại: 895.9221/V 300 C

52. Sơn Hải Lặng lẽ suối xa : Thơ / Sơn Hải. - H. : Văn học, 1994. - 47tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15099

Ký hiệu phân loại: 895.9221/L 116 L

53. Thái Bạch Đông tây kim cổ tinh hoa / Thái Bạch, Bùi Mai. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1994. - 247tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15784

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 455 T

54. Trung Kiên Cánh chim không mỏi / Trung Kiên. - H. : Văn hoá dân tộc, 2000. - 138tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15097

Ký hiệu phân loại: 895.9221/C 107 CH

55. Trung Kiên Hương vị xứ Thanh : Thơ.- T.2 / Trung Kiên, Phạm Cúc. - H. : Văn hoá dân tộc, 1996. - 87tr.

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15785

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 561 V

56. Trà Thanh Tráng Xuân Sớm : Thơ / Trà Thanh Tráng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1999. - 79tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15083

Ký hiệu phân loại: 895.9221/X 502 S

57. Trần Đàm Dâng mẹ : Thơ / Trần Đàm. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2002. - 60tr. ; 25cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học hiện đại, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15533

Ký hiệu phân loại: 895.9221/D 122 M

58. Trịnh Ngữ Tình quê : Thơ / Trịnh Ngữ. - H. : Văn hóa thông tin, 2009. - 191tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15067

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 312 QU

59. Từ Nguyên Tĩnh Đời côi cút : Tiểu thuyết / Từ Nguyên Tĩnh. - H. : Công an nhân dân, 2016. - 167tr. ; 21cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15270

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 462 C

60. Võ Hồng Phi Những bút tích Hán - Nôm hiện còn ở các hang động vách núi xứ thanh : Chép nguyên bản, phiên âm, dịch và chú thích / Võ Hồng Phi, Hương Nao. - H. : Giáo dục, 2007. - 300tr. ; 24cm.

Tóm tắt: Giới thiệu gần 100 bài thơ, bài ký, đại tự, mỹ tự bằng chữ Hán, chữ Nôm của các vua chúa, danh nhân, nho sỹ Việt Nam để lại trên các hang động xứ Thanh từ thế kỉ XIV đến trước 1945

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15470
DC.15474

Ký hiệu phân loại: 895.9221/NH 556 B

61. Võ Thế Đại Tiếng lòng : Thơ / Võ Thế Đại. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 1994. - 97tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15113

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 306 L

62. Vũ Nhẫn Nhớ mãi một thời : Tập thơ / Vũ Nhẫn. - H. : Lao động, 2005. - 86 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15286

Ký hiệu phân loại: 895.9221/NH 460 M

63. Vũ Nhẫn Nhớ mãi một thời : Tập thơ / Vũ Nhẫn. - H. : Lao động, 2005. - 86 tr. ; 19 cm

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15275

Ký hiệu phân loại: 895.9221/NH 460 M

64. Vương Anh Bắc Kinh : Thơ / Vương Anh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1997. - 33tr. ; 13cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15133

Ký hiệu phân loại: 895.9221/B 113 K

65. Vương Anh Lá đắng : Thơ tình / Vương Anh. - H. : Văn hóa dân tộc, 1996. - 53tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15117

Ký hiệu phân loại: 895.9221/L 100 Đ

66. Vương Anh Một thoáng Hủa Phăn : Kỷ yếu chương trình văn hóa văn-thơ-ảnh-nhạc / Vương Anh. - Thanh Hóa : K. Nxb, 1996. - 38tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15130

Ký hiệu phân loại: 895.922/M 458 TH

67. Vương Anh Tình Viêng Chăn : Thơ / Vương Anh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2000. - 62tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15086

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 312 V

68. Đoàn Thị Lam Luyến Châm khói : Thơ / Đoàn Thị Lam Luyến. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 1995. - 55tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15080

Ký hiệu phân loại: 895.9221/CH 120 KH

69. Đào Quang Ngôn Tình mẹ : Thơ / Đào Quang Ngôn. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1997. - 34tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15112

Ký hiệu phân loại: 895.92221/T 312 M

70. Đức Ánh Tia hy vọng : Tập truyện ngắn / Đức Ánh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1996. - 1790tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Tập truyện ngắn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15073

