Banner top Thư viện tỉnh Thanh hoá
  • Loading...

THƯ VIỆN TỈNH THANH HÓA

P. BỔ SUNG - BIÊN MỤC

-----*-----

 

THƯ MỤC THÔNG BÁO SÁCH MỚI

SÁCH TẶNG BIẾU NĂM 2022

 

 

I. KHOA HỌC MÁY TÍNH, THÔNG TIN VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT

1. Phạm Thị Vui. Vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay/ Phạm Thị Vui.- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 298tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản; vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam hiện nay - thực trạng và những vấn đề đặt ra; nghiên cứu quan điểm và đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của công tác tư tưởng trong quản lý hoạt động xuất bản ở Việt Nam thời gian tới

Từ khóa: Công tác tư tưởng, Xuất bản, Quản lý, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090663-90664

Ký hiệu phân loại: 070.509597/V 103 TR

 

2. Tạ Ngọc Tấn. Báo chí, truyền thông hiện đại: Thực tiễn, vấn đề, nhận định/ Tạ Ngọc Tấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 445tr.; 24cm

Tóm tắt: Tổng hợp các bài viết về báo chí, truyền thông từ thuở sơ khai chođến hiện đại, đồng thời gắn báo chí, truyền thông với các vấn đề về kinh tế, chính trị, đời sống xã hội, với trách nhiệm và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của người làm báo

Từ khóa: Báo chí, Truyền thông, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090414

Ký hiệu phân loại: 079.597/B 108 CH

 

3. Sách xuất bản 1945-2020.- H.: Chính trị Quốc gia, 2020.- 1240tr.; 24cm

Từ khóa: Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Danh mục sách xuất bản, 1945-2020

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06876

Ký hiệu phân loại: 070.509597/S 102 X


 

II. TÔN GIÁO

1. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.1: Vào chùa lễ Phật.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030087-30091

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

2. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.2: Trang phục đi chùa.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030092-30096

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

3. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.4: Mừng xuân Di Lặc.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030102-30106

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

4. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.6: Lễ cả năm không bằng rằm tháng Giêng.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030112-30116

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

5. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.7: Bồ Tát ở đâu?.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030117-30121

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

6. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.8: Đấng Cha Lành, Đức Khiêm Từ.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030122-30126

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

7. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.5: Mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030107-30111

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

8. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.10: Giải oan bạt độ.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030132-30136

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

9. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.9: Tâm hiếu là tâm Phật, Hạnh hiếu là Hạnh Phật.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho:

Kho Thiếu Nhi: TN.030127-30131

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

10. Trăng Yên Tử. Chuyện chùa Việt/ Lời: Trăng Yên Tử; Tranh: Hữu Tiệp.- H.: Phụ nữ Việt Nam; 21cm.- (Mẹ kể con nghe).
Chuyện chùa Việt.- T.3: Nâng bát cơm đầy.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 35tr.: tranh màu

Từ khóa: Sách thiếu nhi, Truyện tranh, Việt Nam, Đạo Phật

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030097-30101

Ký hiệu phân loại: 294.309597/CH 527 CH

 

11. Tống Thị Thanh Huyền. Tìm hiểu tôn giáo và tín ngưỡng ở Việt Nam/ Tống Thị Thanh Huyền st. và bs..- H.: Đại học quốc gia, 2022.- 69tr.; 21cm

Từ khóa: Tôn giáo, Tín ngưỡng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090500

Ký hiệu phân loại: 200.9597/T 310 H

 

12. Vũ Thị Hà. Sinh viên công giáo ngoại tỉnh ở Hà Nội - Sự hòa nhập xã hội và thực hành đức tin: Sách chuyên khảo/ Vũ Thị Hà.- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 355tr.; 21cm

Tóm tắt: Khám phá quá trình những thanh niên - sinh viên Công giáo tự ứng xử và giải quyết những thách thức về cuộc sống, đức tin và thực hành đức tin của mình khi bước vào môi trường đại học, sống trong thành phố lớn vốn xa lạ

Từ khóa: Sách chuyên khảo, Sinh viên công giáo, Hà Nội, Đạo Thiên Chúa, Đức tin, Hòa nhập

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090459-90460

Ký hiệu phân loại: 248.8340959731/S 312 V

 

13. Đỗ Lan Hiền. An ninh tôn giáo ở Việt Nam: thực trạng, dự báo và tư vấn chính sách/ Đỗ Lan Hiền.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 363tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày kiến thức cơ bản về an ninh tôn giáo - một số lý thuyết; an ninh tôn giáo của một số quốc gia Đông Á và kinh nghiệm rút ra; thực trạng an ninh tôn giáo ở Việt Nam hiện nay; dự báo, tư vấn chính sách đảm bảo an ninh tôn giáo ở Việt Nam

Từ khóa: An ninh tôn giáo, Việt Nam, Thực trạng, Dự báo, Tư vấn chính sách

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090400

Ký hiệu phân loại: 201.72/A 105 N

 

14. Sự chuyển biến của tôn giáo Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu và cuộc cách mạng 4.0.- H.: Thông tin và truyền thông, 2022.- 498tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và truyền thông

Tóm tắt: Khái quát về sự chuyển biến của tôn giáo trên thế giới và ở Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và cuộc cách mạng 4.0, góp phần vào việc hoạch định chính sách, phát huy các nguồn lực của các tôn giáo cho sự phát triển đất nước.

Từ khóa: Tôn giáo, Việt Nam, Toàn cầu hóa, Cách mạng 4.0

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.088547-88548

Kho Mượn: M.090822-90824

Ký hiệu phân loại: 200.9597/S 550 CH

 

15. Lịch sử Phật giáo Việt Nam/ Nguyễn Tài Thư (ch.b.), Minh Chi, Lý Kim Hoa,....- H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2021.- 459tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Triết học

Tóm tắt: Trình bày có hệ thống sự phát triển của Phật giáo Việt Nam từ khi du nhập đến giữa thế kỉ XX: Thời kì du nhập và Bắc thuộc (thế kỉ I - đầu thế kỉ X); thời Ngô đến thời Trần (thế kỉ X - thế kỉ XIV); thời Hậu Lê đến thời Tây Sơn (thế kỉ XV - thế kỉ XVIII); dưới triều Nguyễn (thế kỉ XIX); thời kì Pháp thuộc (nửa cuối thế kỉ XIX - nửa đầu thế kỉ XX)

Từ khóa: Lịch sử, Phật giáo, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090764-90766

Ký hiệu phân loại: 294.309597/L 302 S

 

III. KH XÃ HỘI HỌC

1. A Jar. Truyện cổ Bahnar, Xơ Đăng ở Kon Tum: Song ngữ: Việt - Bahnar, Việt - Xơ Đăng/ S.t., b.s.: A Jar, Nguyễn Tiến Dũng.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 559tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Xơ Đăng, Dân tộc Ba Na, Văn học dân gian, Truyện cổ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16718-16719

Ký hiệu phân loại: 398.209597/TR 527 C

 

2. Bùi Hoài Sơn. Những thông điệp về văn hóa/ Bùi Hoài Sơn.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 395tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về xây dựng con người và đạo đức xã hội; vai trò của văn hoá trong phát triển đất nước: Phát huy nhân tố con người Việt Nam; để đạo đức là hệ điều tiết hành vi xã hội; xây dựng con người bắt đầu từ trẻ em; vai trò của nghệ thuật trong phát triển con người toàn diện...

Từ khóa: Văn hóa, Thông điệp, Việt Nam, Bài viết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090695-90697

Ký hiệu phân loại: 306.09597/NH 556 TH

 

3. Bùi Minh Tuấn. Kỹ năng, nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/ Bùi Minh Tuấn ch.b..- H.: Thanh niên, 2021.- 259tr.: bảng; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu các văn bản của Ban Bí thư và Uỷ ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; các nội dung nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; một số văn bản của Đảng quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật; một số mẫu văn bản phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đoàn

Từ khóa: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Công tác, Kiểm tra, Giám sát

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.090623-90625

Ký hiệu phân loại: 324.2597014/K 600 N

 

4. Bùi Minh Vũ. Thần trong tâm thức của người M'nông/ Bùi Minh Vũ s.t., b.s..- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 203tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu các vị thần trong tâm thức của người Mnông; một số quan niệm dân gian trong đời sống tâm linh của người M'nông và giới thiệu một số truyện kể về các vị thần trong văn hoá dân gian của người Mnông

Từ khóa: Dân tộc M'nông, Thần linh, Văn hoá dân gian, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16778-16779

Ký hiệu phân loại: 398.4108995930597/TH 121 TR

5. Bùi Phương Liên. Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay/ Bùi Phương Chi (ch.b.), Trịnh Thanh Hằng, Trần Thu Phương...b.s..- H.: Lao động, 2021.- 260tr.: bảng, biểu đồ; 21cm.- ( ĐTTS ghi: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam)

ĐTTS ghi: Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày khái niệm chung và một số chính sách tác động đến vấn đề xây dựng đời sống hôn nhân, gia đình của công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Thực trạng đời sống hôn nhân, gia đình và quan điểm, phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng đời sống hôn nhân, gia đình công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất hiện nay

Từ khóa: Khu chế xuất, Khu công nghiệp, Công nhân, Hôn nhân, Gia đình, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090743-90745

Ký hiệu phân loại: 306.80862409597/TH 552 TR

 

6. Bùi Quang Tuấn. Mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030: Sách chuyên khảo/ Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 471tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm quốc tế về xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đánh giá tình hình thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020; phân tích những lợi thế, bất lợi, thách thức, cơ hội của Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới và đưa ra những giải pháp nhằm tạo lập mô hình tăng trưởng giai đoạn 2021 - 2030

Từ khóa: Sáng tạo, Đổi mới, Khoa học công nghệ, Tăng trưởng kinh tế, Việt Nam, 2021 - 2030

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090388

Ký hiệu phân loại: 338.9597/M 450 H

 

7. Bùi Quang Tuấn. Chiến lược tăng trưởng xanh trong mô hình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (ch.b.), Trần Thị Hà....- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 611tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về mô hình tăng trưởng xanh; thực hiện chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh ở Việt Nam giai đoạn 2012-2020; phân tích bối cảnh mới và dự báo tăng trưởng kinh tế Việt Nam; xu hướng chuyển dịch đầu tư xanh và tiềm năng ứng dụng công nghệ trong các ngành xanh; nghiên cứu quan điểm, giải pháp thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2012-2030

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Tăng trưởng xanh, Sách chuyên khảo, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090510-90511

Ký hiệu phân loại: 338.959707/CH 305 L

 

8. Bùi Thị Bích Lan. Một số vấn đề về phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hóa truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay/ Bùi Thị Bích Lan (ch.b.), Phạm Thị Hà Xuyên, Nguyễn Thị Tám, Lê Phạm Minh Quý.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 219tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, mục tiêu, đối tượng, cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu các vấn đề kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hoá truyền thống các dân tộc rất ít người ở Việt Nam hiện nay; một số vấn đề về kinh tế, xã hội, văn hoá, các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo tồn văn hoá truyền thống; một số vấn đề đặt ra trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hoá truyền thống và gợi ý chính sách, nghiên cứu

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Xã hội, Văn hoá truyền thống, Kinh tế, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090542-90544

Ký hiệu phân loại: 305.8009597/M 458 S

 

9. Bùi Thị Giang. Ẩm thực của người Pa Dí huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Bùi Thị Giang.- H.: Văn hóa dân tộc, 2019.- 277tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ẩm thực của người Pa Dí; tập quán và những biến đổi trong ăn uống của người Pa Dí

Từ khóa: Văn hoá ẩm thực, Người Pa Dí, Mường Khương, Lào Cai

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16736-16737

Ký hiệu phân loại: 394.1208995910597167/Â 120 TH

 

10. Bùi Văn Tiếng. Văn hoá dân gian đất Quảng dưới góc nhìn đương đại/ Bùi Văn Tiếng.- H.: Văn học, 2021.- 285tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan về văn hoá, văn nghệ dân gian đất Quảng; giới thiệu truyện cổ dân gian Việt Nam - một góc nhìn; khái quát Đà nẵng đương đại - nhìn từ văn hoá dân gian

Từ khóa: Quảng Nam, Văn hóa dân gian

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16738-16739

Ký hiệu phân loại: 390.0959752/V 115 H

 

11. Bùi Đình Bôn. Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI/ Bùi Đình Bôn (ch.b.), Chu Đức Dũng, Nguyễn Đức Thành....- H.: Chính trị Quốc gia; 21cm.
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI.- T.1: Chính trị, kinh tế.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 299tr.

Tóm tắt: Trình bày tình hình chính trị, kinh tế thế giới những thập niên đầu thế kỷ XXI; xu hướng đa cực của cục diện thế giới; tình hình chính trị, an ninh, kinh tế khu vực Đông Nam Á - Asean những thập niên đầu thế kỷ XXI

Từ khóa: Chính trị, Thế kỉ 21, Kinh tế, Thế giới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090548-90550

Ký hiệu phân loại: 320.905/TH 250 GI

 

12. Bùi Đình Đôn. Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI/ Bùi Đình Đôn.- H.: Quân đội nhân dân; 21cm
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI.- T.2: Quân sự và an ninh.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 300tr.

Tóm tắt: Trình bày xu thế quân sự của thế giới đương đại; tính chất, đặc điểm nổi bật của chiến tranh và xu hướng phát triển quân đội trong tương lai; an ninh phi truyền thống và tội phạm quốc tế trong thế giới đương đại

Từ khóa: Quân sự, An ninh, Thế kỷ XXI, Thế giới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090893-90895

Ký hiệu phân loại: 355.00905/TH 250 GI

 

13. Bùi Đức Thọ. Doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Bùi Đức Thọ, Trương Thị Nam Thắng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 259tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội và kinh nghiệm của một số quốc gia; thực trạng khu vực doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam; các yếu tố tác động đến doanh nghiệp xã hội và vai trò của doanh nghiệp xã hội đối với phát triển xã hội; quan điểm và các giải pháp thúc đẩy khu vực doanh nghiệp xã hội đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội

Từ khóa: Doanh nghiệp, Việt Nam, Doanh nghiệp xã hội, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090411

Ký hiệu phân loại: 338.709597/D 408 NGH

 

14. Cao Thị Thu Anh. Phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ Cao Thị Thu Anh.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2021.- 236tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; kinh nghiệm quốc tế về phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng; hệ thống đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long; đề xuất các giải pháp phát triển hệ thống đổi mới sáng tạo vùng ở Việt Nam

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, Sáng tạo, Đổi mới, Việt Nam, Thế giới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090455-90456

Ký hiệu phân loại: 338.9/PH 110 TR

 

15. Chatterjee, Charles. Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại/ Charles Chatterjee ; Dương Hồng Hạnh, Nguyễn Mai Thanh dịch ; Tô Hoàng Việt Linh, Hoàng Ngọc Điệp h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 303tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày về bản chất, trọng tâm, các nguyên lý, ranh giới của ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại; ngoại giao kinh tế và ngoại giao thương mại; ngoại giao và các thị trường mới nổi; mô hình ngoại giao kinh tế quốc tế...

Từ khóa: Chính sách đối ngoại, Kinh tế quốc tế

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090394

Ký hiệu phân loại: 327/NG 404 GI

 

16. Chử Thị Thu Hà. Văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội/ Chử Thị Thu Hà.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 407tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cơ sở lý thuyết và khái quát về người Dao ở Ba Vì - Hà Nội, tập quán ăn, uống, hút, nhà ở, trang phục của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội và biến đổi trong văn hoá vật chất của người Dao ở Ba Vì - Hà Nội

Từ khóa: Văn hoá vật chất, Dân tộc Dao, Ba Vì, Hà Nội

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16732-16733

Ký hiệu phân loại: 390.8059731/V 115 H

 

17. Coyle, Diane. Thị trường, nhà nước và người dân/ Diane Coyle ; Dịch: Dương Hải Hà... ; Tô Hoàng Việt Linh h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 487tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Markets, state, and people: Economics for public policy

Tóm tắt: Trình bày về nhà nước và thị trường; xem xét vai trò của chính phủ, khu vực tư nhân và thị trường trong nền kinh tế; cách thức các chính sách làm cho thị trường hoạt động hiệu quả; vai trò của chính phủ trong sản xuất; nghiên cứu các loại hình khác của thể chế kinh tế để tổ chức hành động tập thể...

Từ khóa: Kinh tế công nghiệp, Chính sách công, Kinh tế học

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090384

Ký hiệu phân loại: 338.9/TH 300 TR

 

18. Cẩm Bao. Lời ca xên Mường của người Thái đen vùng Mường La/ Cẩm Bao, Quàng Văn Đôi s.t., Lò văn Lả biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.- KB
Lời ca xên Mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.1: Chữ Thái cổ.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 699tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16682-16683

Ký hiệu phân loại: 398.809597/L 462 C

 

19. Cẩm Bao. Lời ca xên Mường của người Thái đen vùng Mường La/ Cẩm Bao, Quàng Văn Đôi s.t., Lò văn Lả biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.- KB
Lời ca xên Mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.2: Phiên âm tiếng Thái và dịch nghĩa tiếng Việt.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 983tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16684-16685

Ký hiệu phân loại: 398.809597/L 462 C

 

20. Dương Thị Hương. Phát huy vai trò của văn hóa sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay/ Dương Thị Hương.- H.: Thông tin và truyền thông, 2021.- 237tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và truyền thông

Tóm tắt: Khái quát về văn hoá sinh thái và vai trò của văn hoá sinh thái trong phát triển bền vững. Nêu thực trạng, quan điểm và giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hoá sinh thái trong phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Phát triển bền vững, Văn hóa, Sinh thái, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090515-90517

Ký hiệu phân loại: 304.209597/PH 110 H

 

21. Dương Văn Hậu. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của trọng tài thương mại Việt Nam/ Dương Văn Hậu.- H..- tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại; lịch sử giải quyết tranh chấp ở Việt Nam trước khi có Luật Trọng tài thương mại; các quy định pháp luật hiện hành về trọng tài thương mại và những vấn đề đặt ra với trọng tài thương mại Việt Nam

Từ khóa: Thương mại, Pháp luật Việt Nam, Trọng tài thương mại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090749-90751

Ký hiệu phân loại: 346.59707/NH 556 V

 

22. Futter, Andrew. Chính trị vũ khí hạt nhân/ Andrew Futter.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 586tr.; 24cm

Tóm tắt: Đem lại cái nhìn chuyên sâu, cụ thể hơn về chính trị dưới góc độ hạt nhân: chính sách, chiến lược hạt nhân, những động thái, hành động và kế hoạch hạt nhân hiện tại và trong tương lai của mỗi nước

Từ khóa: Chính trị, Vũ khí hạt nhân, Quan hệ quốc tế, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090405

Ký hiệu phân loại: 327.1747/CH 312 TR

 

23. Gillies, Alexandra. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới/ Alexandra Gillies ; Phạm Nguyên Trường dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 486tr.; 24cm

Tóm tắt: Tiếp cận những thương vụ dầu mỏ khổng lồ với hàng chục vụ án tham nhũng đầy tai tiếng: Các ông chủ của các công ty dầu khí dấn thân vào những phi vụ có lợi ích kếch xù; các chế độ đạo tặc trị ở Ănggôla, Adécbaigian... chiếm đoạt tài sản từ dầu mỏ để củng cố quyền lực; cùng với đó là loạt chủ ngân hàng, kế toán và luật sư sẵn sàng tiếp tay cho những "con bạch tuộc" tham những này cất giấu chiến lợi phẩm trong hệ thống các công ty vỏ bọc và thiên đường thuế khoá trên toàn cầu...

Từ khóa: Công nghiệp dầu mỏ, Tham nhũng

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090424-90425

Ký hiệu phân loại: 328.27282/TH 104 NH

 

24. Glantz, Michael H.. Một vành đai, một con đường: Hành trình dài của Trung Quốc đến năm 2049: Sách tham khảo/ Michael H. Glantz, Robert J. Ross, Gavin G. Daugherty ; Hoàng Thị Bích Hợp dịch ; H.đ.: Hoàng Kim Chi, Đào Duy Nghĩa.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 287tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: One belt one road: China's long march toward 2049

Tóm tắt: Tổng quát về sự hình thành, phát triển và những tác động của sáng kiến Một vành đai, một con đường (OBOR) của Trung Quốc trên các mặt kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, xã hội, khoa học công nghệ... trên phạm vi toàn cầu từ năm 2013 đến nay

Từ khóa: Kinh tế đối ngoại, Quan hệ kinh tế, Trung quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090380

Ký hiệu phân loại: 337.51/M 458 V

 

25. Graycar, Adam. Cẩm nang về tham nhũng, đạo đức và sự liêm chính trong hành chính công/ Adam Graycar; Nguyễn Đăng Núi, Phùng Minh Thu Thủy, Lê Thị Thu Hương,... biên dịch ;Nguyễn Đăng Núi, Hoàng Thị Ba h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 1079tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Handbook on corruption, ethics and integrity in public administration

Tóm tắt: Gồm các bài viết nghiên cứu về hành chính công và các nhược điểm; vấn đề tham nhũng trong các lĩnh vực; nghiên cứu các tình huống tham nhũng trên thế giới; các giải pháp ứng phó với tham nhũng trong hành chính công

Từ khóa: Đạo đức, Chính trị, Tham nhũng, Hành chính công

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090392

Ký hiệu phân loại: 364.1323/C 120 N

 

26. Gupta, Dipak K.. Hiểu thấu khủng bố và bạo lực chính trị: Ra đời, phát triển, biến chất và suỵp đổ: Sách tham khảo/ Dipak K. Gupta ; Trọng Minh dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 572tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Understanding terrorism and political violence: The life cycle of birth, growth, transformation, and demise

Tóm tắt: Phân tích sâu về khủng bố, bàn luận về những phong trào bạo lực chính trị, các thế lực gây ra bạo lực chính trị và những hành động mang động cơ chính trị khác đang đe doạ đến hoà bình và thịnh vượng toàn cầu

Từ khóa: Bạo lực, Chính trị, Khủng bố

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090390

Ký hiệu phân loại: 363.325/H 309 TH

 

27. Haskel, Jonathan. Chủ nghĩa tư bản không có tư bản: Sự trỗi dậy của nền kinh tế vô hình/ Jonathan Haskel, Stian Westlake ; Nguyễn Thanh Sơn biên dịch ; Phùng Đức Tường h.đ..- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 443tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Capitalism without capital: The rise of the intangible economy

Tóm tắt: Phân tích các đặc tính của tài sản vô hình và những tác động của chúng đến nền kinh tế. Trình bày định hướng khai thác các đặc điểm của nền kinh tế vô hình để phát triển doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói chung

Từ khóa: Tài sản vô hình, Kinh tế

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090383

Ký hiệu phân loại: 338.5/CH 500 NGH

 

28. Hoa Hữu Cường. Phát triển hệ thống đổi mới quốc gia tại một số nước châu Âu: Kinh nghiệm và những gợi mở cho Việt Nam/ Hoa Hữu Cường, Nguyễ Chiến Thắng.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 251tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu Âu

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về hệ thống đổi mới quốc gia, thực tiễn phát triển hệ thống đổi mới quốc gia của một số nước thuộc liên minh Châu Âu (EU), hàm ý chính sách cho Việt Nam trong phát triển hệ thống đổi mới quốc gia

Từ khóa: Kinh tế, Xã hội, Đổi mới, Châu Âu

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090432

Ký hiệu phân loại: 330.94/PH 110 TR

 

29. Hoàng Bá Thịnh. Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển/ Hoàng Bá Thịnh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 830tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và pháp luật, chính sách của Việt Nam về gia đình; biến đổi gia đình trong quá trình phát triển; những vấn đề gia đình Việt Nam đang đối diện trong quá trình phát triển

Từ khóa: Gia đình, Biến đổi, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090391

Ký hiệu phân loại: 306.8509597/B 305 Đ

 

30. Hoàng Thị Nhuận. Phong tục tang ma của người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng/ Hoàng Thị Nhuận.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 251tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về người Tày huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Phong tục, nghi lễ tang ma, tác động của các yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo và những biến đổi trong phong tục tang ma của người Tày ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng

Từ khóa: Dân tộc Tày, Trùng Khánh, Cao Bằng, Tang lễ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16740-16741

Ký hiệu phân loại: 393.0899591059712/PH 431 T

 

31. Huy Thái. Hỏi - đáp Luật Hôn nhân gia đình/ Huy Thái hệ thống và b.s..- H.: Hồng Đức, 2021.- 169tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể về những quy định chung, về kết hôn, về quan hệ giữa vợ và chồng, chấm rứt hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa các thành viên khác của gia đình, cấp dưỡng, quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài và điều khoản thi hành

Từ khóa: Pháp luật, Hôn nhân, Việt Nam, Gia đình

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090536-90538

Ký hiệu phân loại: 346.59701602638/H 428 Đ

 

32. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam/ Hà Nguyễn.- H.: Thông tin và Truyền thông, 2022.- 297tr.; 21cm

Tóm tắt: Những kiến thức về cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã được tổ chức trong ngày 23/2/1945 và ngày 6/1/1946 thành công vang dội, tạo dấu mốc phát triển nhày vọt đầu tiên về thể chế dân chủ của nước Việt Nam

Từ khóa: Quốc hội, Bầu cử, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090447-90448

Ký hiệu phân loại: 328.597/M 458 TR

 

33. Johnson, Nicholas. Cách mạng công nghiệp 4.0 dưới góc độ kinh tế học: Internet, AI, Blockchain/ Nicholas Johnson, Brendan Markey Towler; Dịch: Đinh Trọng Minh, Trần Anh Đức.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 331tr.; 21cm

Tên sách tiếng Anh: Economics of the fourth industrial revolution: Internet, artificial intelligence and blockchain

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm, tính chất và vai trò quan trọng của các cuộc cách mạng công nghiệp; Internet: siêu cạnh tranh, siêu tăng trưởng và cuộc tranh giành sự chú ý trên thị trường toàn cầu; trí tuệ nhân tạo: tự động hoá và mở rộng triệt để khả năng của con người; Blockchain: phân tán chức năng, cá nhân hoá quyền quản trị và thiết kế hệ thống quản trị; vận dụng thành tựu của cách mạng 4.0 trong xây dựng hệ thống

Từ khóa: Kinh tế, Cách mạng công nghiệp 4.0, Xã hội, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090439

Ký hiệu phân loại: 303.4834/C 102 M

 

34. Keun Lee. Bắt kịp kinh tế và nhảy vọt công nghệ/ Keun Lee ch.b. ; Nguyễn Thị Thu Hường dịch ; Trịnh Lan Hương h.đ..- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 623tr.; 24cm

Tóm tắt: rình bày một cách nhìn mới về các doanh nghiệp và nền kinh tế Hàn Quốc thông qua việc phân tích một hành trình dài và đầy biến động của đất nước: quá trình bặt kịp nhảy vọt ở cấp độ vĩ mô của nền kinh tế; bắt kịp và nhảy vọt ở cấp ngành; quá trình bắt kịp và quốc tế hoá của các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa

Từ khóa: Kinh tế, Hàn Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090415

Ký hiệu phân loại: 330.95195/B 118 K

 

35. Klein, Matthew C.. Chiến tranh thương mại hay mâu thuẫn giai cấp - Bất bình đẳng bóp méo kinh tế toàn cầu và đe doạ hoà bình thế giới/ Matthew C. Klein, Michael Pettis ; Nguyễn Minh Thu dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 367tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Trade wars are class wars - how rising inequality distorts the global economy and threatens international peace

Tóm tắt: Gồm những bài viết phân tích chủ yếu về diện mạo kinh tế, cân bằng thương mại, tăng trưởng tài chính, chiến tranh thương mại và mâu thuẫn giai cấp của các nước Đức, Trung Quốc, Mỹ làm tham chiếu đến một số nước ở các khu vực khác trên thế giới: Từ Adam Smith đến Tim Cook: Sự biến đổi của thương mại toàn cầu; sự phát triển của tài chính toàn cầu; tiết kiệm, đầu tư và mất cân bằng...

Từ khóa: Thương mại, Kinh tế quốc tế, Chiến tranh kinh tế, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090430

Ký hiệu phân loại: 337/CH 305 TR

 

36. Lâm Quang Hùng. Một số phong tục, tập quán của người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc/ Lâm Quang Hùng bs..- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 119tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét khái quát về người Sán Dìu ơ Vĩnh Phúc, một số tục lệ trong đời sống, phong tục lễ tết và một số giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá trong tục lễ truyền thống cảu người Sán Dìu ở Vĩnh Phúc

Từ khóa: Tập quán, Dân tộc Sán Dìu, Phong tục cổ truyền, Vĩnh Phúc

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16782-16783

Ký hiệu phân loại: 390.089951059723/M 458 S

 

37. Lâm Quang Hùng. Văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc/ Lâm Quang Hùng b.s..- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 179tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát chung về người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt ở Vĩnh Phúc. Nghiên cứu văn hoá truyền thống của người Cao Lan và người Dao Quần Chẹt trên nhiều phương diện: Kinh tế, văn hoá vật chất, văn hoá ứng xử, văn hoá tinh thần

Từ khóa: Văn hoá truyền thống, Dân tộc Cao Lan, Dân tộc Dao, Vĩnh Phúc

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16734-16735

Ký hiệu phân loại: 390.0959723/V 115 H

 

38. Lê Thanh Bình. Truyền thông phát triển xã hội, văn hóa, ngoại giao văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và cahs mạng công nghiệp 4.0/ Lê Thanh Bình.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 559tr.; 24cm

Từ khóa: Văn hóa, Xã hội, Truyền thông

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090408

Ký hiệu phân loại: 302.23/TR 527 TH

 

39. Lê Thị Chiên. Góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới/ Lê Thị Chiên.- H.: Lý luận chính trị, 2021.- 302tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin, những quan điểm sai trái trong lý luận hình thái kinh tế - xã hội, quan điểm của C. Mác về lực lượng sản xuất, quan điểm của Ph. Ăngghen về tư duy lý luận, quan điểm về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong "Tuyên ngôn của Đảng cộng sản"...

Từ khóa: Bảo vệ Đảng, Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090461-90462

Ký hiệu phân loại: 324.25970750959752/G 431 PH

 

40. Lê Thị Dự. Văn hoá dân gian làng Hoạch Trạch/ Lê Thị Dự.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 221tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về vị trí địa lí, cảnh quan, lịch sử và con người làng Hoạch Trạch, xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương. Giới thiệu văn hoá dân gian làng Hoạch Trạch như: tín ngưỡng, phong tục, nhà ở, trang phục.

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Hoạch Trạch, Hải Dương, Bình Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16750-16751

Ký hiệu phân loại: 390.0959734/V 115 H

 

41. Lê Thị Phượng. Di tích và lễ hội Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội/ Lê Thị Phượng.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 346tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và địa bàn nghiên cứu văn hoá Đông Anh, truyền thuyết, thần tích và di tích thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh, Hà Nội, nghi lễ, lễ hội, vai trò của tục thờ và những vẫn đề đặt ra đối với công tác bảo tồn, phát huy giá trị tục thờ Ả Lã Nàng Đê ở Đông Anh - Hà Nội

Từ khóa: Di tích, Lễ hội, Đông Anh, Hà Nội, Thờ thần, Tín ngưỡng dân gian

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16728-16729

Ký hiệu phân loại: 398.410959731/D 300 T

 

42. Lê Văn Cương. Phiêu lưu trong vùng cực tối của thế giới: Sách tham khảo/ Lê Văn Cương.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 231tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những phân tích sâu sắc làm sáng tỏ bức tranh quan hệ quốc tế thời gian qua, dự báo tình hình thế giới, chiến lược phát triển của các nước lớn thời gian tới

Từ khóa: Quan hệ quốc tế, Sách tham khảo, Chính trị

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090440

Ký hiệu phân loại: 320/PH 309 L

 

43. Lê Văn Toan. Sức mạnh mềm Ấn Độ: Gợi mở đối với Việt Nam/ Lê Văn Toan.- Thái Nguyên: Đại học Thái Nguyên, 2020.- 249tr.; 22cm

Tóm tắt: Trình bày khái quát các khái niệm công cụ, phân tích về quan hệ giữa sức mạnh cứng và sức mạnh mềm từ lý luận đến thực tiễn, khảo nghiệm các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước; sức mạnh mềm của Ấn Độ trong lịch sử; chính sách phát huy sức mạnh mềm Ấn Độ thời đại Narendra Modi, gợi mở đối với Việt Nam

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Ấn Độ, Sức mạnh mềm

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.088545-88546

Ký hiệu phân loại: 327.54/S 552 M

 

44. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.3, Ph.2: Dịch nghĩa tiếng Việt.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 319tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16668-16669

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

45. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.3, Ph.1: Dịch nghĩa tiếng Việt.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 511tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16666-16667

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

46. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hoá dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.1, Ph.1: Chữ Thái cổ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 531tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Mường La, Sơn La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16656-16657

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

47. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.2, Ph.3: Phiên âm tiếng Thái.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 379tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16664-16665

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

48. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.3, Ph.3: Dịch nghĩa tiếng Việt.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 341tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16670-16671

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

49. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hoá dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.1, Ph.3: Chữ Thái cổ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 395tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Mường La, Sơn La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16660-16661

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

50. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.2, Ph.1: Phiên âm tiếng Thái.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 539tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Sơn La, Mường La, Truyện thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16662-16663

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

51. Lò Văn Lả. Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La/ Lò Văn Lả s.t., biên dịch.- H.: Văn hoá dân tộc; 21cm.
Kể chuyện dựng bản xây mường của người Thái đen vùng Mường La.- Q.1, Ph.2: Chữ Thái cổ.- H.: Văn hoá dân tộc, 2020.- 368tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Người Thái Đen, Văn học dân gian, Mường La, Sơn La, Truyện thơ

Ký hiệu kho:
Kho Địa chí: DC.16658-16659

Ký hiệu phân loại: 398.809597/K 250 CH

 

52. Lương Cường. Xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới/ Lương Cường.- H.: Quân đội nhân dân, 2019.- 503tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam về chính trị; phân tích những thành tựu và bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị. Nêu yêu cầu và đề xuất giải pháp xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị trong tình hình mới

Từ khóa: Quân đội, Công tác chính trị, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090788-90790

Ký hiệu phân loại: 355.009597/X 126 D

 

53. Lương Thanh Sơn. Phụ nữ Êđê trong xã hội mẫu hệ/ Lương Thanh Sơn.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022.- 263tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan đặc trưng mẫu hệ Ê Đê; phụ nữ Ê Đê với vai trò chủ gia đình; phụ nữ Ê Đê với việc gìn giữ và phát triển bẳn sắc văn hoá tộc người; hình tượng phụ nữ Ê Đê qua một số tác phẩm văn học dân gian

Từ khóa: Văn hóa, Việt Nam, Dân tộc Êđê, Chế độ mẫu hệ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090728-90730

Ký hiệu phân loại: 305.4209597/PH 500 N

 

54. Lương Thị Thành Vinh. Truyền thông về biến đổi khí hậu/ Lương Thị Thành Vinh.- Nghệ An: Nxb. Đại học Vinh, 2022.- 242tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan những kiến thức cơ bản về biến đổi khí hậu, cơ sở lí thuyết về truyền thông biến đổi khí hậu dưới góc độ hướng dẫn vận dụng và những gợi ý cho việc vận dụng các kĩ thuật và phương pháp truyền thông trong lĩnh vực biến đổi khí hậu một cách hiệu quả

Từ khóa: Biến đổi khí hậu, Truyền thông

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090611-90613

Ký hiệu phân loại: 363.7/TR 527 TH

 

55. Lương Thị Đại. Khắp Một của người Thái ở Điện Biên/ Lương Thị Đại s.t., biên dịch.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 911tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản chữ Thái cổ và bản phiên âm tiếng Thái, bản dịch nghĩa tiếng Việt về những nghi lễ truyền thống, phong tục, tín ngưỡng của dân tộc Thái ở Điện Biên

Từ khóa: Tín ngưỡng dân gian, Nghi lễ truyền thống, Dân tộc Thái, Điện Biên

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16712-16713

Ký hiệu phân loại: 398.4108995910597177/KH 117 M

 

56. Lương Văn Thiết. Tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở Nghệ An/ Lương Văn Thiết.- H.: Văn hóa dân tộc, 2019.- 535tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về người Khơ Mú ở Nghệ An; những kinh nghiệm, tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú ở tỉnh Nghệ An; nghiên cứu những biến đổi tri thức dân gian trong sản xuất nông nghiệp của người Khơ Mú hiện nay

Từ khóa: Sản xuất nông nghiệp, Dân tộc Khơ Mú, Nghệ An, Tri thức dân gian

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16764-16765

Ký hiệu phân loại: 338.10899593059741/TR 300 TH

 

57. Minh An. Cẩm nang những kĩ năng cần thiết dành cho học sinh tiểu học/ Minh An b.s..- H.: Dân trí, 2021.- 239tr.: hình vẽ, bảng; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp cho học sinh tiểu học những kĩ năng cần thiết như: kĩ năng tự bảo vệ, kĩ năng tự lập, kĩ năng giao tiếp và hợp tác, kĩ năng tạo thói quen tốt và những phẩm chất cần thiết dành cho học sinh tiểu học

Từ khóa: Kĩ năng sống, Cẩm nang, Học sinh tiểu học

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030084-30086

Ký hiệu phân loại: 372.37/C 120 N

 

58. Mã A Lềnh. Nét đẹp trong ẩm thực truyền thống của người Hmông/ Mã A Lềnh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 131tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về cách chế biến ẩm thực của người Hmông mang đậm nét văn hoá dân giã, đơn giản từ những sản vật ngô và cơm bột ngô, lúa và cơm tẻ, cơm nếp và xôi, các loại bánh, vật nuôi và thịt, thú hoang, vật sống ở nước, côn trùng, rau, quả, củ, cây...