Ký hiệu phân loại: 895.9223/T 301 H

71. Bức tường xanh : Tập ký / Khương Bá Tuân, Đỗ Văn Phác, Nguyễn Cẩm Hương,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1998. - 134tr. ; 19cm

Tóm tắt: ĐTTS ghi: Hội văn học nghệ thuật Thanh Hóa - Ban văn xuôi

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Tập ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15134

Ký hiệu phân loại: 895.922803/B 552 T

72. Thơ Xuân Tân Tỵ 2001. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2001. - 88tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15075

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

73. Thơ xuân Hàm Rồng : Quý Mùi 2003. - Thanh Hóa : K.Nxb., 2003. - 100tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15390

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

74. Hương sắc nông thôn mới tỉnh Thanh : Thơ tuyển chọn - Cuộc sáng tác thơ xây dựng Nông thôn mới. Tác phẩm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2020. - 304tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ, Thơ hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15003

Ký hiệu phân loại: 895.92214/H 561 S

75. Thơ Xuân Hàm Rồng Kỷ Sửu 2009 / Trung Kiên, Lê Nguyên Thành, Trà Thanh Tráng,.... - Thanh Hóa : K. Nxb., 2009. - 128tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Việt Nam, Văn học hiện đại, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15282

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

76. Thơ Xuân Ất Mùi / Đặng Văn Minh, Nguyễn Xuân Thưng, Hưng Lâm,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2015. - 120tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15127

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

77. Thành phố trẻ : Tập thơ / Trịnh Hữu Thường, Hoàng Văn Ngữ, Lê Hữu Khải,.... - Thanh Hóa : K. Nxb., 1994. - 59tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15122

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 107 PH

78. Nhà văn Việt Nam hiện đại tỉnh Thanh Hoá. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2000. - 828tr. ; 19cm

Tóm tắt: Gồm 3 phần: Phần 1: Các nhà văn quá cố; Phần 2: Các nhà văn hiện hưu; Phần 3: Các nhà văn quê tỉnh ngoài sống và cống hiến trọn đời ở Thanh Hoá

Từ khóa: Việt Nam, Nghiên cứu văn học, Tác gia Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15408

Ký hiệu phân loại: 895.92208/NH 100 V

79. Tuyển tập Văn Phác / Văn Phác; Đặng Vương Hưng tuyển chọn và g.t. - H. : Công an nhân dân, 2007. - 631tr. ; 21cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15426

Ký hiệu phân loại: 895.9223/V 115 PH

80. Hương quê : Thơ chọn lọc 1946 - 1996. - Thanh Hóa : K.nxb, 1997. - 95tr. ; 20cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15396

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 561 QU

81. Ánh lửa hồng : Thơ. - Thanh Hoá : K.nxb, 2000. - 125tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hoắ. Trung tâm văn hoá TDTT

ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hoắ. Trung tâm văn hoá TDTT

Từ khóa: Thơ, Việt Nam, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15103

Ký hiệu phân loại: 895.9221/A 107 L

82. Nghi Sơn vẫy gọi : Thơ / Nguyễn Văn Lợi, Hà Văn Thương, Trung Kiên,.... - Thanh Hóa : Knxb., 2008. - 85 tr. ; 21 cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ, Thanh Hóa

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15280

Ký hiệu phân loại: 895.9221/NGH 300 S

83. Hoa ban tím : Những tác phẩm của hội viên và cộng tác viên. - Thanh Hoá : K.nxb, 2002. - 174tr. ; 25cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15213

Ký hiệu phân loại: 895.922/H 401 B

84. Thơ xuân Hàm Rồng : Xuân Đinh Sửu 1997. - Thanh Hóa : Knxb, 1997. - 76tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15388

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

85. Tình biển Sầm Sơn : Thơ. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1997. - 54tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ hưu trí thị xã Sầm Sơn

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ hưu trí thị xã Sầm Sơn

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15111

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 312 B

86. Trăng khuyết / Lê Duy Dưỡng. - H. : Nxb. Hội nhà văn, 2007. - 82tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15399

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TR 116 KH

87. Thơ xuân Hàm Rồng Ất Dậu 2005. - Thanh Hóa : Knxb, 2005. - 104tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15391

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

88. Thơ Đường tỉnh Thanh.- T.3 / Lê Doãn Phê, Nguyễn Vệ Bang, Lâm Phúc Giáp,.... - Thanh Hóa : K.nxb.. - 162tr.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15787