Từ khóa: Văn hoá ẩm thực, Dân tộc Hmông, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16774-16775

Ký hiệu phân loại: 394.12089959720597/N 207 Đ

 

59. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng: Song ngữ Nùng - Việt/ S.t., biên dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Văn học dân gian dân tộc Nùng: Song ngữ Nùng - Việt.- Q.2.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 483tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các câu đố, đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc Nùng ở Việt Nam được phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt

Từ khóa: Dân tộc Nùng, Văn học dân gian, Sách song ngữ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16652-16653

Ký hiệu phân loại: 398.209597/V 115 H

 

60. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng: Song ngữ Nùng - Việt/ S.t., biên dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Văn học dân gian dân tộc Nùng: Song ngữ Nùng - Việt.- Q.3.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 443tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm tiếng Nùng và dịch nghĩa sang tiếng Việt về câu đố, đồng dao, mo, lễ sinh nhật, then, ca tang lễ của dân tộc Nùng ở Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Nùng, Văn học dân gian, Sách song ngữ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16654-16655

Ký hiệu phân loại: 398.209597/V 115 H

 

61. Mông Ký Slay. Văn học dân gian dân tộc Nùng: Song ngữ Nùng - Việt/ S.t., biên dịch, giới thiệu: Mông Ký Slay, Nông Hồng Thăng.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Văn học dân gian dân tộc Nùng: Song ngữ Nùng - Việt.- Q.1.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 403tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Nùng, Văn học dân gian, Sách song ngữ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16650-16651

Ký hiệu phân loại: 398.209597/V 115 H

 

62. Nguyễn Bá Diến. Chính sách, pháp luật trên Biển Đông của Trung Quốc nhìn từ góc độ pháp luật quốc tế: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Bá Diến, Nguyễn Hùng Cường.- H.: Chính trị Quốc gia.- 451tr.; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu vị trí địa chiến lược của Biển Đông; chính sách, pháp luật biển của Trung Quốc gắn với tham vọng độc chiếm Biển Đông; tính trái pháp luật quốc tế trong các chính sách, pháp luật trên Biển Đông của Trung Quốc; nhận diện rõ thêm về mưu đồ của Trung Quốc đồng thời có giải pháp thích hợp và hiệu quả trong việc "vừa đấu tranh, vừa hợp tác" với Trung Quốc trên Biển Đông

Từ khóa: Chính sách, Luật quốc tế, Biển Đông, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090407

Ký hiệu phân loại: 341.45/CH 312 S

 

63. Nguyễn Duy Dũng. Xây dựng và phát triển kinh tế nông thôn mới ở Việt Nam gắn liền với bảo vệ môi trường/ Nguyễn Duy Dũng.- H.: Xây dựng, 2021.- 237tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề về xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam; quản lý nhà nước về nông nghiệp và phát triển nông thôn trong thời kỳ xây dựng nông thôn mới; vấn đề môi trường nông thôn ở một số quốc gia trên thế giới và Việt Nam; xây dựng hệ thống công trình phục vụ dân sinh và phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam

Từ khóa: Kinh tế nông thôn, Bảo vệ môi trường, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090512-90514

Ký hiệu phân loại: 338.10286/X 126 D

 

64. Nguyễn Hương. Những điều cần biết về phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em/ Nguyễn Hương b.s..- H.: Dân trí, 2021.- 202tr.: minh họa; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức thực tế, quy định cụ thể của pháp luật, kỹ năng cần thiết để phòng chống xâm hại tình dục trẻ em và chăm sóc sức khoẻ sinh sản, tình dục

Từ khóa: Xâm hại tình dục, Trẻ em, Phòng chống

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030078-30080

Ký hiệu phân loại: 362.767/NH 556 Đ

 

65. Nguyễn Hồng Phương. Đa dạng sinh học, giá trị bảo tồn và định hướng quản lý, khai thác bền vững tài nguyên thiên nhiên tại khu bảo tồn đất ngập nước Tam Giang - Cầu Hai/ Nguyễn Văn Quân, Chu Thế Cường (ch.b.), Trần Đình Lân....- H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021.- 285tr.: minh họa; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Phân tích các điều kiện tự nhiên, môi trường và đặc điểm đa dạng sinh học của hệ đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, đánh giá mức độ suy thoái hệ sinh thái đầm phá, ngyên nhân gây suy thoái và dự báo diễn thế sinh thái và định hướng quản lý bền vững tài nguyên đầm phá

Từ khóa: Quản lí, Tài nguyên thiên nhiên, Đa dạng sinh học, Thừa Thiên-Huế, Khu bảo tồn, Đất ngập nước

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090815-90816

Ký hiệu phân loại: 333.9180959749/Đ 100 D

 

66. Nguyễn Hữu Hiếu. Văn hoá miệt vườn sông nước Nam Bộ: Sách biên khảo/ Nguyễn Hữu Hiếu.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 691tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về môi trường sông nước Đồng bằng Nam Bộ; khái quát về nơi ăn, chốn ở của cư dân miệt vườn trong mùa nước nổi; phương tiện đi lại và vận chuyển, hoạt động kinh tế, tri thức dân gian, đời sống văn hoá của cư dân miệt vườn vùng Nam Bộ

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Đời sống văn hoá, Nam Bộ, Sách biên khảo

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16754-16755

Ký hiệu phân loại: 390.09597/V 115 H

 

67. Nguyễn Hữu Ngôn. Văn hoá ẩm thực Thanh Hoá/ Nguyễn Hữu Ngôn.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 428tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về ẩm thực và văn hoá ẩm thực Thanh Hoá, những món ăn đặc sản của xứ Thanh, một số món ăn đã du nhập vào Thanh Hoá và được người Thanh Hoá cải biên

Từ khóa: Văn hoá ẩm thực, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16620-16622

Kho Mượn: M.090864-90865

Ký hiệu phân loại: 394.120959741/V 115 H

 

68. Nguyễn Khắc Hải. Chiến lược phòng ngừa tội phạm - Lý luận và ứng dụng/ Nguyễn Khắc Hải.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 599tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày lý luận về chiến lược phòng ngừa tội phạm; sự hình thành và phát triển các chiến lược phòng ngừa tội phạm; các cơ sở khoa học, công nghệ, thực tiễn, phương pháp và quyền con người của chiến lược phòng ngừa tội phạm; thiết kế chiến lược phòng ngừa tội phạm; chiến lược phòng ngừa tội phạm tại một số quốc gia trên thế giới

Từ khóa: Tội phạm, Phòng chống, Chiến lược

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090420

Ký hiệu phân loại: 364.4/CH 305 L

 

69. Nguyễn Lâm Thành. Một số vấn đề về chính sách dân tộc ở Việt Nam: Lí luận và thực tiễn/ Nguyễn Lâm Thành.- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2021.- 227tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề cơ bản về dân tộc và chính sách dân tộc. Hoàn thiện thể chế chính sách, pháp luật về dân tộc và chính sách dân tộc. Công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên một số lĩnh vực

Từ khóa: Chính sách dân tộc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090704-90706

Ký hiệu phân loại: 305.8009597/M 458 S

 

70. Nguyễn Mạnh Thắng. Niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn Việt Nam hiện nay: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Mạnh Thắng (ch.b.), Vũ Thị Bích Ngọc, Nguyễn Thị Hồng Cẩm....- H.: Lao động, 2021.- 254tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở khoa học về niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn. Thực trạng niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động đối với tổ chức công đoàn và tổ chức công đoàn Việt Nam ngày càng phát triển lớn mạnh là niềm tự hào của đoàn viên công nhân lao động

Từ khóa: Công đoàn Việt Nam, Công đoàn viên, Công nhân, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090466-90468

Ký hiệu phân loại: 331.873209597/N 304 T

 

71. Nguyễn Ngọc Thiện. Hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế/ Nguyễn Ngọc Thiện, Từ Thị Loan.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 343tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về hệ giá trị văn hoá và chuẩn mực con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; thực trạng biến động hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam hiện nay; quan điểm, dự báo xu hướng, nội dung và giải pháp xây dựng hệ giá trị văn hoá và con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế

Từ khóa: Con người, Giá trị văn hóa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090406

Ký hiệu phân loại: 306.09597/H 250 GI

 

72. Nguyễn Thanh Tú. Hồ Chí Minh mạch nguồn và ánh sáng/ Nguyễn Thanh Tú.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 2021tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số quan điểm, tư tưởng, nhân cách cao đẹp Hồ Chí Minh và phân tích những giá trị văn hoá, đạo hiếu, đạo lý, ngôn ngữ, giá trị hạnh phúc trong tư tưởng của Người

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạng, Chính trị gia, 1890 -1969, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090752-90754

Ký hiệu phân loại: 335.4346/H 450 CH

 

73. Nguyễn Thị Huế. Văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam những hướng tiếp cận: Nghiên cứu/ Nguyễn Thị Huế.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1271tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu văn học dân gian các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận từ những tương đồng; thần thoại các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận bản chất thể loại và khảo sát loại hình kiểu truyện; truyện cổ tích các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp cận thể loại và loại hình nhân vật xấu xí mà tài ba; văn học các dân tộc thiểu số Việt Nam - tiếp đặc trưng văn hoá tộc người

Từ khóa: Nghiên cứu văn học, Văn học dân gian, Dân tộc thiểu số, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16714-16715

Ký hiệu phân loại: 398.209597/V 115 H

 

74. Nguyễn Thị Kim Hoa. Văn hoá gia đình truyền thống của người Mường tỉnh Hoà Bình/ Nguyễn Thị Kim Hoa (ch.b.), Dương Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Anh Hoàng.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 235tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Mường ở tỉnh Hoà Bình. Văn hoá gia đình truyền thống và sự biến đổi trong văn hoá gia đình truyền thống của tộc Mường Hoà Bình

Từ khóa: Gia đình, Dân tộc Mường, Văn hoá, Hoà Bình

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16776-16777

Ký hiệu phân loại: 306.850899592059719/V 115 H

 

75. Nguyễn Thị Lan Hương. Hỏi - đáp về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu/ Nguyễn Thị Lan Hương, Trịnh Thị Thanh Thuỷ.- H.: Công thương, 2021.- 230tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về thủ tục hải quan, kiểm tra hải quan, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, nhập khẩu và trị giá hải quan, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cùng các câu hỏi tình huống

Từ khóa: Thủ tục, Hải quan, Pháp luật, Xuất nhập khẩu, Hàng hóa, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090443-90444

Ký hiệu phân loại: 343.59705602638/H 428 Đ

 

76. Nguyễn Thị Mai Quyên. Người Thái Việt Nam - Truyền thuyết và lễ hội/ Nguyễn Thị Mai Quyên.- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022.- 203tr.; 21cm

Từ khóa: Dân tộc Thái, Việt Nam, Truyền thống, Lễ hội

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090641-90643

Ký hiệu phân loại: 305.895910597/NG 558 TH

 

77. Nguyễn Thị Minh Ngọc. Sổ tay Hướng dẫn viên du lịch/ Nguyễn Thị Minh Ngọc.- H.: Thể thao và du lịch, 2021.- 344tr.; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về du lịch và hướng dẫn viên du lịch; nghiệp vụ hướng dẫn du lịch; xử lý tình huống trong hoạt động hướng dẫn du lịch; du lịch văn hoá tâm linh và sự ảnh hưởng của tôn giáo, tín ngưỡng đến du lịch Việt Nam

Từ khóa: Hướng dẫn viên, Du lịch, Sổ tay

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090518-90520

Ký hiệu phân loại: 338.4791/S 450 T

 

78. Nguyễn Thị Quế. Quá trình tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa từ năm 1988 đến 2020: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Quế, Bùi Đức An.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 223tr.; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa từ năm 1988 đến 2020. Thực trạng tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa (1998-2020). Đưa ra các tác động, dự báo tranh chấp chủ quyền giữa các bên ở quần đảo Trường Sa đến năm 2028 và một số khuyến nghị

Từ khóa: Tranh chấp chủ quyền, Quần đảo Trường Sa, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090431

Ký hiệu phân loại: 320.1509597/QU 100 TR

 

79. Nguyễn Thị Quế. Hoạt động đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Quế, Nguyễn Thị Thúy.- H.: Lý luận chính trị, 2021.- 359tr.; 24cm

Tóm tắt: Nêu cơ sở hoạch định đường lối và nội dung chính sách đối ngoại của Việt Nam những năm đầu thế kỷ XXI. Trình bày cụ thể các mặt đối ngoại của nước ta thời kỳ này: Hoạt động ngoại giao nhà nước, hoạt động đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân. Đưa ra một số đánh giá và bài học kinh nghiệm về hoạt động đối ngoại

Từ khóa: Thế kỷ 21, Hoạt động đối ngoại, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090483-90484

Ký hiệu phân loại: 327.597/H 411 Đ

 

80. Nguyễn Thị Thanh Thảo. Hỏi - đáp Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và những quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng/ Nguyễn Thị Thanh Thảo.- H.: Công thương, 2021.- 238tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi và trả lời quy định chung của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gồm: Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ đối với người tiêu dùng; giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hoá, dịch vụ; xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Từ khóa: Luật bảo vệ người tiêu dùng, Pháp luật, Việt Nam, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090445-90446

Ký hiệu phân loại: 343.59707102638/H 428 Đ

 

81. Nguyễn Thị Thu Phương. Sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Thu Phương, Nguyễn Cao Đức.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 591tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam; kinh nghiệm và bài học quốc tế; nhận diện sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế; dự báo xu hướng phát triển của sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam đến năm 2030; giải pháp phát huy sức mạnh mềm văn hoá Việt Nam

Từ khóa: Hội nhập quốc tế, Văn hóa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090386

Ký hiệu phân loại: 306.09597/S 552 M

 

82. Nguyễn Thị Thuý. Văn hoá dân tộc Cống ở Việt Nam/ Nguyễn Thị Thuý (ch.b.), Châm Nhật Tân, Nguyễn Cảnh Phương.- H.: Văn hóa dân tộc, 2019.- 691tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, môi trường cư trú, dân số, tên gọi và nguồn gốc tộc người của dân tộc Cống ở Việt Nam; hoạt động kinh tế truyền thống; văn hoá ứng xử; văn hoá tinh thần; giá trị văn hoá dân tộc Cống và việc bảo tồn, phát huy trong giai đoạn hiện hay

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Việt Nam, Dân tộc Cống

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16758-16759

Ký hiệu phân loại: 390.0899540597/V 115 H

 

83. Nguyễn Thị Thục. Di sản làng nghề xứ Thanh với phát triển du lịch: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Thị Thục, Nguyễn Thị Lan Hương (Đồng ch.b.).- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 369tr.; 21cm

Tóm tắt: Nhận diện giá trị, phân tích thực trạng hoạt động của các làng nghề và đề xuất các giải pháp khai thác, phục vụ phát triển du lịch bền vững của tỉnh Thanh Hóa

Từ khóa: Làng nghề, Di sản, Du lịch, Thanh Hóa, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16646-16647

Ký hiệu phân loại: 338.47680959741/D 300 S

 

84. Nguyễn Thị Yên. Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu/ Nguyễn Thị Yên (ch.b.), Vàng Thị Ngoạn.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 779tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu về người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu. Khái quát về Một và Kin Pang Một của người Thái huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu và lời ca trong lễ Kin Pang Một

Từ khóa: Dân tộc Thái, Văn hóa dân gian, Lễ hội, Lai Châu

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16716-16717

Ký hiệu phân loại: 394.269597173/K 311 P

 

85. Nguyễn Việt Lâm. Bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Namn trong thời đại mới: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Việt Lâm.- H.: Chính trị Quốc gia, 343.- 343tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu quan điểm về lợi ích quốc gia - dân tộc trên thế giới, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của một số nước trên thế giới trong giai đoạn hiện nay, cơ sở lý luận và thực tiễn đối với việc bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam, đề xuất tham chiếu bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc của Việt Nam trong thời đại mới

Từ khóa: Chính trị, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090438

Ký hiệu phân loại: 320.959/B 108 V

 

86. Nguyễn Văn Chính. Di cư, đói nghèo và phát triển/ Nguyễn Văn Chính.- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 426tr.; 21cm

Tóm tắt: Khái quát về vấn đề di cư nôi địa ở Việt Nam: chiến lược sinh tồn và những khuôn mẫu đang thay đổi; từ "lãng mạn" đến "duy ý chí": di cư xây dựng các vùng kinh tế mới; di cư xây dựng các vùng kinh tế mới qua những câu chuyện đời; biến đổi kinh tế - xã hội và vấn đề di chuyển lao động nông thôn - đô thị; những người di cư tự do trong không gian đô thị: trường hợp một "xóm liều" ở Hà Nội; di cư tự do của người dân tộc thiểu số và vai trò của mạng lưới xã hội; di cư lao động xuyên biên giới, động lực di cư và vai trò của môi giới

Từ khóa: Di cư, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090469-90470

Ký hiệu phân loại: 307.2/D 300 C

 

87. Nguyễn Văn Cương. Xu hướng mới về quyền con người: Lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Cương, Trương Hồng Quang.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 378tr.; 24cm

Tóm tắt: Cung cấp một số vấn đề lý luận cơ bản về quyền con người, nhận diện xu hướng mới về quyền con người và đánh giá thực tiễn một số xu hướng mới về quyền con người tại Việt Nam

Từ khóa: Quyền con người, Lý luận, Thực tiễn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090401

Ký hiệu phân loại: 323.09597/X 500 H

 

88. Nguyễn Văn Thành. Công an nhân dân đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng - Những vấn đề lý luận và thực tiễn/ Nguyễn Văn Thành, Lê Văn Thắng, Nguyễn Ngọc Toàn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 591tr.; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết về sự đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - Những vấn đề lý luận; nhận diện âm mưu, phương thức, thủ đoạn và hoạt động xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của các thế lực thù địch; vai trò của Công an nhân dân và phương hướng đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Từ khóa: An ninh chính trị, Công an nhân dân, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090389

Ký hiệu phân loại: 363.2309597/C 455 A

 

89. Nguyễn Văn Thạo. Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp thiết phục vụ trực tiếp cho yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước: Sách tham khảo/ Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Viết Thông (Đồng ch.b.).- H.: Chính trị quốc gia sự thật, 2021.- 350tr.; 24cm

Tóm tắt: Làm rõ nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước sau 35 năm đổi mới tại Việt Nam. Rút ra kinh nghiệm của một số nước trên thế giới về nội dung, phương thức cầm quyền của Đảng và quản lý của Nhà nước. Trình bày những vấn đề còn tồn tại và đưa ra quan điểm, định hướng nhằm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Lãnh đạo, Quản lý, Nhà nước

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090767-90769

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/NH 556 V

 

90. Nguyễn Văn Vĩnh. Vấn đề phụ nữ ở nước ta/ Nguyễn Văn Vĩnh; Đoàn Ánh Dương, Nguyễn Đào Nguyên s.t., b.s..- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 500tr.; 21cm.- ( Phụ nữ tùng thư. Tủ sách Giới và Phát triển)

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết của tác giả Nguyễn Văn Vĩnh (ký tên Đào Thị Loan) đăng trong mục “Nhời đàn bà” của các báo “Đăng cổ tùng báo”, “Đông Dương tạp chí” và “Trung Bắc tân văn” bàn về các việc các phẩm chất mà người phụ nữ nên học, nên làm, nên có để khẳng định được giá trị của mình, tìm được hạnh phúc chuẩn mực và tạo tiếng thơm cho đời sau

Từ khóa: Phụ nữ, Việt Nam, Bài viết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090572-90574

Ký hiệu phân loại: 305.409597/V 121 Đ

 

91. Nguyễn Xuân Cự. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Nguyễn Xuân Cự, Phạm Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội; 21cm.
Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.- Q.2: Những vấn đề vềchất thải và quản lý chất thải ở vùng dân tộc thiểu số vfa miền núi Việt Nam.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 198tr.

Tóm tắt: Giới thiệu một số tộc người thiểu số đại diện cho các vùng sinh thái tại Việt Nam và mối quan hệ của họ với môi trường tự nhiên. Trình bày những vấn đề về rác thải và nước thải ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Nước thải, Rác thải, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090877

Ký hiệu phân loại: 363.728089009597/B 108 V

 

92. Nguyễn Xuân Cự. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Nguyễn Xuân Cự, Phạm Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội; 21cm.
Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.- Q.1: Những vấn đề về môi trường, tài nguyên thiên nhiên ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 149tr.