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 Đ

89. Thơ từ cầu Thiệu Hóa / Vương Anh, Nguyễn Minh Khiêm, Trịnh Ngọc Dự,.... - Thanh Hóa : K. Nxb., 1996. - 43tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15123-15124

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 T

90. Thơ tình. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2018. - 120tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban thơ Câu lạc bộ Hàm Rồng

ĐTTS ghi: Ban thơ Câu lạc bộ Hàm Rồng

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15066

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 T

91. Cánh hạc : Thơ / Trịnh Văn Chước, Lê Huy Hoạt, Thanh Kỳ,.... - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 1994. - 75tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ phường Ba Đình (Hội người cao tuổi)

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ phường Ba Đình (Hội người cao tuổi)

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15118

Ký hiệu phân loại: 895.9221/C 107 H

92. Tình quê. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1996. - 114tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ hưu trí huyện Đông Sơn

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ hưu trí huyện Đông Sơn

Từ khóa: Thơ, Thơ Việt Nam, Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15076

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 312 QU

93. Thơ xuân Hàm Rồng : Định Hợi 2007 / Trung Kiên, Nguyễn Văn Huệ, Nguyễn Xuân Thưng,.... - Thanh Hóa : K. Nxb, 2007. - 127tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15115

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

94. Hồi ký Lê Mạnh Trinh. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2019. - 240tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Hồi ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15423-15424

Ký hiệu phân loại: 895.922803/H 561 K

95. Thơ xuân Hàm Rồng 94. - Thanh Hoá : K.nxb, 1994. - 80tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.03688
DC.10559
DC.15285

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

96. Quê hương : Thơ. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 1996. - 105tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Hội đồng hương Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Hội đồng hương Thanh Hóa

Từ khóa: Văn học, Thơ, Thanh Hóa, Hội đồng hương Thanh Hóa, Hải Phòng

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15069

Ký hiệu phân loại: 895.9221/QU 250 H

97. Thơ xuân Hàm Rồng Bính Tuất 2006. - Thanh Hóa : Knxb, 2006. - 107tr. ; 19m

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15392

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

98. Hương mới : Thơ / Nguyễn Đoan Phúc, Lại Đình Lấn, Lê Ngọc Liễn,.... - Thanh Hóa : K.Nxb., 2008. - 91 tr. ; 21 cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15281

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 561 M

99. Thơ Xuân Hàm Rồng Kỷ Sửu 2009. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2009. - 128tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15071

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

100. Thơ Xuân Đinh Dậu 2017. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2017. - 112tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15128

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

101. 10 năm một chặng đường.- T.10. - Thanh Hoá : K.nxb, 2018. - 128tr.

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ Đường xứ Bỉm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ Đường xứ Bỉm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam, Thanh Hoá, Bỉm Sơn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15788

Ký hiệu phân loại: 895.9221/M 558 N

102. Truyện ngắn Thanh Hoá đầu thế kỷ XXI : Tuyển chọn. - Thanh Hoá : K.nxb, 2004. - 255tr. ; 19cm

Từ khóa: Vă học Việt Nam, Thanh Hoá, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15016

Ký hiệu phân loại: 895.9223/TR 527 NG

103. Lá phiếu niềm tin : Tập thơ ca phục vụ bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp / Hoàng Dương, Lê Lâm, Bùi Hướng Dương,... - Thanh Hoá : Sở Văn hoá Thông tin Thanh Hoá xb, 1999. - 31tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15619

Ký hiệu phân loại: 895.9221/L 100 PH

104. Xuân Mậu Tý - Tập thơ tay 2008 / Nguyễn Văn Tu. - Thanh Hóa : K.nxb, 2008. - 110tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Hội viên câu lạc bộ thơ đường - Hạc Thành

ĐTTS ghi: Hội viên câu lạc bộ thơ đường - Hạc Thành

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15401

Ký hiệu phân loại: 895.9221/X 502 M

105. Thơ xuân : Canh Thìn 2000 / Trung Kiên, Nguyễn Văn Huệ, Trịnh Hữu Thường,.... - Thanh Hóa : K. Nxb., 2000. - 95tr. ; 19cm

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15119

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

106. Thơ xuân Hàm Rồng : Ất Hợi 1995. - Thanh Hóa : K. Nxb., 1995. - 79tr. ; 19cm.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15132