Tóm tắt: Phân tích những vấn đề môi trường ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam. Trình bày về tài nguyên rừng, sinh vật, đất và nước ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Bảo vệ môi trường, Tài nguyên thiên nhiên, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090876

Ký hiệu phân loại: 363.70089009597/B 108 V

 

93. Nguyễn Xuân Cự. Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam/ Nguyễn Xuân Cự, Phạm Thị Kim Cương, Nguyễn Thị Thu Trang.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội; 21cm
Bảo vệ môi trường trong cộng đồng các dân tộc thiểu số ở Việt Nam.- Q.3: Những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi.- H.: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 198tr.

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề về nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Vệ sinh, Nước sạch, Việt Nam, Bảo vệ môi trường

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090878

Ký hiệu phân loại: 363.611089009597/B 108 V

 

94. Nguyễn Xuân Tùng. Công lý và sự thể hiện công lý trong Hiến pháp Việt Nam/ Nguyễn Xuân Tùng.- H.: Tư pháp, 2021.- 259tr.: bảng; 21cm

Tóm tắt: Lý luận về công lý trong nền khoa học pháp lý thế giới và công lý tại Việt Nam. Sự thể hiện công lý trong hiến pháp một số nước và nêu quan điểm, giải pháp thúc đẩy, bảo vệ công lý ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Hiến pháp, Pháp luật, Công lý, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090710-90712

Ký hiệu phân loại: 342.59702/C 455 L

 

95. Nguyễn Xuân Tùng. Công lý và sự thể hiện công lý/ Nguyễn Xuân Tùng.- H.: Tư pháp, 2021.- 257tr.; 21cm

Tóm tắt: Lý luận về công lý trong nền khoa học pháp lý thế giới và công lý tại Việt Nam. Sự thể hiện công lý trong hiến pháp một số nước và nêu quan điểm, giải pháp thúc đẩy, bảo vệ công lý ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Pháp luật, Công lí, Việt Nam, Quyền con ngưởi, Hiến pháp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090701-90703

Ký hiệu phân loại: 342.59702/C 455 L

 

96. Ngô Xuân Lịch. Bộ đội cụ Hồ phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân/ Ngô Xuân Lịch.- H.: Quân đội nhân dân, 2020.- 1218tr.: ảnh; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp 115 bài viết, bài nói chuyện tiêu biểu của đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch về các chủ đề: Xứng đáng với niềm tin của Đảng và sự yêu mến của nhân dân; chủ động tham gia xây dựng, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng quan đội "tinh, gọn, mạnh", kiên định, vững vàng trong tình hình mới; dưới cờ Đảng quang vinh, xứng danh "Bộ đội Cụ Hồ" - Bộ đội của dân

Từ khóa: Bộ đội, Việt Nam, Bài viết, Quân đội

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090770-90772

Ký hiệu phân loại: 355.009597/B 450 Đ

 

97. Ngô Đại Binh. Chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị: Sacha tham khảo/ Ngô Đại Binh; Nguyễn Xuân Thử dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 603tr.; 24cm

Tóm tắt: Lý luận về chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế và cải cách thể chế chính trị. Trình bày nội dung cải cách Đảng Cộng sản Trung Quốc, chuyển đổi chức năng của chính phủ, tối ưu hoá cơ cấu tổ chức chính phủ, quy phạm việc vận hành quyền lực hành chính, đổi mới cơ chế đánh giá cán bộ lãnh đạo, tham gia chính trị có trật tự của công dân, xây dựng nền dân chủ và pháp trị trong bối cảnh chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế của Trung Quốc

Từ khóa: Cải cách, Phát triển, Thể chế chính trị, Trung Quốc, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090404

Ký hiệu phân loại: 320.951/CH 527 Đ

 

98. Ngô Đức Thịnh. Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam/ Ngô Đức Thịnh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 688tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày các lý thuyết và khuynh hướng nghiên cứu văn hoá vùng, sắc thái văn hoá địa phương ở Việt Nam. Phác thảo phân vùng và một số vùng văn hoá ở Việt Nam. Đặc trưng vùng trong một số hiện tượng văn hoá

Từ khóa: Văn hóa, Việt Nam, Phân vùng

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090791-90793

Ký hiệu phân loại: 306.09597/V 115 H

 

99. Nhạc Phan Linh. Việc làm, đời sống của người lao động trong bối cảnh COVID-19: Sách chuyên khảo/ Nhạc Phan Linh (ch.b.), Lê Thị Huyền Trang, Ngọ Duy Tân Cường b.s..- H.: Lao động, 2021.- 267tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan tình hình lao động, việc làm ở Việt Nam trong bối cảnh COVID-19, tác động của dịch COVID-19 đến việc làm và đời sống của người lao động, tác động của dịch bệnh COVID-19 đến người lao động ở một số nhóm ngành, giải pháp hỗ trợ việc làm và nâng cao đời sống của người lao động

Từ khóa: Việc làm, Người lao động, Đời sống, COVID-19, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090737-90739

Ký hiệu phân loại: 331.1109597/V 303 L

 

100. Phan Thư Hiền. Kinh nghiệm dân gian về phòng chống thiên tai, lũ lụt của cư dân vùng sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh)/ Phan Thư Hiền s.t., khảo cứu.- Nghệ An: Nxb. Đại học Vinh, 2022.- 375tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu vài nét về sông La và đặc điểm địa - văn hoá của vùng sông La (Đức Thọ, Hà Tĩnh); kinh nghiệm dân gian về việc phòng chống thiên tai, lũ lụt (dự báo thời tiết để ứng phó với thiên tai, lũ lụt qua ca dao, tục ngữ, hò, vè, ví, giặm; kinh nghiệm xây dựng, gia cố nhà cửa, chuồng trại để phòng chống thiên tai, lũ lụt...); kinh nghiệm dân gian trong sản xuất lúa nước, hoa màu và chăn nuôi gia súc, gia cầm

Từ khóa: Phòng chống, Kinh nghiệm, Dân gian, Thiên tai, Lũ lụt, Hà Tĩnh, Đức Thọ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090683-90685

Ký hiệu phân loại: 398.96/K 312 NGH

 

101. Phan Thị Cẩm Vân. Quan hệ chính trị, kinh tế Liên bang Nga - Việt Nam (2001 - 2015)/ Phan Thị Cẩm Vân.- Nghệ An: Nxb. Đại học Vinh, 2022.- 307tr.; 21cm

Tóm tắt: Làm rõ sự vận động, phát triển của mối quan hệ Nga - Việt Nam, trình bày những mặt thuận lợi, khó khăn, những điểm nổi bật và tác động của mối quan hệ song phương trên lĩnh vực chính trị, kinh tế đối với từng nước và với khu vực, từ đó khai thác lợi thế trong quan hệ quốc tế hiện nay, đóng góp phần nào vào việc điều chỉnh chính sách đối ngoại của hai nhà nước

Từ khóa: 2001-2015, Quan hệ, Việt Nam, Kinh tế, Chính trị, Nga

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090620-90622

Ký hiệu phân loại: 327.470597/QU 105 H

 

102. Phan Trung Lý. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các cơ quan hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay/ Phan Trung Lý, Nguyễn Trung Thành.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 591tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Khoa học Môi trường và Xã hội

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận, thực trạng thực thi pháp luật; đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước hiện nay. Giới thiệu những quan điểm, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình

Từ khóa: Cơ quan, Hành chính nhà nước, Minh bạch, Công khai, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090399

Ký hiệu phân loại: 351.597/C 455 KH

 

103. Phùng Quang Mười. Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai/ Phùng Quang Mười.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 323tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát đặc điểm của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai, môi trường hình thành, các loại hình Then trong đời sống tín ngưỡng của người Tày, diễn trình nghi thức Then cầu mùa, thực trạng và biến đổi nghi lễ Then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai; giới thiệu một số lời ca trong nghi lễ then cầu mùa của người Tày ở Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Từ khóa: Dân tộc Tày, Hát then, Văn hoá dân gian, Sa Pa, Lào Cai

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16772-16773

Ký hiệu phân loại: 398.808995910597167/TH 203 C

 

104. Phạm Bá Nhơn. Câu đối toàn thư: Luận văn thi tập - Lời hay ý đẹp: Lý luận đắc nhân tâm. Tác phẩm tiếp sức trong tủ sách làm người/ Phạm Bá Nhơn.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2022.- 396tr.; 24cm

Từ khóa: Văn học dân gian, Câu đối, Bình luận

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090495

Ký hiệu phân loại: 398.209597/C 125 Đ

 

105. Phạm Hoàng Linh. Đảm bảo quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam theo Bộ luật lao động năm 2019: Sách chuyên khảo/ Phạm Hoàng Linh (ch.b.).- H.: Lao động, 2021.- 255tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam. Đảm bảo quyền của người lao động theo Bộ luật Lao động năm 2019 và thực tiễn các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. Hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả bảo đảm quyền của người lao động trong doanh nghiệp ở Việt Nam

Từ khóa: Lao động, Doanh nghiệp, Việt Nam, Người lao động, Quyền lợi, Bộ luật lao động

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090746-90748

Ký hiệu phân loại: 344.59701/Đ 104 B

 

106. Phạm Hồng Tung. Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị: Chuyên luận/ Phạm Hồng Tung.- Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 847tr.; 24cm

Tóm tắt: Gồm 31 chuyên luận về lịch sử và văn hoá Việt Nam, khu vực và thế giới: Khái niệm "văn hoá chính trị" và một số cách tiếp cận văn hoá chính trị trong khoa học chính trị ở phương Tây; mối quan hệ giữa môi trường chính trị, quá trình chính trị và văn hoá chính trị; một số luận điểm của giới học giả phương Tây về văn hoá chính trị Á Đông...

Từ khóa: Chính trị, Văn hóa, Chuyên luận

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090398

Ký hiệu phân loại: 320/V 115 H

 

107. Phạm Minh Anh. Thiết chế xã hội và kiểm soát tham nhũng/ Phạm Minh Anh, Đỗ Văn Quân.- H.: Lý luận chính trị, 2021.- 199tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về thiết chế xã hội và kiểm soát xã hội. Phân tích vai trò của một số thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng. Đưa ra một số nhận định, phương hướng và giải pháp phát huy vai trò của thiết chế xã hội trong kiểm soát tham nhũng

Từ khóa: Xã hội, Kiểm soát, Tham nhũng, Thể chế, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090457-90458

Ký hiệu phân loại: 364.132309597/TH 308 CH

 

108. Phạm Quỳnh Chinh. Văn hóa làng trong quá trình dô thị hóa ở đồng bằng sông Hồng hiện nay/ Phạm Quỳnh Chinh.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia, 2021.- 244tr.; 21cm

Tóm tắt: Phân tích làm rõ một số vấn đề lý luận chung về văn hoá làng, đô thị hoá và biến đổi văn hoá làng ở đồng bằng sông Hồng dưới tác động của quá trình đô thị hoá. Phân tích thực trạng biến đổi văn hoá làng trên một số lĩnh vực cơ bản dưới tác động của quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng; khái quát những vấn đề đặt ra từ sự biến đổi ấy. Đề xuất một số giải pháp chủ yếu định hướng sự biến đổi văn hoá làng trong quá trình đô thị hoá ở đồng bằng sông Hồng

Từ khóa: Văn hoá làng xã, Đồng bằng Sông Hồng, Đô thị hóa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090803-90804

Ký hiệu phân loại: 390.095973/V 115 H

 

109. Phạm Thị Huyền Sang. Pháp luật về bảo vệ quyền của trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em/ Phạm Thị Huyền Sang (ch.b.), Trần Thị Vân Trà, Nguyễn Thị Thanh.- Nghệ An: Đại học Vinh xb., 2022.- 327tr.; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp những chỉ dẫn cụ thể trong những tình huống thực tiễn phát sinh về nhu cầu bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em; đồng thời giúp cho những cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan trong việc thực hiện pháp luật nắm rõ được những quy trình pháp lý cần thiết được áp dụng trong thực tiễn thực hiện bảo vệ quyền trẻ em và phòng, chống bạo lực đối với trẻ em

Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam, Quyền trẻ em

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06867-6869

Ký hiệu phân loại: 342.59708772/PH 109 L

 

110. Phạm Thị Thu Lan. Bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Phạm Thị Thu Lan (ch.b.).- H.: Lao động, 2021.- 267tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm. Thực trạng bảo vệ người lao động và đề xuất giải pháp bảo vệ người lao động trong xu hướng phi chính thức việc làm ở Việt Nam

Từ khóa: Bảo vệ quyền lợi, Người lao động, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090740-90742

Ký hiệu phân loại: 331.1109597/B 108 V

 

111. Phạm Văn Kiệm. Tăng cường khai thác cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN đến năm 2025/ Phạm Văn Kiệm, Phạm Hồng Tú.- H.: Công thương, 2021.- 230tr.; 21cm

Tóm tắt: Giải pháp tăng cường khai thác các các cơ hội phát triển thương mại của Việt Nam nhằm thực hiện các mục tiêu về hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam

Từ khóa: Thương mại, Việt Nam, ASEAN, Kinh tế

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090475-90476

Ký hiệu phân loại: 381.09597/T 116 C

 

112. Phạm Văn Linh. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 tầm nhìn đến nhăm 2045/ Phạm Văn Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 291tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Phân tích thực trạng xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển của Việt Nam những năm qua. Nêu định hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Từ khóa: Kinh tế, Phát triển, Chỉ tiêu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090395

Ký hiệu phân loại: 338.9597/X 126 D

 

113. Phạm Văn Linh. Xây dựng hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045/ Phạm Văn Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 291tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày lý luận và thực tiễn về hệ chỉ tiêu thực hiện mục tiêu phát triển đất nước. Phân tích thực trạng xây dựng và thực hiện hệ chỉ tiêu phát triển của Việt Nam những năm qua. Nêu định hướng, giải pháp thực hiện mục tiêu phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Từ khóa: Kinh tế, Phát triển, Chỉ tiêu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090422-90423

Ký hiệu phân loại: 338.9/X 126 D

 

114. Phạm Văn Linh. Giải quyết mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn: Sách chuyên khảo/ Phạm Văn Linh.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 407tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin và vận dụng của một số Đảng Cộng sản trên thế giới về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất; nhận thức và vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện Việt Nam; bối cảnh tác động và việc tiếp tục bổ sung, phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong điều kiện mới

Từ khóa: Quan hệ sản xuất, Lực lượng sản xuất, Chủ nghĩa Mác - Lê nin, Lý luận, Thực tiễn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090396

Ký hiệu phân loại: 335.41/GI 103 QU

 

115. Phạm Văn Minh. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự: Sách chuyên khảo/ Phạm Văn Minh.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 254tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở và quá trình hình thành, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự. Giá trị và định hướng vận dụng tư tưởng trên về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc hiện nay

Từ khóa: Quân sự, Vũ khí, Con người, Hoạt động, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090614-90616

Ký hiệu phân loại: 355.4/T 550 T

 

116. Prince-Ruiz, Rebecca. Không sử dụng nhựa: Câu chuyện đầy cảm hứng về một chiến dịch môi trường toàn cầu: Sách chuyên khảo/ Rebecca Prince-Ruiz, Joanna Atherfold Finn ; Nguyễn Hồng Đăng dịch ; Trần Quang Tùng h.đ..- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 355tr.; 24cm

Tóm tắt: Gồm nnhững vấn đề về rác thải nhựa, đưa ra giải pháp thiết thực đi kèm mỗi vấn đề để cải thiện môi trường: cách nhận ra vấn đề, thử thách bắt đầu, câu chuyện về lối sống vứt bỏ, giảm thiểu top 4, đại dương nhựa, cố gắng làm tốt hơn, tất cả là sự chia sẻ, động lực xây dựng và phát triển phong trào, tất cả chúng ta cùng bên nhau, cuộc sống thoát ra khỏi nhựa

Từ khóa: Rác thải, Bảo vệ môi trường, Nhựa

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090413

Ký hiệu phân loại: 363.738/KH 455 S

 

117. Quán Vi Miên. Lễ hội của người Thái ở Nghệ An/ Quán Vi Miên b.s..- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 291tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số phong tục, nghi lễ trong lễ hội của người Thái như lễ Xên bản, lễ Xên mương, lễ Xên Hươn, Kin chiêng, lễ Xang khan...

Từ khóa: Lễ hội truyền thống, Dân tộc Thái, Nghệ An

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16730-16731

Ký hiệu phân loại: 394.26959742/L 250 H

 

118. Rosefielde, Steven. Nước Nga dưới sự lãnh đạo của Putin: Kinh tế, quốc phòng và chính sách đối ngoại/ Steven Rosefielde; Nguyễn Thị Cát Ngọc, Đào Thị Hà Trang, Phùng Đức Tường biên dịch và h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 687tr.; 24cm

Tóm tắt: Phân tích về kinh tế, tài chính, quản lý nhà nước về kinh tế, khoa học, giáo dục, y tế của nền kinh tế - xã hội nước Nga. Trình bày cơ cấu tổ chức, tư duy chiến lược quân sự, trang bị vũ khí của nước Nga; tiềm năng và triển vọng trong tương lai. Chính sách đối ngoại, những mối quan hệ quốc tế của nước Nga và trọng tâm chính sách đối ngoại của nước Nga những năm tới

Từ khóa: Quốc phòng, Kinh tế, Nga, Chính sách đối ngoại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090409

Ký hiệu phân loại: 320.60947/N 557 NG

 

119. Sakaya. Những câu chuyện về phụ nữ Chăm trong xã hội mẫu hệ/ Sakaya, Gia Trang nghiên cứu, s.t., b.s..- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022.- 207tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những huyền thoại, những câu chuyện cổ tích, truyện cười... phản ánh cuộc sống của người phụ nữ Chăm trong gia đình và trong xã hội mẫu hệ truyền thống cùng một số hình ảnh tư liệu về nhà cửa, phong tục và lễ hội Chăm

Từ khóa: Dân tộc Chăm, Phụ nữ, Tác phẩm văn học, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090638-90640

Ký hiệu phân loại: 305.4089599309597/NH 556 C

 

120. Schwab, Klaus. COVID-19: Cuộc đại tái thiết/ Klaus Schwab, Thierry Malleret; Lý Thị Hải Yến, Bùi Tài Kiên, Vũ Thị Lanh,..biên dịch và h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 391tr.; 21cm

Tóm tắt: Đánh giá tác động của đại dịch COVID-19 đến kinh tế, xã hội, địa chính trị, môi trường và công nghệ trên toàn thế giới. Xem xét các khía cạnh vi mô tác động của đại dịch COVID-19 đối với ngành công nghiệp và doanh nghiệp. Đưa ra giả định về hậu quả của đại dịch có thể gây ra ở cấp độ cá nhân

Từ khóa: Covid 19, Thay đổi, Xã hội, Thế giới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090437

Ký hiệu phân loại: 303.4/C 400 C

 

121. Shambaugh, David. Đông Nam Á hội tụ các siêu cường Mỹ - Trung: Sách tham khảo nội bộ/ David Shambaugh ; Kiều Thị Thoan Thu dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 490tr.; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu sự cạnh tranh Mỹ - Trung ở Đông Nam Á; những di sản và vai trò của của Mỹ ở Đông Nam Á; sự ứng phó của Đông Nam Á với Mỹ và Trung Quốc; tương lai của các mối quan hệ cường quốc ở Đông Nam Á

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Đông Nam Á

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090421

Ký hiệu phân loại: 327.59/Đ 455 N

 

122. Stoner, Kathryn E.. Nước Nga hồi sinh - Sức mạnh và mục đích trong một trật tự toàn cầu mới/ Kathryn E. Stoner ; Tuấn Linh, Trâm Anh, khánh Linh,... dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 510tr.; 24cm

Tóm tắt: Gồm những luận giải, đánh giá riêng về thực trạng nền chính trị nội bộ của Nga cũng như chiến lược đối ngoại của chính quyền Putin: Nước Nga đã hồi sinh chưa?, Nga có tiếng nói ở đâu?, Nga hiện diện ở những nơi nào (khác) trên thế giới?...

Từ khóa: Chiến lược toàn cầu, Ngoại giao, Nga, Chính sách đối ngoại, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090429

Ký hiệu phân loại: 327.47/N 557 NG

 

123. Trương Thị Mai. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế/ Trương Thị Mai.- H.: Chính trị Quốc gia.- tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát những vấn đề lý luận về đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác Dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận từ khi thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến nay; đồng thời đưa ra quan điểm và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế

Từ khóa: Đảng cộng sản Việt Nam, Đổi mới, Lãnh đạo, Công tác dân vận

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090397

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/Đ 452 M

 

124. Trần Quốc Hùng. Hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú ở Việt Nam/ B.s.: Trần Quốc Hùng, Nguyễn Thị Thuận.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 479tr.; 21 cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu và dân tộc Khơ Mú; nghiên cứu một số đặc trưng văn hoá, tục lệ, phong tục trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú; một số giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá trong hôn nhân và gia đình dân tộc Sán Dìu, Khơ Mú trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa: Dân tộc Sán Dìu, Hôn nhân, Gia đình, Dân tộc Khơ Mú, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16762-16763

Ký hiệu phân loại: 392.509597/H 454 NH

 

125. Trần Quốc Hùng. Văn hoá dân gian người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh/ B.s.: Trần Quốc Hùng, Tô Đình Hiệu.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 251tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát vềvị trí địa lí tỉnh Quảng Ninh và người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh. Văn hoá vật chất, văn hoá tinh thần của người Dao Thanh Phán vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh

Từ khóa: Vùng biên giới, Văn hoá dân gian, Dân tộc Dao, Quảng Ninh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16746-16747

Ký hiệu phân loại: 390.08995978059729/V 115 H

 

126. Trần Quốc Toản. Đổi mới tư duy phát triển - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn/ Trần Quốc Toản.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 883tr.; 24cm

Tóm tắt: Lý luận về đổi mới tư duy phát triển. Trình bày nội dung đổi mới tư duy trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của Việt Nam

Từ khóa: Đổi mới tư duy, Phát triển, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090417

Ký hiệu phân loại: 303.8409597/Đ 452 M

 

127. Trần Quốc Toản. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới: Sách tham khảo/ Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú, Tạ ngọc Tân.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 474tr.; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề quan trọng trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020; đề xuất mục tiêu, các quan điểm, nhiệm vụ và định hướng các giải pháp phát triển đất nước trong giai đoạn mới

Từ khóa: Định hướng phát triển, Việt Nam, Sách tham khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090402

Ký hiệu phân loại: 320.609597/M 458 S

 

128. Trần Thị Thanh Thủy. Think - Tanks và đổi mới quá trình chính sách/ Trần Thị Thanh Thủy, Đặng Khắc Anh.- H.: Lý luận chính trị, 2021.- 278tr.; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 3 chương: Chính sách và quá trình chính sách, Thinks - Tanks và quá trình chính sách, Sự tham gia của Thinks - Tanks trong quá trình chính sách ở Việt Nam hiện nay

Từ khóa: Chính sách, Quá trình chính sách, Thinks - Tanks

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090449-90450

Ký hiệu phân loại: 320.6/TH 311 T

 

129. Trần Thị Thu Hiền. Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự/ Trần Thị Thu Hiền.- H.: Tư pháp, 2021.- 279tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; giới thiệu pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về bảo đảm quyền của bị can; yêu cầu đặt ra đối với việc bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và một số giải pháp hoàn thiện

Từ khóa: Việt Nam, Bị can, Pháp luật, Vụ án hình sự, Quyền con ngưởi

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090698-90700

Ký hiệu phân loại: 345.5970560264/B 108 Đ

 

130. Trần Thị Thu Hiền. Bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự/ Trần Thị Thu Hiền.- H.: Tư pháp, 2021.- 279tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự; giới thiệu pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về bảo đảm quyền của bị can; yêu cầu đặt ra đối với việc bảo đảm quyền của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự và một số giải pháp hoàn thiện

Từ khóa: Bị can, Pháp luật, Việt Nam, Vụ án hình sự, Quyền con người, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090713-90715

Ký hiệu phân loại: 345.5970560264/B 108 Đ

 

131. Trần Trọng Dương. Nam Việt thần kỳ hội lục/ Trần Trọng Dương, Dương Văn Hoàn biên dịch và khảo chú; Trần Trọng Dương nghiên cứu - giới thiệu.- H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2021.- 491tr.; 24cm

Tóm tắt: Văn bản cổ ghi chép về 1269 thần kỳ được thờ cúng tại nhiều địa phương ở miền Bắc, phạm vi các trần Sơn Nam Thượng, Sơn Nam Hạ, Sơn Tây, Kinh Bắc, Hải Dương (5 nội trấn) và hai ngoại trấn Lạng Sơn, Yên Quảng vào cuối thế kỉ XVIII - đầu thế kỉ XIX

Từ khóa: Tín ngưỡng dân gian, Văn hóa dân gian, Thần linh, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090761-90763

Ký hiệu phân loại: 398.4109597/N 104 V

 

132. Tâm Anh. Tìm hiểu về các đảo thuộc quần đảo Trường Sa/ Tâm Anh b.s..- H.: Dân trí, 2021.- 210tr.: hình ảnh; 21cm

Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức về từng cụm đải, hòn đảo trong quần đảo Trường Sa

Từ khóa: Quần đảo Trường Sa, Biển đảo, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090731-90733

Ký hiệu phân loại: 320.1909597/T 310 H

 

133. Tần Tiền Hồng. Vấn đề pháp trị trong cải cách giám sát: Sách tham khảo/ Tần Tiền Hồng; Phó Đức Dương, Nguyễn Trung Đức, Phạm Ngọc Hàm,... dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 718tr.; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu các vấn đề mấu chốt trong cải cách thể chế giám sát của Trung Quốc như: pháp lý trong cải cách giám sát; giám sát nhà nước trong cơ cấu hiến pháp; thực thi pháp luật giám sát và các nguyên tắc pháp chế cụ thể; pháp luật về giám sát và hoàn thiện hệ thống; xây dựng hệ thống luật giám sát tại Trung Quốc

Từ khóa: Nhà nước, Giám sát, Pháp luật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090381

Ký hiệu phân loại: 352.880951/V 121 Đ

 

134. Từ Thị Loan. Dân ca quan họ Bắc Ninh - Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại/ Từ Thị Loan (ch.b.), Nguyễn Chí Bền.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 99tr.; 23cm

Tóm tắt: Đề cập tới không gian văn hoá, lịch sử, địa lý và con người Bắc Ninh, làng Quan họ và nghệ nhân Quan họ Bắc Ninh, những sáng tạo văn hoá mang tầm nhân loại cũng như vấn đề bảo vệ, phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh

Từ khóa: Văn hóa phi vật thể, Di sản văn hóa, Dân ca quan họ, Bắc Ninh, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090782-90784

Ký hiệu phân loại: 398.80959727/D 121 C

 

135. Vũ Thuyết. Hỏi - đáp Luật tổ chức chính quyền địa phương/ Vũ Thuyết hệ thống và b.s..- H.: Hồng Đức, 2021.- 259tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Văn bản hợp nhất Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 22/VBHN-VBQH năm 2019 gồm: hỏi đáp về những quy định chung, về chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, về hoạt động của chính quyền địa phương, về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và một số văn bản liên quan đến tổ chức chính quyền địa phương

Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam, Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090716-90718

Kho Tra cứu: TC.06863-6864

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/H 428 Đ

 

136. Vũ Thị Tú Anh. Quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hoá Đạo Mẫu/ Vũ Thị Tú Anh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 347tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu văn hoá Đạo Mẫu và vấn đề quyền lực mềm của người phụ nữ trong văn hoá Đạo Mẫu; sự gắn kết của phụ nữ Việt Nam với Đạo Mẫu; thực hành nghi lễ và bổn phận của tín đồ Đạo Mẫu; đền thờ và tục đi lễ thánh; yếu tố thế tục và tính giải trí trong thực hành tín ngưỡng Đạo Mẫu

Từ khóa: Tín ngưỡng dân gian, Phụ nữ, Quyền lực, Đạo Mẫu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16784-16786

Ký hiệu phân loại: 398.4109597/QU603 L

 

137. Vũ Đức Liêm. Việt Nam trong tiểu vùng sông Mê Công cho một dòng sông phát triển bền vững: Sách tham khảo/ Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 431tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về điều kiện tự nhiên và cư dân Tiểu vùng Sông Mê Công. Lịch sử các nước Tiểu vùng sông Mê Công; vấn đề hợp tác Tiểu vùng sông Mê Công và các thách thức đặt ra ở thế kỷ XXI; Việt Nam - nỗ lực cho một dòng sông phát triển bền vững

Từ khóa: Hợp tác khu vực, Quan hệ kinh tế, Tiểu vùng sông Mê Công

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090426-90427

Ký hiệu phân loại: 337.597059/V 308 N

 

138. Vũ Đức Liêm. Cạnh tranh Trung - Ấn tại Đông Nam Á: Sách tham khảo/ Vũ Đức Liêm, Ninh Xuân Thao.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 427tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh lịch sử của cạnh tranh Trung - Ấn ở Đông Nam Á sau chiến tranh lạnh; cạnh tranh chiến lược Trung - Ấn ở Đông Nam Á từ sau chiến tranh lạnh; tác động của cạnh tranh Trung - Ấn đối với Đông Nam Á và Việt Nam; Trung Quốc, Ấn Độ trong các thập niên tới và lựa chọn cho Việt Nam

Từ khóa: Quan hệ ngoại giao, Đông Nam Á, Ấn Độ, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090387

Ký hiệu phân loại: 327.51054/C 107 TR

 

139. Woon Kin Chung. 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore/ Woon Kin Chung, Loo Ya Lee ; Trịnh Lan Hương h.đ. ; Hà Minh Hiệp dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 583tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về hành trình 50 năm năng suất của Singapore; đánh giá, xác định sự phát triển của năng suất và đưa ra cái nhìn bao quát về hoạt động thúc đẩy năng suất, phân tích những chính sách, kế hoạch trong các giai đoạn tăng trưởng của nền kinh tế Singapore trong 5 giai đoạn: những năm 1960-1970, những năm 1980, những năm 1990, những năm 2000 và những năm 2010, đồng thời đưa ra những vấn đề, hướng đi cần thảo luận, hoạch định trong tương lai

Từ khóa: Năng suất, Công nghiệp, Singapore

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090419

Ký hiệu phân loại: 338.4509597/N 114 M

 

140. Y Mang. Truyện cổ Xơ Đăng/ Y Mang s.t., biên dịch.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 339tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Xơ Đăng, Văn học dân gian, Việt Nam, Truyện cổ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16752-16753

Ký hiệu phân loại: 398.209597/TR 527 C

 

141. Yuen Yuen Ang. Thời đại vàng son của Trung Quốc: Nghịch lý bùng nổ kinh tế và tham nhũng tràn lan: Sách tham khảo nội bộ/ Yuen Yuen Ang ; Mạnh Chương biên dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 307tr.; 24cm

Tóm tắt: Phân tích về hiện tượng tham nhũng ở Trung Quốc để thấy sự khác biệt của Trung Quốc với các quốc gia khác. Đánh giá tác động của chiến dịch chống tham nhũng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đến sự phát triển và quản lý đất nước

Từ khóa: Phát triển, Kinh tế, Tham nhũng, Trung Quốc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090403

Ký hiệu phân loại: 364.13230951/Th 462 Đ

 

142. Zuboff, Shoshana. Kỷ nguyên Chủ nghĩa tư bản giám sát - Cuộc chiến vì tương lai loài người ở biên giới mới của quyền lực/ Shoshana Zuboff; Mai Chí Trung biên dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 974tr.; 24cm

Tóm tắt: Nền tảng, sự phát triển của chủ nghĩa tư bản giám sát. Xem xét và phân tích quyền lực công cụ cho một giai đoạn hiện đại thứ ba.

Từ khóa: Chủ nghĩa tư bản giám sát, Kỷ nguyên

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090378

Ký hiệu phân loại: 330.122/K 600 NG

 

143. Đinh Thị Hồng Thơm. Thơ ca dân gian của người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai/ Đinh Thị Hồng Thơm.- H.: Văn hóa dân tộc, 2019.- 199tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về người Pa Dí ở huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai; ngữ cảnh diễn xướng, nội dung phản ánh, giá trị nghệ thuật của thơ ca dân gian và giới thiệu một số bài dân ca của người Pa Dí tại xã Tung Cung Phổ, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai

Từ khóa: Thơ ca, Văn học dân gian, Người Pa Dí, Lào Cai, Mường Khương

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16780-16781

Ký hiệu phân loại: 398.80959742/TH 460 C

 

144. Đoàn Trường Thụ. Think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý đối với Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Đoàn Trường Thụ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 271tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận về think tanks trong đời sống chính trị hiện đại; think tanks trong đời sống chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và những gợi ý tham khảo cho Việt Nam qua nghiên cứu think tanks trong nền chính trị Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản

Từ khóa: Chính trị, Đời sống, Tổ chức phi lợi nhuận, Trung Quốc, Nhật Bản

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090436

Ký hiệu phân loại: 324/TH 312 T

 

145. Đào Chuông. Phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang/ Đào Chuông.- H.: Văn học, 2019.- 261tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu điều kiện tự nhiên, những vấn đề về kiêng kị, cơ sở hình thành nên phong tục kiêng kị của người Khmer ở Kiên Giang; các phong tục kiêng kị gắn với vòng đời người từ lúc sinh ra, trưởng thành, lúc mất; kiêng kị gắn với ứng xử về tâm linh, trong cộng đồng và trong xã hội

Từ khóa: Phong tục, Người Khơ Me, Kiên Giang

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16748-16749

Ký hiệu phân loại: 390.08995932059795/PH 431 T

 

146. Đào Huy Phụng. Thúc ước Thanh Hoá: Sưu tầm - khảo cứu/ Đào Huy Phụng.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 300tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày khái niệm về thúc ước, tình hình thúc ước ở Thanh Hoá, quan niệm của các làng xã khi soạn thúc ước, tác dụng của thúc ước và sự kế thừa giá trị truyền thống trong việc xây dựng quy ước, hương ước làng văn hoá. Giới thiệu các văn bản thúc ước tại các làng ở Thanh Hoá

Từ khóa: Nghi thức, Văn hoá dân gian, Thanh Hoá, Phong tục

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16623-16625

Kho Mượn: M.090866-90867

Ký hiệu phân loại: 390.0959741/TH 506 Ư

 

147. Đào Thanh Trường. Di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới tại Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư/ Đào Thanh Trường.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 415tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề lý luận về chính sách quản lý di động xã hội của nguồn nhân lực khoa học, công nghệ và đổi mới trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; cách tiếp cận và thiết kế nghiên cứu; các loại hình di động xã hội; chính sách quản lý di động xã hội và giải pháp chính sách quản lý di động xã hội

Từ khóa: Xã hội học, Công nghệ, Khoa học, Nguồn nhân lực, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090393

Ký hiệu phân loại: 304.809597/D 390 Đ

 

148. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.1: Âm nhạc then.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 535tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu một số nội dung liên quan đến di sản Then các dân tộc Tày, Nùng, Thái ở Việt Nam; phác thảo diện mạo âm nhạc Then; ký âm lời hát trong các lễ Then

Từ khóa: Nhạc dân gian, Hát then, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Dân tộc Nùng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16686-16687

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

149. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.7: Lời hát then dân tộc Tày ở Lào Cai, Thái Nguyên, Quảng Ninh.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1319tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then gọi hồn, mừng thọ; lễ then cầu mùa ở Lai Cai; lễ Then phi tỳ; hai tiết lễ "Khẩu tu" và "Niệm" của người Tày ở Quảng Ninh; lễ Then cúng mụ; lễ hội Xuân của người Tày ở Thái Nguyên

Từ khóa: Hát then, Nhạc dân gian, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Việt Nam, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16698-16699

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

150. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.2: Lời hát then dân tộc Nùng, Thái.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1215tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày, Nùng trong lễ Then cầu mùa - cầu bình an của người Nùng ở Lạng Sơn; lễ Then cầu phúc của người Nùng ở cao Bằng; lễ Then tạ ơn tổ tiên của người Nùng ở bắc Giang; lễ Then bắc cầu truyền nghề của người Thái trắng ở Điện Biên

Từ khóa: Hát then, Nhạc dân gian, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Việt Nam, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16688-16689

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

151. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.3: Lời hát then dân tộc tày ở Cao bằng, Bắc Kạn.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1266tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong lễ Then Sa khoăn tẩu Long Vương ( Tìm vía dưới Long Vương) của người Tày ở Cao Bằng và Khảu lườn mấu của người Tày ở Bắc Kạn trong lễ Then Pây thử (đi Sứ)

Từ khóa: Hát then, Nhạc dân gian, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Việt Nam, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16690-16691

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

152. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.4: Lời hát then dân tộc Tày ở Bắc Kạn.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1053tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát trong lễ Then Cấp sắc của người Tày ở Bắc Kạn

Từ khóa: Hát then, Nhạc dân gian, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Việt Nam, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16692-16693

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

153. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.5: Lời hát then dân tộc Tày ở Lạng Sơn.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 995tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của người Tày ở Lạng Sơn trong lễ Then thôi tang, lễ Then cầu hoa, lễ Then hất khoăn, trên đường xe lễ (trích đoạn Then)

Từ khóa: Hát then, Nhạc dân gian, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Việt Nam, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16694-16695

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

154. Đặng Hoành Loan. Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam/ Đặng Hoành Loan, Phạm Minh Hương, Nguyễn Thủy Tiên bs..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Hát then các dân tộc Tày, Nùng, Thái Việt Nam.- Q.6: Lời hát then dân tộc Tày ở Tuyên Quang, Hà Giang.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1119tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm bản phiên âm và dịch nghĩa lời hát của dân tộc Tày trong các lễ Then: Cầu khoăn của người Tày ở Tuyên Quang; trình tổ (Nhập vía cô dâu về nhà chồng); nối số (Rước lễ vật từ cửa quan lên cửa vua Hành Khiển) của người Tày ở Hà Giang

Từ khóa: Hát then, Nhạc dân gian, Dân tộc Thái, Dân tộc Tày, Việt Nam, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16696-16697

Ký hiệu phân loại: 398.8709597/H 110 TH

 

155. Đặng Minh Tuấn. Pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Sách chuyên khảo/ Đặng Minh Tuấn.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 599tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan cách mạng công nghiệp lần thứ tư và mối liên hệ với pháp luật; pháp luật trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4; một số vấn đề pháp lý cơ bản trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Từ khóa: Pháp luật, Cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090385

Ký hiệu phân loại: 349.597/PH 109 L

 

156. Đổng Thành Danh. Những biểu tượng, cấu trúc và động thái của văn hoá Chăm/ Đổng Thành Danh.- H.: Văn hoá dân tộc, 2021.- 391tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những biểu tượng và cấu trúc của hệ thống tín ngưỡng, tôn giáo Chăm; biểu tượng, cấu trúc về thực hành văn hoá, cấu trúc xã hội Chăm và động thái của văn hoá truyền thông Chăm

Từ khóa: Dân tộc Chăm, Văn hóa, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090575-90577