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

107. Tự khúc II : Thơ. - H. : Văn học, 1996. - 70tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam, Thơ Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15078

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 550 KH

108. Thơ Xuân Hàm Rồng Mậu Tý 2008. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2008. - 148tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, CLB Hàm Rồng, 2008, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15068

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

109. Bài ca Xuân Thành. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1997. - 61tr. ; 19cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ người cao tuổi Xuân Thành

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ người cao tuổi Xuân Thành

Từ khóa: Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15081

Ký hiệu phân loại: 895.9221/B 103 C

110. Thơ Xuân Mậu Tuất 2018. - Thanh Hóa : K. Nxb., 2018. - 88tr. ; 21cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Văn học, Thanh Hóa, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15129

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

111. Thơ xuân Bính tý 1996. - Thanh Hóa : K.nxb, 1996. - 77tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15387

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

112. Ấm tình Bác : Tuyển tập thơ 1990-2000 / Ngọc Liệu, Lê Thị Bích, Lê Xuân Lan,... - Thanh Hóa : K.Nxb., 2000. - 92 tr. ; 19 cm

Từ khóa: Tuyển tập, Thơ, 1990-2000

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15283

Ký hiệu phân loại: 895.9221/Â 120 T

113. Thơ nữ Thanh Hoá / Vũ Thị Khương, Hà Thị Cẩm Anh, Lã Hoan s.t, tuyển chọn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1998. - 87tr. ; 19cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15084

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 N

114. Đường thi tập. - K.nxb : K.nxb, K.nxb. - 80tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15395

Ký hiệu phân loại: 895.9221/Đ 561 TH

115. Tám triều Vua Lý.- T.3: Bình Bắc dẹp Nam. - H. : Phụ nữ, 2011. - 923tr.

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15711-15712

Ký hiệu phân loại: 895.9223/T 104 TR

116. Chào mừng 65 năm Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/1995). - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1995. - 20tr. ; 18cm

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ "Cánh hạc" Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ thơ "Cánh hạc" Phường Ba Đình - Thành phố Thanh Hoá

Từ khóa: Thơ, Thanh Hoá, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15244

Ký hiệu phân loại: 895.9221/CH 108 M

117. Thơ xuân Hàm Rồng : Giáp Thân 2004. - Thanh Hóa : K. Nxb, 2004. - 116tr. ; 21cm

DDTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

DDTTS ghi: Câu lạc bộ Hàm Rồng Thanh Hóa

Từ khóa: Việt Nam, Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15131

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

118. Thơ xuân Canh thìn 2000. - Thanh Hóa : Knxb, 2000. - 95tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15389

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 X

119. Nửa thế kỷ thơ Thanh Hoá. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1999. - 208tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam, Thanh Hoá, Thơ Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15013

Ký hiệu phân loại: 895.9221/N 551 TH

120. Tiếng lòng : Thất ngôn tứ tuyệt, thất ngôn bát cú, thơ tự do. - Thanh Hóa : Knxb, 2008. - 76tr. ; 21cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15393

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 306 L

121. Hương quê.- T.2. - Thanh Hoá : K.nxb, 2002. - 114tr.

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Bảng Môn Đình Xã Hoằng Lộc - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Bảng Môn Đình Xã Hoằng Lộc - Hoằng Hoá - Thanh Hoá

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15786

Ký hiệu phân loại: 895.9221/H 561 QU

122. Thơ mừng thượng thọ / Bùi Văn Loát. - Thanh Hóa : K.nxb, 2009. - 41tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15400

Ký hiệu phân loại: 895.9221/TH 460 M

123. Về làng nghe chuyện nông dân : Bút ký. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2005. - 268tr. ; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Bút ký

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15009

Ký hiệu phân loại: 895.922803/V 250 L

124. Tập thơ: Hạnh phúc mùa thu : Chào mừng 50 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 1995. - 102tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15082
DC.15102

Ký hiệu phân loại: 895.9221/T 123 TH

125. Thơ Xuân / Trà Thanh Tráng, Lê Văn Chúc, Xuân Huyên,.... - Thanh Hóa : K. Nxb., 1999. - 76tr. ; 19cm

Từ khóa: Thơ, Văn học Việt Nam, Văn học

Ký hiệu kho:

Kho Địa chí: DC.15109