Ký hiệu phân loại: 305.899220597/NH 556 B

 

157. Đỗ Anh Tài. Giải pháp tạo việc làm cho lao động nữ thất nghiệp ở Việt Nam hiện nay/ Đỗ Anh Tài.- H.: Lao động, 2021.- 263tr.; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu tổng thể về thực trạng thất nghiệp của lao động nữ trong giai đoạn hiện nay, đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm tạo cơ hội việc làm cho lao động nữ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Từ khóa: Lao động nữ, Việt Nam, Việc làm, Giải pháp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090463-90465

Ký hiệu phân loại: 331.12042408209597/GI 103 PH

 

158. Đỗ Hồng Kỳ. Đánh bắt ở Hồ Thần/ Đỗ Hồng Kỳ st., gt..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Đánh bắt ở Hồ Thần.- Q.1: Tiếng Việt.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1499tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16676-16677

Ký hiệu phân loại: 398.2309597/Đ 107 B

 

159. Đỗ Hồng Kỳ. Đánh bắt ở Hồ Thần/ Đỗ Hồng Kỳ st., gt..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Đánh bắt ở Hồ Thần.- Q.2: Tiếng Mơ Nông.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1485tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16678-16679

Ký hiệu phân loại: 398.2309597/Đ 107 B

 

160. Đỗ Hồng Kỳ. Voi một ngà chở da thú đổi muối/ Đỗ Hồng Kỳ st., gt..- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm

Voi một ngà chở da thú đổi muối.- Q.1: Tiếng Việt.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 1060tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học dân gian, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16680-16681

Ký hiệu phân loại: 398.2309597/V 428 M

 

161. Đỗ Đức. Trang phục và nét văn hoá của các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam/ Đỗ Đức.- H.: Mỹ thuật, 2021.- 178tr.; 23cm

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tạo hình tiêu biểu và trên 40 bài viết chủ đề về trang phục, văn hoá các dân tộc thiểu số phía Bắc Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Văn hoá, Trang phục, Miền núi, Việt Nam, Miền Bắc

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090488

Ký hiệu phân loại: 390.0890095971/TR 106 PH

 

162. Chính sách, cơ chế tài chính phát triển kinh tế - xã hội đối với vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.- H.: Tài chính, 2021.- 400tr.: bảng; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính

Tóm tắt: Đề cập đến các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội; chương trình, mục tiêu quốc gia; nguyên tắc, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và cơ chế, chính sách tài chính hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Từ khóa: Quản lý tài chính, Chính sách tài chính, Kinh tế, Xã hội, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090755-90757

Ký hiệu phân loại: 352.409597/CH 312 S

 

163. Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam/ Phạm Minh Điển, Hoàng Xuân Hoà, Đỗ Đức Bình....- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 407tr.; 24cm

Tóm tắt: Cơ sở lý luận về nền kinh tế thị trường và các tiêu chí của các nền kinh tế thị trường trên thế giới. Trình bày thực trạng xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam và những vấn đề đặt ra để đáp ứng với các quy định quốc tế. Đề xuất xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam trong thời gian tới

Từ khóa: Kinh tế thị trường, Xã hội chủ nghĩa, Việt Nam, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090412

Ký hiệu phân loại: 330.1220959/X 126 D

 

164. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành dệt - may của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP.- H.: Công thương, 2021.- 199tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may. Nghiên cứu thực trạng và một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP

Từ khóa: Kinh tế, Phát triển công nghiệp, Ngành dệt may, Việt Nam, Hiêp định thương mại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090491

Ký hiệu phân loại: 338.409597/PH 110 TR

 

165. Lịch sử Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (Rút gọn)/ Phạm Bá Khoa, Nguyễn Việt Hùng, Phạm Thu Hà b.s. ;Nguyễn Việt Hùng...s.t..- H.: Thanh niên, 2021.- 359tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu lịch sử của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam qua các thời kỳ: Nguyễn Ái Quốc và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập Mặt trận Thanh niên; tuổi trẻ tích cực đấu tranh giành, giữ và bảo vệ chính quyền cách mạng; tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp và Đại hội Liên đoàn Thanh niên Việt Nam lần thứ nhất (1925-1954). Xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa; đi đầu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc (1954-1975). Hàn gắn vết thương chiến tranh, tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xung kích, sáng tạo đi đầu trong công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế (1975-2014)

Từ khóa: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090722-90724

Ký hiệu phân loại: 324.2597014/L 302 S

 

166. Niên giám khoa học năm 2020/ Nguyễn Văn Thạo, Nguyễn Quang Thuấn, Trần Quốc Toản....- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm.
Niên giám khoa học năm 2020.- T.2: Những vấn đề về kinh tế.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 306tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận với những nội dung như: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; những xu hướng mới của kinh tế thế giới và tác động đến kinh tế Việt Nam; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; tái cơ cấu nông nghiệp và phát triển nông thôn; kinh tế tư nhân vùng Tây Nguyên; kinh nghiệm phát triển kinh tế số ở một số quốc gia và giá trị tham khảo đối với Việt Nam...

Từ khóa: Kinh tế, Việt Nam, Niên giám

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06879

Ký hiệu phân loại: 330.9597/N 305 GI

 

167. Văn hóa dân gian biển đảo vùng Bắc Bộ: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Chí Bền (tổng ch.b.), Võ Thị Hoàng Lan (ch.b.), Trần Thị Thuỷ, Vũ Anh Tú.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 403tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá Bắc Bộ và văn hoá dân gian biển đảo Bắc Bộ. Phân tích các thành tố của văn hoá dân gian biển đảo và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân gian biển đảo Bắc Bộ

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Biển, Đảo, Việt Nam, Bắc Bộ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090686-90688

Ký hiệu phân loại: 392.09597/V 115 H

 

168. Định cư - văn hóa của cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế): Sách chuyên khảo/ Lê Duy Đại (ch.b.), Lê Hải Đăng, Hoàng Thị Thu Hằng,....- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 776tr.; 21cm

Tóm tắt: Làm rõ những đặc trưng về lối sống, văn hóa... của cư dân mặt nước với các nhóm cư dân khác, nhất là giữa 2 nhóm cư dân mặt nước ở vịnh Hạ Long (Quảng Ninh) và đầm phá Tam Giang - Cầu Hai (Thừa Thiên Huế)

Từ khóa: Quảng Ninh, Thừa Thiên - Huế, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090473-90474

Ký hiệu phân loại: 307.14/Đ 312 C

 

169. Dư luận nữ quyền tại Huế (1926 - 1929) trên sách báo đương thời/ Phan Bội Châu, Đạm Phương, Hoàng Thúc Kháng... ;Lại Nguyên Ân, Phan Kim Hiền s.t., b.s..- H.: Phụ nữ Việt Nam, 2021.- 546tr.; 21cm.- (Phụ nữ Tùng thư. Tủ sách Giới và Phát triển)

Tóm tắt: Giới thiệu các bài viết về dư luận nữ quyền tại Huế (1926-1929) đã được đăng trên sách báo đương thời

Từ khóa: Phụ nữ, Việt Nam, Huế, 1926 - 1929, Bài Viết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090569-90571

Ký hiệu phân loại: 305.420959749/D 550 L

 

170. Niên giám khoa học năm 2020/ Vũ Văn Hiền, Trần Quốc Toản, Phùng Hữu Phú....- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm

Niên giám khoa học năm 2020.- T.3: Những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 230tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề về các vấn đề văn hoá, xã hội và con người với những nội dung như: ý nghĩa trọng đại của Cách mạng Tháng Mười; phát triển văn hoá trong điều kiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá; quản lý phát triển xã hội ở Việt Nam; giải quyết mâu thuẫn, xung đột xã hội hiện nay; xây dựng và phát huy nguồn lực con người Việt Nam trong thời kỳ mới; ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với nước ta..

Từ khóa: Con người, Văn hóa, Việt Nam, Niên giám

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06880

Ký hiệu phân loại: 300.9597/N 305 GI

 

171. Tài liệu tuyên truyền biển, đảo: Dành cho cán bộ làm công tác thông tin.- H.: Thông tin và truyền thông, 2017.- 252tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ thông tin và truyền thông. Cục thông tin cơ sở

Tóm tắt: Cuốn sách gồm 10 chuyên đề của các nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vự biển, đảo của Việt Nam, đặc biệt là chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Từ khóa: Biển, Đảo, Tuyên truyền

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.088553-88557

Kho Mượn: M.090831-90835

Ký hiệu phân loại: 320.109597/T 103 L

 

172. Luật đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thực hiện.- H.: Tài chính, 2021.- 492tr.; 27cm

Tóm tắt: Luật đầu tư công và văn bản hướng dẫn. Nguyên tắc, tiêu chí, định mức, phân bổ và kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025

Từ khóa: Pháp luật, Việt Nam, Luật đầu tư công, Văn bản, Hướng dẫn

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06861-6862

Ký hiệu phân loại: 346.59709202638/L 504 Đ

 

173. Bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự thực định Việt Nam: Sách chuyên khảo/ Lê Cảm, Nguyễn Trọng Điệp (ch.b.), Trịnh Tiến Việt....- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 607tr.; 24cm

Tóm tắt: Nghiên cứu các chuẩn mực quốc tế chủ yếu về bảo vệ các quyền con người bằng pháp luật hình sự; các quyền con người tại Hiến pháp năm 2013 và hệ thống pháp luật hình sự thực định trước pháp điển hoá lần thứ ba (1985-2015); bảo vệ các quyền con người bằng chế định lớn về đạo luật hình sự, tội phạm, những tình tiết loại trừ tính tội phạm của hành vi, trách nhiệm hình sự, các biện pháp cưỡng chế hình sự, quyết định hình phạt, các biện pháp tha miễn hình sự, trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên phạm tội; bảo vệ quyền con người bằng một số quy định tại 09/14 chương thuộc Phần riêng Bộ luật Hình sự năm 2015

Từ khóa: Pháp luật, Luật hình sự, Quyền con người

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090418

Ký hiệu phân loại: 345.597/B 108 V

 

174. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới.- H.: Công thương, 2021.- 199tr.; 24cm

Tóm tắt: Một số vấn đề chung về phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử. Tình hình, định hướng và giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành điện tử của Việt Nam

Từ khóa: Kinh tế, Phát triển công nghiệp, Ngành điện tử, Việt Nam, Hiêp định thương mại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090490

Ký hiệu phân loại: 338.4562/PH 110 TR

 

175. Đồng chí Nguyễn Lâm bí thư thứ nhất đầu tiên BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh/ Nguyễn Bình Minh, Nguyễn Thái An, Nguyễn Hồng Hải...b.s..- H.: Thanh niên, 2021.- 316tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử và sự nghiệp của đồng chí Nguyễn Lam - Bí thư thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Từ khóa: Cuộc đời, Sự nghiệp, Nguyễn Lam, 1922-1990, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090674-90676

Ký hiệu phân loại: 324.2597014092/Đ 455 CH

 

176. Văn hóa dân gian biển đảo vùng Nam Bộ: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Chí Bền, Phạm Lan Oanh (ch.b.), Huỳnh Văn Tới....- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 402tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá Nam Bộ và văn hoá dân gian biển đảo Nam Bộ. Phân tích các thành tố của văn hoá dân gian biển đảo và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân gian biển đảo Nam Bộ

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Biển, Đảo, Việt Nam, Nam Bộ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090689-90691

Ký hiệu phân loại: 392.09597/V 115 H

 

177. Quản trị tài nguyên - môi trường Việt Nam/ Nguyễn Xuân Hoàn ch.b, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Huy Bá,...

Quản trị tài nguyên - môi trường Việt Nam.- T.1

Tóm tắt: Trình bày khái niệm quản trị tài nguyên - môi trường; quản trị tài nguyên - môi trường toàn cầu - những vấn đề môi trường nóng bỏng; quản trị hệ sinh thái tài nguyên - môi trường toàn cầu; một số phương pháp đánh giá kinh tế sinh thái tài nguyên - môi trường; quản trị hiểm hoạ và sự cố môi trường...

Từ khóa: Môi trường, Tài nguyên, Quản trị, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090887-90889

Ký hiệu phân loại: 333.7068/QU 105 TR

 

178. Bảo vệ môi trường quanh ta/ S.t., b.s.: Lê Thị Thanh Hiền, Phan Hải Như, Phạm Thị Oanh, Nguyễn Thị Thu Huyền.- H.: Đại học quốc gia, 2022.- 129tr.; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu hình ảnh minh hoạ về những điều nên và không nên làm đối với môi trường sống trong gia đình và ngoài cộng đồng

Từ khóa: Bảo vệ môi trường

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090501

Ký hiệu phân loại: 363.7/B 108 V

 

179. Giải pháp nâng cao hiệu quả truyền thông cho đồng bào dân tộc hiện nay/ Lưu Văn An (ch.b.), Nguyễn Thị Trường Giang, Dương Xuân Ngọc...b.s..- H.: Thông tin và truyền thông, 2022.- 445tr.: hình vẽ, bảng; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về truyền thông ở vùng dân tộc thiểu số. Thực trạng, quan điểm, phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyền thông ở vùng dân tộc thiểu số đến năm 2030

Từ khóa: Dân tộc thiểu số, Truyền thông, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.088549-88550

Kho Mượn: M.090825-90827

Ký hiệu phân loại: 302.23/GI 103 PH

 

180. Hỏi - đáp luật hộ tịch/ Thuỳ trang hệ thống và bs.- H.: Hồng Đức, 2021.- 199tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật Hộ tịch năm 2014, cụ thể về những quy định chung; về đăng ký hộ tịch tại uỷ ban nhân dân cấp xã, cấp huyện và tại cơ quan đại diện; đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch, cấp trích lục hộ tịch; trách nhiệm quản lý nhà nước về hộ tịch, công chức làm công tác hộ tịch và điều khoản thi hành

Từ khóa: Luật hộ tịch, Pháp luật, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090839-90841

Kho Tra cứu: TC.06872-6873

Ký hiệu phân loại: 342.5970802638/H 428 Đ

 

181. Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn thực hiện.- H.: Tài chính, 2017.- 247tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Bộ Tài chính

Tóm tắt: Gồm các thông tư quy định Hệ thống Mục lục ngân sách nhà nước và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của mục lục ngân sách nhà nước

Từ khóa: Pháp luật, Ngân sách nhà nước, Việt Nam, Văn bản pháp qui

Ký hiệu kho:

Kho Mượn: M.090479

Ký hiệu phân loại: 343.59703402638/H 250 TH

 

182. Văn hóa dân gian biển đảo vùng Trung Bộ: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Chí Bền (tổng ch.b.), Phạm Lan Oanh (ch.b.), Lê Anh Tuấn, Nguyễn Đăng Vũ.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 402tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu không gian văn hoá và các thành tố của văn hoá dân gian biển đảo Trung Bộ. Phân tích giá trị của văn hoá và vấn đề bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá dân gian biển đảo Trung Bộ

Từ khóa: Văn hóa dân gian, Biển, Đảo, Việt Nam, Trung Bộ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090692-90694

Ký hiệu phân loại: 392.09597/V 115 H

 

183. Hỏi - Đáp luật hôn nhân và gia đình/ Huy Thái hệ thống và bs..- H.: Hồng Đức, 2021.- 169tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những câu hỏi đáp về luật hôn nhân và gia đình. Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình và một số văn bản có liên quan

Từ khóa: Luật Hôn nhân và gia đình, Pháp luật, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06865-6866

Ký hiệu phân loại: 346.59701602638/H 428 Đ

 

184. Quản lý và xử lý rác thải nhựa/ Hoàng Minh Giang, Nguyễn Thành Trung, Lê Mạnh Cường....- H.: Xây dựng, 2021.- 300tr.: minh họa; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan các vấn đề về nhựa, chất thải nhựa, cách tiếp cận và nguyên tắc kinh tế tuần hoàn để giảm nhẹ những ảnh hưởng của rác nhựa. Nêu hiện trạng sản xuất và tiêu dùng nhựa, rác thải nhựa, rác thải nhựa và môi trường, quản lý chất thải nhựa, tái chế và tiêu huỷ rác nhựa, kinh tế tuần hoàn nhựa

Từ khóa: Xử lí rác thải, Rác thải nhựa, Quản lí

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090632-90634

Ký hiệu phân loại: 363.7288/QU 105 L

 

185. Cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục.- H.: Tài chính, 2021.- 460tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ tài chính

Tóm tắt: Giới thiệu những nội dung trong cơ chế, chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, giáo dục: Luật Giá và các văn bản hướng dẫn; cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp, giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực giáo dục; chính sách về giá dịch vụ công trong lĩnh vực y tế

Từ khóa: Hành chính công, Giá thành, Dịch vụ công, Y tế, Giáo dục, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090773-90775

Ký hiệu phân loại: 353.609597/C 460 CH

 

186. Người Khơ Mú ở Việt Nam = The Khơ Mú in Vietnam.- H.: Thông tấn, 2021.- 150tr.: ảnh màu; 25cm

Tóm tắt: Giới thiệu những hình ảnh và thông tin cơ bản về đời sống vật chất và văn hoá tinh thần, tín ngưỡng của người Khơ Mú ở Việt Nam

Từ khóa: Dân tộc Khơ Mú, Việt Nam, Sách ảnh, Sách song ngữ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090776-90778

Ký hiệu phân loại: 305.895930597/NG 558 KH

 

187. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024.- H.: Thanh niên, 2020.- 190tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày nghị quyết, chương trình hành động, điều lệ (sửa đổi, bổ sung), các quyết định, quy chế hoạt động và danh sách Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khoá VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Từ khóa: Đại hội đại biểu, Nghị quyết, Hội Liên hiệp Thanh niên, Việt Nam, 2019-2024

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090521-90523

Ký hiệu phân loại: 324.2597014/NGH 300 QU

 

188. Biểu tượng văn hóa truyền thống làng quê Việt Nam.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 331tr.; 21cm

Từ khóa: Văn hóa truyền thống, Việt Nam, Biểu tượng, Văn hóa dân gian, Văn hóa làng xã

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090668-90670

Ký hiệu phân loại: 390.09597/B 309 T

 

189. Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia.- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm.

Bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng: Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp quốc gia.- T.1.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 519tr.

ĐTTS ghi: Bộ Công an. Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật

Tóm tắt: Tập hợp các bài tham luận, các bài nghiên cứu về chủ đề bảo đảm chủ quyền quốc gia trên không gian mạng như: Quan điểm của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng và bảo đảm an ninh mạng; một số kinh nghiệm của Quân đội về chỉ đạo, tổ chức đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng...

Từ khóa: Chủ quyền quốc gia, An ninh mạng, Không gian mạng, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090880

Ký hiệu phân loại: 320.15028558/B 108 Đ

 

190. Hỏi - đáp luật trẻ em/ Hệ thống và bs.- H.: Hồng Đức, 2021.- 251tr.; 19cm

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật trẻ em năm 2016, cụ thể về những quy định chung; về quyền và bổn phận của trẻ em; chăm sóc và giáo dục trẻ em; bảo vệ trẻ em; vào các vấn đề trẻ em tham gia; về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em; hướng dẫn thi hành luật trẻ em

Từ khóa: Pháp luật, Luật trẻ en, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090836-90838

Kho Tra cứu: TC.06870-6871

Ký hiệu phân loại: 342.5970877202638/H 428 Đ

 

191. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Văn Minh (ch.b.), Bùi Thị Bích Lan, Nguyễn Ngọc Thanh,....- H.: Khoa học xã hội, 2021.- 740tr.; 21cm

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang; Thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa của những cảnh quan tiêu biểu được hình thành do sự kết hợp giữa thiên nhiên và con người; Thực trạng giá trị và chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể - vật thể; Định hướng xây dựng chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Giang,...

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090481-90482

Ký hiệu phân loại: 390.089009597163/B 108 T

 

192. Hỏi - đáp luật bình đẳng giới.- H.: Hồng Đức, 2021.- 219tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày chi tiết từng câu hỏi và đáp dựa trên các điều luật của Luật Bình đẳng giới năm 2006 về những vấn đề chung; bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và đảm bảo bình đẳng giới; thanh tra, giám sát, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới...

Từ khóa: Luật bình đẳng giới, Việt Nam, Sách hỏi - đáp, Pháp luật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090842-90844

Ký hiệu phân loại: 342.5970802638/H 428 Đ

 

193. Sử thi Ê Đê - Nghệ thuật diễn xướng và sự trao truyền: Sách chuyên khảo/ Kiều Trung Sơn (ch.b.), Lê Văn Kỳ, Vũ Quang Dũng....- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 451tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề lý luận và tổng quan tư liệu và hướng tiếp cận sử thi Tây Nguyên; nghệ thuật ngôn từ trong diễn xướng sử thi Ê Đê; công thức nhạc điệu trong diễn xướng sử thi Ê Đê; nghệ nhân và vấn đề trao truyền sử thi Ê Đê

Từ khóa: Văn hoá dân gian, Diễn xướng, Sử thi Ê đê, Sách chuyên khảo

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16787

Ký hiệu phân loại: 398.209597/S 550 TH

 

194. Niên giám khoa học năm 2020/ Phùng Hữu Phú, Ngô Văn Thạo, Vũ Văn Hiền....- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm.
Niên giám khoa học năm 2020.- T.4: Những vấn đề về quốc phòng, an ninh và đối ngoại.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 186tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề mang tính lý luận chính trị về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại như: dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra với quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc trong thập niên tới; phát huy vai trò của quân đội trong phòng, chống đại dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an ninh phi truyền thống; giải quyết mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc bằng phương pháp hoà bình...

Từ khóa: Đối ngoại, An ninh, Quốc phòng, Việt Nam, Niên giám

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06881

Ký hiệu phân loại: 355.0330597/N 305 GI

 

195. Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội Việt Nam: Tuyển chọn tài liệu lưu trữ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 675tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày nhận thức của Hồ Chí Minh về Quốc hội và vai trò của Hồ Chí Minh trong quá trình sáng lập và hoạt động của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hoà (1/12/1946); Hồ Chí Minh với việc phát huy vai trò của Quốc hội (12/1946-5/1960) và việc lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khoá II, III, hoàn thiện hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu của cách mạng hai miền (5/1960-8/1969)

Từ khóa: Hồ chí Minh, Quốc hội, Việt Nam, Lịch sử

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090410

Ký hiệu phân loại: 328.597/CH 500 T

 

196. Cương lĩnh 2011 - Những vấn đề lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện/ Tạ Ngọc Tấn, Phùng Hữu Phú, Nguyễn Viết Thông, Lê Đức Thắng,....- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 374tr.; 24cm

Tóm tắt: Nêu giá trị và sự vận dụng, phát triển những bài học kinh nghiệm lớn của Cương lĩnh 2011; những vấn đề chung về chủ nghĩa xã hội và con người đi lên CNXH ở Việt Nam; vấn đề về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hệ thống chính trị và vai trò lãnh đạo của Đảng; đánh giá tổng quát về nhận thực lý luận và thực tiễn qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh năm 2011; đưa ra những đề xuất, kiến nghị

Từ khóa: Đảng Cộng sản Việt Nam, Cương lĩnh chính trị, Lí luận

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090428

Ký hiệu phân loại: 324.2597075/C 561 L

 

197. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da - giày của Việt Nam trong bối cảnh thực hiện Hiệp định thương mại tự do EVFTA và CPTPP.- H.: Công thương, 2021.- 200tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày của Việt Nam. Công nghiệp hỗ trợ ngành da giày. Định hướng và một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành da giày Việt Nam

Từ khóa: Kinh tế, Phát triển công nghiệp, Da giày, EVFTA, Việt Nam, Kinh nghiệm, CPTPP

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090496

Ký hiệu phân loại: 338.409597/PH 110 TR

 

198. Các tổ chức quốc tế với phát triển ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam (1990 - 2020)/ Trần Minh Hằng (ch.b.), Nguyễn Thị Tám, Vương Xuân Tình,....- H.: Chính trị Quốc gia, 20211.- 874tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Dân tộc học

Tóm tắt: Tổng quan tình hình nghiên cứu, cách tiếp cận và các khái niệm; kết quả thu hút và sử dụng nguồn vốn ODA ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam từ năm 1990 đến nay; kết quả thực hiện các chương trình, dự án của tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi Việt Nam; các yếu tố ảnh hưởng đến việc thu hút và thực hiện các chương trình, dự án quốc tế ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi...

Từ khóa: 1990-2020, Miền núi, Dân tộc thiểu số, Tổ chức quốc tế, Chính sách phát triển

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090477-90478

Ký hiệu phân loại: 338.90089009597/C 101 T

 

199. Người La Ha ở Việt Nam/ Lê Thị Thu Hương, Bùi Thúy Hằng b.s.; Nguyễn Xuân Hồng dịch ; MC Pherson h.đ..- H.: Thông tấn, 2022.- 152tr.; 25cm

Tóm tắt: Tập hợp những hình ảnh chân thực và sinh động phản ánh nhiều phương diện trong đời sống của người La Ha từ nguồn gốc và phân bố dân cư; bản làng, nhà ở; phục trang, trang sức...

Từ khóa: Dân tộc La Ha, Việt Nam, Sách ảnh, Sách song ngữ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090779-90781

Ký hiệu phân loại: 305.89590597/NG 558 L

 

200. Tiềm năng bảo tồn biển hướng tới phát triển bền vững huyện đảo Trường Sa, Việt Nam/ Trần Đình Lân (ch.b.), Nguyễn Văn Quân, Vũ Mạnh Hùng....- H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021.- 285tr.: minh hoạ; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội huyện Trường Sa; tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học và tiềm năng bảo tồn thiên nhiên; định hướng bảo tồn và phát triển bền vững; mô hình phát triển bền vững; một số giải pháp định hướng bảo tồn thiên nhiên và phát triển bền vững tại huyện Trường Sa

Từ khóa: Tài nguyên thiên nhiên, Môi trường biển, Kinh tế, Phát triển bền vững, Bảo tồn, Khánh Hòa, Trường Sa

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090805-90806

Ký hiệu phân loại: 338.959756/T 304 N

 

201. Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo công ước của Liên hiệp quốc 1982 về Luật biển/ Bùi Công Quế (ch.b.), Phùng Văn Quách, Đỗ Huy Cường,....- H..- tr.; 19cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Từ khóa: Luật biển, Việt Nam, Thềm lục địa, Công ước Liên hiệp quốc 1982

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090807-90808

Ký hiệu phân loại: 341.44809597/C 460 S

 

202. Xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước/ Nguyễn Hữu Khiển, Trần Văn Phòng, Nguyễn Lương Ngọc... ; Phạm Thị Thanh Trà ch.b..- H.: Lý luận chính trị, 2021.- 431tr.; 24cm

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích những quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của nhân lực hành chính nhà nước đối với sự phát triển bền vững đất nước; những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với việc xây dựng nhân lực hành chính nhà nước và đề xuất các giải pháp đảm bảo hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nguồn nhân lực hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đất nước

Từ khóa: Phát triển, Hành chính công, Việt Nam, Nguồn nhân lực

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090485-90486

Ký hiệu phân loại: 352.609597/X 126 D

 

203. Niên giám khoa học năm 2020/ Nguyễn Xuân Thắng, Phùng Hữu Phú, Tạ Ngọc Tấn....- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm.
Niên giám khoa học năm 2020.- T.1: Những vấn đề về chính trị.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 327tr.

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận Trung ương

Tóm tắt: Gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư; các chuyên đề đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ Cương lĩnh, hiến pháp, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; trao đổi lý luận với các đảng cộng sản và đảng cầm quyền trên thế giới...

Từ khóa: Chính trị, Việt Nam, Niên giám

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06878

Ký hiệu phân loại: 320.9597/N 305 GI

 

204. Cẩm nang tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên/ Phạm Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu ch.b..- H.: Thanh niên, 2021.- 383tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những kỹ năng trong tổ chức hoạt động công tác thanh thiếu niên: Kỹ năng lập kế hoạch, giao tiếp ứng xử, nói trước công chúng, tổ chức các hoạt động tổng hợp...

Từ khóa: Công tác tổ chức, Thanh thiếu niên, Hoạt động, Việt Nam, Cẩm nang

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090671-90673

Ký hiệu phân loại: 305.23509597/C 120 N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. NGÔN NGỮ

1. Hoàng Hựu. Khảo cứu về chữ Nôm Tày/ Hoàng Hựu.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 147tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Trình bày nguồn gốc và sự phát triển của chữ Nôm Tày; cấu tạo chữ Nôm Tày và thơ ca viết bằng chữ Nôm Tày: thể loại thơ ca, nội dung, nghệ thuật

Từ khóa: Ngôn ngữ học, Chữ Nôm, Dân tộc Tày, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16770-16771

Ký hiệu phân loại: 495.922/KH 108 C

 

2. Nguyễn Thị Sửu. Cấu tạo từ tiếng Tà Ôi/ Nguyễn Thị Sửu.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 815tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát cơ sở lý thuyết tiếng Tà Ôi, từ và cấu tạo từ, đặc điểm loại hình trong tiếng Tà Ôi liên quan đến cấu tạo từ, quy ước trình bày; trình bày phương pháp phụ tố; phương pháp láy; phương thức biến âm; phương pháp ghép

Từ khóa: Cấu tạo từ, Tiếng Tà Ôi

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16760-16761

Ký hiệu phân loại: 495.935/C 125 T

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. Nguyễn Hồng Phương. Giun đầu gai (Acanthocephala) ký sinh ở các biển Việt Nam/ Nguyễn Văn Hà (ch.b.), Hà Duy Ngọ, Trần Thị Bình,....- H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021.- 328tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu những thông tin cơ bản về hình thái cấu tạo, đặc điểm sinh học, sinh thái học của giun đầu gai, lịch sử nghiên cứu khu hệ và hệ thống phân loại giun đầu gai ở Việt Nam và trên thế giới; giới thiệu và mô tả các loài giun đầu gai được phát hiện ký sinh ở cá biển Việt Nam.

Từ khóa: Giun đầu gai, Việt Nam, Cá biển, Ký sinh

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090813-90814

Ký hiệu phân loại: 592.331785709597/GI 512 Đ

 

2. Nguyễn Hồng Phương. Nguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam/ Nguyễn Hồng Phương.- H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021.- 313tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức chung về động đất, các đặc điểm độ hoạt động động đất, mối liên hệ giữa động đất và đứt gãy hoạt động và mô tả cách tiếp cận, các phương pháp và kỹ thuật phân tích, đánh giá độ nguy hiểm động đất

Từ khóa: Động đất, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090811-90812

Ký hiệu phân loại: 551.2209597/NG 523 H

 

3. An toàn bức xạ - Những điều cần biết/ Lê Quang Hiệp (ch.b.), Vũ Tiến Hà, Trần Đăng Mạnh, Ngô Thị Mến.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2021.- 318tr.; 21cm

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090665-90667

Ký hiệu phân loại: 581.382/A 105 T

 

4. Đặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực, vùng biển quần đảo Trường Sa/ Lê Đình Mầu (ch.b.), Võ Sĩ Tuấn, Hô Văn Thệ....- H.: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2021.- 267tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình nghiên cứu đặc điểm khí tượng, thuỷ văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa, tài liệu và phương pháp nghiên cứu, các đặc điểm địa hình, địa chất, khí hậu, tuỷ văn biển, động lực biển và xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu, thuỷ văn, động lực biển của vùng biển quần đảo Trường Sa

Từ khóa: Khí tượng thuỷ văn, Việt Nam, Quần đảo Trường Sa

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090809-90810

Ký hiệu phân loại: 551.570959756/Đ 113 Đ

 

 

VI. CÔNG NGHỆ

1. Hoàng Công Dân. Rèn luyện sức khỏe bằng phương pháp vận dụng/ Hoàng Công Dân.- H.: Thể thao và du lịch, 2021.- 178tr.; 21cm

Từ khóa: Phương pháp, Sức khỏe, Vận động

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090659-90661

Ký hiệu phân loại: 613.71/R 203 L

 

2. Hoàng Thị Lê Thảo. Tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm só sức khỏe bà mẹ và trẻ em/ Hoàng Thị Lê Thảo, Phạm Thị Kim Cương, Lý Viết Trường.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia, 2022.- 199tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về dân tộc Nùng: dân số, địa bàn cư trú, kinh tế truyền thống, văn hoá xã hội, các tri thức đại phương; tổng hợp tri thức địa phương của dân tộc Nùng trong chăm sóc sức khoẻ bà mẹ và trẻ em; đưa ra một số đề xuất kiến nghị

Từ khóa: Trẻ em, Mẹ, Chăm sóc sức khỏe, Tri thức, Dân tộc Nùng

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090801-90802

Ký hiệu phân loại: 618/TR 300 TH

 

3. Malik, Fredmund. Quản lý hiệu quả trong một thế giới đại chuyển đổi/ Fredmund Malik ; Quỳnh Anh, Minh Thu, Anh Đức,... biên dịch ; Sơn Phạm, Vũ Thị Lanh h.đ.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 431tr.; 24cm

Tóm tắt: Đưa ra những nguyên tắc, nhiệm vụ, công cụ và hệ thống để quản lý hiệu quả như: Tập trung vào kết quả, tập trung vào một vài điểm, đề ra mục tiêu, ra quyết định, sắp xếp công việc và kiểm soát nhiệm vụ đã giao...

Từ khóa: Quản lí, Chuyển đổi

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090416

Ký hiệu phân loại: 650/QU 105 L

 

4. Nguyễn Bạch Ngọc. Ứng dụng Écgônômi trong thiết kế và tổ chức lao động/ Nguyễn Bạch Ngọc.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2021.- 408tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản của Écgônômi về các nội dung liên quan đến con người như tâm - sinh lý lao động, nhân trắc, cơ sinh và các nguyên tắc, phương pháp Écgônômi

Từ khóa: Écgônômi, Thiết kế, Tổ chức lao động, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090566-90568

Ký hiệu phân loại: 658.312/Ư 556 D

 

5. Nguyễn Hồi Loan. Hội chứng tự kỷ ở trẻ em trong xã hội hiện đại (phát hiện, chẩn đoán và can thiệp)/ Nguyễn Hồi Loan, Trần Thu Hương, Trần Thu Hương.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia, 2022.- 417tr.; 21cm

Từ khóa: Y học, Hội chứng tự kỷ, Phát hiện, Chẩn đoán, Can thiệp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090797-90798

Ký hiệu phân loại: 618.9285882/H 452 CH

 

6. Nguyễn Hồng Phương. Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên)/ Đào Đình Châm (ch.b.), Nguyễn Quang Minh, Phan Thị Thanh Hằng....- H.: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2021.- 324tr.: minh họa; 24cm

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt: Cung cấp các mô hình toán mô phỏng các quá trình thuỷ, thạch động lực vùng ven biển, cửa sông, khái quát đặc điêm tự nhiên và kinh tế - xã hội vùng ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên, đánh giá thực trạng và xác định nguyên nhân, cơ chế xói lở - bồi tụ ven biển, bồi lấp cửa sông dải ven biển từ Quảng Nam đến Phú Yên và đề xuất các giải pháp khoa học và công nghệ chống xói lở bờ biển, bồi lấp cửa sông dải ven biển Nam Trung Bộ và áp dụng cho vùng cửa sông Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam

Từ khóa: Miền Trung, Sụt lở, Cửa sông, Bồi đất, Phòng chống, Ven biển, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090817-90818

Ký hiệu phân loại: 627.58/M 450 H

 

7. Nguyễn Lương Bằng. Cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật tưới tiên tiến tiết kiệm nước/ Nguyễn Lương Bằng (ch.b.), Trần Quốc Lập.- H.: Xây dựng, 2021.- 300tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát một số kiến thức về tưới nước cho cây trồng; thiết kế hệ thống tưới mặt ruộng; kỹ thuật tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; lựa chọn kỹ thuật tưới phù hợp và quy trình thiết kế hệ thống tưới; hướng dẫn thiết kế, thi công, lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước; quản lý vận hành hệ thống tưới tiết kiệm nước; nâng cấp và hiện đại hoá hệ thống tưới

Từ khóa: Tưới nước, Kỹ thuật tưới, Cẩm nang

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090599-90601

Ký hiệu phân loại: 627.52/C 120 N

 

8. Nguyễn Thị Thanh. Kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản/ Nguyễn Thị Thanh, Phạm Mỹ Dung.- Nghệ An: Nxb. Đại học Vinh, 2022.- 202tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày về vai trò của thức ăn tươi sống và tổng quan về tình hình nghiên cứu, nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thuỷ sản trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích những đặc tính sinh học và kỹ thuật nuôi các loại thức ăn tươi sống thường dùng cho động vật thuỷ sản như: tảo, luân trùng, artemia, copepoda...

Từ khóa: Kỹ thuật chăn nuôi, Thủy sản, Động vật, Thức ăn tươi sống

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090719-90721

Ký hiệu phân loại: 639.8/K 600 TH

 

9. Nguyễn Thị Út Sáu. Tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh/ Nguyễn Thị Út Sáu.- Thái Nguyên: Nxb. Đại học Thái Nguyên, 2021.- 299tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về kĩ năng sống; giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; tổ chức giáo dục kĩ năng sống cho học sinh

Từ khóa: Kĩ năng sống, Giáo dục, Học sinh

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090734-90736

Ký hiệu phân loại: 646.700712/T 450 CH

 

10. Nguyễn Đăng Nguyên. Giải đáp thắc mắc của nhà nông/ Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Trọng Minh, Lê Sỹ Thành (đồng ch.b.).- Thanh Hóa: Nxb. Thanh Hóa, 2021.- 200tr; 21cm

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi, đáp giúp giải đáp những thắc mắc cho bà con nông dân trong lĩnh vực nông nghiệp: kĩ thuật trồng trọt, chăn nuôi - thú y, lâm nghiệp

Từ khóa: Thú y, Chăn nuôi, Trồng trọt, Lâm nghiệp, Kĩ thuật nông nghiệp, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16648-16649

Kho Mượn: M.090819-90821

Ký hiệu phân loại: 630/GI 103 Đ

 

11. Phạm Thị Thu Hằng. Tạo giống lúa chuyển gen nâng cao khả năng chống chịu hạn/ Phạm Thị Thu Hằng.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 457tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu chung về hạn và cơ chế chống chịu hạn ở cây lúa; Vai trò của nhân tố phiên mã liên quan tới chống chịu hạn ở thực vật; tình hình chọn tạo tạo giống lúa chịu hạn; kĩ thuật tạo dòng lúa chuyển gen mã hoá nhân tố phiên mã nhóm NAC tăng cường tính chịu hạn; xây dựng hệ thống tái sinh và quy trình chuyển gen vào giống lúa Việt Nam

Từ khóa: Chịu hạn, Gen, Lúa

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090453-90454

Ký hiệu phân loại: 633.18233/T 108 GI

 

12. Tăng Thị Chính. Công nghệ vi sinh xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị để tạo thành phân bón hữu cơ vi sinh quy mô công nghiệp/ Tăng Thị Chính.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2021.- 229tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về chất thải rắn sinh hoạt và công nghệ xử lý chất thải rắn ở Việt Nam; vai trò của vi sinh vật trong quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ; sản xuất và ứng dụng phân hữu cơ vi sinh trong sản xuất nông nghiệp; giới thiệu vật liệu và phương pháp nghiên cứu cùng các kết quả thực hiện

Từ khóa: Công nghệ vi sinh, Chất thải rắn, Xử lý

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090578-90580

Ký hiệu phân loại: 628.44/C 455 NGH

 

13. Đoàn Thu Hà. Thiết kế công trình nước sạch nông thôn/ Đoàn Thu Hà (ch.b.), Trần Mạnh Cường.- H.: Xây dựng, 2021.- 180tr.: minh họa; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu chung các bước thiết kế công trình nước sạch nông thôn; tiêu chuẩn cấp nước - lưu lượng thiết kế công trình; khai thác và xử lý nước cấp; hướng dẫn cấp nước hộ gia đình; hướng dẫn thiết kế các mô hình cấp nước nông thôn quy mô nhỏ

Từ khóa: Thiết kế công trình, Nước sạch, Nông thôn, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090593-90595

Ký hiệu phân loại: 628.109597091734/TH 308 K

 

14. Đồng Thị Thu Thủy. Những điều cần biết về kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp/ Đồng Thị Thu Thủy.- H.: Công thương, 2021.- 224tr.: hình vẽ, bảng; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số câu hỏi - đáp liên quan đến những quy định chung về kỹ thuật an toàn, môi trường công nghiệp và những vấn đề kỹ thuật an toàn trong cơ khí, điện, mỏ, dầu khí và hoá chất

Từ khóa: Công nghiệp, Môi trường, Kỹ thuật an toàn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090441-90442

Ký hiệu phân loại: 620.86/NH 556 Đ

 

15. Phòng chống hạn và xâm nhập mặn bằng giải pháp công trình và phi công trình/ Vũ Thanh Tú (ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ, Lê Thị Thu Hiền....- H.: Xây dựng, 2021.- 298tr.: minh họa; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về hạn hán và xâm nhập mặn. Đánh giá hạn hán và xâm nhập mặn. Các giải pháp phòng chống và thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn và giới thiệu cống ngăn mặtn cái lớn - cái bé

Từ khóa: Giải pháp, Chống hạn, Chống mặn, Kỹ thuật thủy lợi

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090629-90631

Ký hiệu phân loại: 627.52/PH 431 CH

 

16. Tác động của biến đổi khí hậu đến hệ thống thủy lợi và giải pháp ứng phó/ Nguyễn Tuấn Anh (ch.b.), Lê Văn Chín, Ngô Lê An, Phạm Tất Thắng.- H.: Xây dựng, 2022.- 148tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về tác động của biến đổi khí hậu; phương pháp đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu cho các tiểu vùng; đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ thống thuỷ lợi; các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu

Từ khóa: Giải pháp, Biến đổi khí hậu, Tác động, Hệ thống thuỷ lợi

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090596-90598

Ký hiệu phân loại: 627.52/T 101 Đ

 

17. Sổ tay hướng dẫn thiết kế, thi công các giải pháp phòng chống xói lở bảo vệ bờ biển/ Lê Hải Trung (ch.b.), Trần Thanh Tùng, Lê Xuân Roanh....- H.: Xây dựng 2021, 2021.- 200tr.: hình vẽ, bảng; 21cm

Tóm tắt: Hướng dẫn khảo sát, lựa chọn điều kiện biên thiết kế; phân tích lựa chọn giải pháp chống xói lở bờ biển; bố trí không gian; thiết kế giải pháp chống xói lở bờ biển; kỹ thuật thi công các công trình bảo vệ, chống xói lở bờ biển; công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý, vận hành giải pháp chống xói lở

Từ khóa: Bờ biển, Phòng chống, Kĩ thuật thuỷ lợi, Sụt lở, Sổ tay

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090608-90610

Ký hiệu phân loại: 627.58/S 450 T

 

18. Công nghệ xử lý khí thải tai Việt Nam/ Nguyễn Thu Huyền (ch.b.), Vũ Kim Hạnh, Lương Thanh Tâm, Phạm Đức Tiến.- H.: Khoa học và kỹ thuật, 2021.- 233tr.: minh họa; 21cm

Tóm tắt: Trình bày khí thải công nghiệp; các phương pháp xử lý bụi khí thải công nghiệp; các phương pháp xử lý khí ô nhiễm; kiểm soát khí thải công nghiệp

Từ khóa: Công nghệ xử lý, Khí thải, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090590-90592

Ký hiệu phân loại: 628.5309597/C 455 NGH

 

19. Phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm của Hàn Quốc và Thái Lan.- H.: Công thương, 2021.- 239tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lí luận về phát triển công nghiệp hỗ trợ ngành sản xuất và lắp ráp ô tô của Việt Nam. Công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô tại Hàn Quốc Và Thái Lan. Định hướng và một số giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ sản xuất ô tô Việt Nam

Từ khóa: Kinh tế, Phát triển công nghiệp, Sản xuất ô tô, Việt Nam, Kinh nghiệm, Lắp ráp ô tô

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090492

Ký hiệu phân loại: 629.222/PH 110 TR

 

20. Kẻ thù vô hình/ Nguyễn Xuân Tuấn cb.; Võ Tường Kha, Nguyễn Văn Khương, Xuân Phong, Hoàng Minh.- H.: Thể thao và Du lịch, 2021.- 543tr.; 21cm

TS ngoài bìa: Kẻ thù vô hình Covid-19

Tóm tắt: Giới thiệu các tư liệu, hình ảnh sưu tầm, thông tin, bài viết chân thực về cuộc chiến khốc liệt chống lại đại dịch toàn cầu COVID-19; góp phần đem đến cho bạn đọc một số thông tin bổ ích, những suy ngẫm và hành động thiết thực để cùng chung tay góp sức chiến đấu chống lại "Kẻ thù vô hình" để bảo vệ cho mình, cho gia đình, cho cộng đồng xã hội và cho nhân loại

Từ khóa: Kiểm soát dịch bệnh, Phòng ngừa

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090499

Ký hiệu phân loại: 614.592/K 200 TH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. NGHỆ THUẬT; MỸ THUẬT + NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

1. Bùi Trọng Hiền. Âm nhạc cồng chiêng Tây Nguyên/ Bùi Trọng Hiền.- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 447tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cấu tạo, phương pháp kích âm và biên chế các dàn cồng chiêng, thang âm, bài bản và nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng Tây Nguyên

Từ khóa: Âm nhạc, Cồng chiêng, Việt Nam, Tây Nguyên

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090539-90541

Ký hiệu phân loại: 786.8843095976/Â 120 NH

 

2. Bạch Tuyết. Gửi người tri kỷ/ Bạch Tuyết.- H.: Sân khấu, 2021.- 394tr.; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết, bài nghiên cứu về nghệ thuật Cải lương, các tác phẩm chuyển thể ca Cải lương của NSND. TS Bạch Tuyết và một số bài ca cổ của bà với bút danh Nguyễn Thị Khánh An

Từ khóa: Sự nghiệp, Cuộc đời, Nghệ sĩ nhân dân Cải lương, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090617-90619

Ký hiệu phân loại: 792.5028092/G 553 NG

 

3. Chu Thị Thánh. Chu Thị Thánh - Các tác phẩm chọn lọc/ Chu Thị Thánh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 67tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm tranh bột màu, tranh ký hoạ, tranh sơn dầu và tranh lụa của tác giả

Từ khóa: Tranh sơn dầu, Tranh bột màu, Kí hoạ, Tác phẩm, Hội hoạ, Tranh lụa, Việt Nam, Sách tranh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16708-16709

Ký hiệu phân loại: 759.9597/CH 500 TH

 

4. Hoàng Hoài Nam. Thi pháp khoảng không của sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam/ Hoàng Hoài Nam.- H.: Sân khấu, 2021.- 357tr.; 21cm

Tóm tắt: Tìm hiểu đặc điểm, đặc trưng của nghệ thuật sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam; triết học và mỹ học của tam giáo trong tư duy sang tạo nghệ thuật của kịch hát truyền thống Việt Nam; thi pháp khoảng không của kịch hát truyền thống Việt Nam; phân tích những đặc điểm giống nhau và khác nhau giữa sân khấu kịch hát truyền thống Việt Nam và kịch nói (drama)

Từ khóa: Kịch hát, Kịch nói, Sân khấu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090707-90709

Ký hiệu phân loại: 792.509597/TH 300 PH

 

5. Lê Mạnh Hùng. Tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam/ Lê Mạnh Hùng.- H.: Sân khấu, 2021.- 448tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày đặc điểm của tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam, những nhân tố gây ảnh hưởng vào kịch nói Việt Nam từ tiếng cười của sân khấu truyền thống (chèo, tuồng) và ảnh hưởng từ tiếng cười của sân khấu truyền thống lên tiếng cười trên sân khấu kịch nói Việt Nam

Từ khóa: Kịch nói, Tiếng cười, Sân khấu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090530-90532

Ký hiệu phân loại: 79209597/T 306 C

 

6. Nguyễn Hiếu. Phác thảo chân dung nền sân khấu đương đại.- H.: Sân khấu, 2021.- 253tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những bài viết về nghệ thuật sân khấu Việt Nam và chân dung những con người đã góp phần tạo nên bức tranh sân khấu đa sắc màu sống động như cần đổi mới sân khấu; cách làm sân khấu...

Từ khóa: Nghệ thuật sân khấu, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090554-90556

Ký hiệu phân loại: 792.09597/PH 101 TH

 

7. Nguyễn Hồng Hưng. Nguyên lý bố cục thị giác/ Nguyễn Hồng Hưng.- H.: Mỹ thuật, 2021.- 291tr.; 24cm

Từ khóa: Nguyên lí, Thị giác, Bố cục, Nghệ thuật

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090489

Ký hiệu phân loại: 701.8/NG 527 L

 

8. Nguyễn Thùy Vân. Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt/ Nguyễn Thùy Vân.- H.: Thể thao và du lịch, 2021.- 207tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học

Từ khóa: Thể thao, Trường học, Giáo dục thể chất

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090626-90628

Ký hiệu phân loại: 796.071/PH 110 TR

 

9. Nguyễn Văn Tuyên. Cấu trúc hành lang xanh thành phố/ Nguyễn Văn Tuyên.- H.: Xây dựng, 2021.- 300tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày lý thuyết chung về không gian xanh, hành lang xanh, vành đai xanh. Tổng quan thiết lập cấu trúc quy hoạch hành lang xanh đô thị lớn trên thế giới và Việt Nam. Thực trạng không gian xanh, hành lang xanh thành phố tại Việt Nam. Các yếu tố tác động đến việc thiết lập cấu trúc hành lang xanh thành phố tại Việt Nam và giải pháp thiết lập cấu trúc quy hoạch, quản lý phát triển hành lang xanh thành phố tại Việt Nam

Từ khóa: Quy hoạch đô thị, Việt Nam, Hành lang xanh

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090635-90637

Ký hiệu phân loại: 720.4709173209597/C 125 TR

10. Phạm Công Thắng. Lãng du cùng Phạm Công Thắng/ Phạm Công Thắng.- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 173tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả được chia thành 8 chủ đề: Hà Nội, Vẻ đẹp Việt, Mảnh hồn làng, Mắt trong veo, Nắng rẻo cao, Khoảnh khắc, Nếp thời gian, Bạn thiên nhiên

Từ khóa: Nhiếp ảnh, Tác phẩm, Việt Nam, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16702-16703

Ký hiệu phân loại: 779.09597/L 106 D

 

11. Phạm Trường Thi. Phong cảnh và con người miền núi với nghệ sỹ nhiếp ảnh Phạm Trường Thi: Sách ảnh/ Phạm Trường Thi.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 239tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh, chân dung con người, cảnh sinh hoạt, lao động sản xuất và lễ hội ở vùng núi Việt Nam

Từ khóa: Miền núi, Dân tộc thiểu số, Nhiếp ảnh, Tác phẩm, Việt Nam, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16706-16707

Ký hiệu phân loại: 779.93058009597/PH 431 C

 

12. Trần Hậu Yên Thế. Đi tìm khuôn mặt La Hầu/ Trần Hậu Yên Thế.- H.: Mỹ thuật, 2021.- 187tr.; 30cm

Tóm tắt: Dẫn nhập về cái ác trong nghệ thuật cổ xưa; khái quát về tình hình nghiên cứu đồ án La Hầu; điêu khắc trang trí và đồ án La Hầu; dạng thức, vị trí và nghệ thuật đồ án La Hầu trong trang trí kiến trúc; yếu tố ngoại lai và bản địa trong tạo hình đồ án La Hầu. Giới thiệu một số hình ảnh về đồ án La Hầu trên bia đá, chùa chiền, đền miếu, đình làng và trên đồ tế khí

Từ khóa: Nghệ thuật điêu khắc, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090487

Ký hiệu phân loại: 730.9597/Đ 300 T

 

13. Trần Hồng. Bài bản - Lý trong sân khấu dân tộc (Tuồng - Chèo - Kịch Dân ca)/ Trần Hồng.- H.: Sân khấu, 2021.- 344tr.; 21cm

Từ khóa: Nghệ thuật sân khấu, Tuồng, Chèo, Kịch dân ca, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090563-90565

Ký hiệu phân loại: 792.509597/B 103 B

 

14. Trần Minh Tùng. Xanh hóa các khu đô thị mới/ Trần Minh Tùng.- H.: Xây dựng, 22021.- 239tr.; 21cm

Tóm tắt: Tổng quan về tài liệu xanh hoá các khu đô thị mới. Giới thiệu khu đô thị mới và các hình thức vườn mới. Hướng dẫn xanh hoá khu đô thị mới bằng các hình thức vườn mới

Từ khóa: Kiến trúc, Đô thị, Công nghệ xanh

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090545-90547

Ký hiệu phân loại: 711.580286/X 107 H

 

15. Trần Đàm. Hương núi hồn rừng: Nhiếp ảnh/ Trần Đàm.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 179tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh của tác giả về phong cảnh thiên nhiên và cuộc sống, con người vùng cao Việt Nam

Từ khóa: Miền núi, Tác phẩm, Nhiếp ảnh, Việt Nam, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16710-16711

Ký hiệu phân loại: 779.9597/H 561 N

 

16. Trần Đàm. Chân dung cuộc sống/ Trần Đàm.- Thnh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 147tr.; 25cm

Tóm tắt: Giới thiệu các bức ảnh của Nhiếp ảnh gia Trần Đàm về các bà Mẹ Việt Nam anh hùng tỉnh Thanh Hoá và một số văn nghệ sĩ, các nhà thơ, nhà văn, nhà khoa học, những người lao động

Từ khóa: Chân dung, Nhiếp ảnh, Tác phẩm

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16635-16637

Ký hiệu phân loại: 779.24/CH 121 D

 

17. Trần Đàm. Ảnh & đời nghệ sỹ/ Trần Đàm.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2014.- 152tr.; 25cm

Tóm tắt: Cuốn sách tập hợp gần 50 bài viết đăng trên các báo và tạp chí của các nhà lý luận phê bình, các nhà lãnh đạo tiền bối của Hội NSNA Việt Nam, các nhà báo, nhà thơ, nhà văn, những nguwoif yêu nghệ thuật nhiếp ảnh, những người bạn thân tình...

Từ khóa: Ảnh, Nghệ thuật nhiếp ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16626-16628

Kho Mượn: M.090868-90869

Ký hiệu phân loại: 779.2092/A 107 V

 

18. Trần Đàm. Nơi chim hạc cất cánh/ Trần Đàm.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2020.- 120tr.; 25cm

Tóm tắt: Giới thiệu các danh lam thắng, cảnh, di tích lịch sử và những thành tựu nổi bật về kinh tế - xã hội của thành phố Thanh Hoá

Từ khóa: Nhiếp ảnh, Nghệ thuật, Trần Đàm, Danh lam thắng cảnh, Di tích lịch sử, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16629-16630

Kho Mượn: M.090870-90871

Ký hiệu phân loại: 779/N 462 CH

 

19. Tất Thắng. Lịch sử nghệ thuật Tuồng thế kỷ XX (Sơ thảo)/ Tất Thắng.- H.: Sân khấu, 2021.- 587tr.; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu lịch sử nghệ thuật tuống thế kỷ XX qua phân tích những bước quá độ từ tuồng cổ sang tuồng hiện đại, thời kỳ đổi mới toàn diện, cuộc lột xác lịch sử, thời kỳ mới - sân khấu Bắc - Nam một nhà, những thành viên sáng tạo của sân khấu thời kỳ mới

Từ khóa: Tuồng, Thế kỷ 20, Nghệ thuật sân khấu

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090602-90604

Ký hiệu phân loại: 792.5095970904/L 302 S

 

20. Vũ Trọng Lợi. Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số/ Vũ Trọng Lợi.- H.: Thể thao và du lịch, 2021.- 176tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian

Từ khóa: Thể dục thể thao, Dân tộc thiểu số, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090656-90658

Ký hiệu phân loại: 796.089009597/TH 250 D

 

21. Đặng Minh Nguyệt. Nghệ thuật biểu diễn vai Đào Thương của người nghệ sĩ cải lương/ Đặng Minh Nguyệt.- H.: Sân khấu, 2021.- 351tr.; 21cm

Tóm tắt: Đưa ra các nhận thức về vai đào thương, cách thức diễn tả và thủ pháp nghệ thuật trong nghệ thuật biểu diễn vai đào thương. Nghệ thuật biểu diễn vai đào thương của người nghệ sĩ cải lương qua ba vở diễn "Kim Vân Kiều", "Kiều Nguyệt Nga" và "Đời cô Lựu"

Từ khóa: Nghệ thuật biểu diễn, Nghệ sĩ, Cải lương

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090605-90607

Ký hiệu phân loại: 792.5028/NGH 250 TH

 

22. Đỗ Chung. Thời gian: Tác phẩm hội hoạ/ Đỗ Chung.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 200tr.; 34cm

Tóm tắt: Cuốn sách giới thiệu những tác phẩm hội hoạ của học sĩ Đỗ Chung

Từ khóa: Hội hoạ, Nghệ thuật

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16633-16634

Kho Mượn: M.090874-90875

Ký hiệu phân loại: 759.9597/TH 462 GI

 

23. Nghệ sĩ nhân dân và tác giả lĩnh vực nghệ thuật sân khấu được giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh/ Đinh Quang Trung (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Thanh Phương....- H.: Sân khấu; 21cm.
Nghệ sĩ nhân dân và tác giả lĩnh vực nghệ thuật sân khấu được giải thưởng nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh.- T.1 (1984 - 2018).- H.: Sân khấu, 2021.- 424tr.

Tóm tắt: Giới thiệu 242 nghệ sĩ Nhân dân và tác giả lĩnh vực nghệ thuật sân khấu được Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh từ năm 1984 đến 2018

Từ khóa: Sân khấu, Văn nghệ sĩ, Nghệ sĩ sân khấu, Giải thưởng Nhà nước, Giải thưởng Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090890-90892

Ký hiệu phân loại: 792.0280922597/NGH 250 S

 

24. Kỷ yếu ra mắt và toạ đàm sách ảnh "Nơi chim hạc cất cánh" của tác giả Trần Đàm.- Thanh Hoá: K.Nxb, 2020.- 99tr.; 25cm

ĐTTS ghi: Thành uỷ - UBND Thành phố Thanh Hoá. Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hoá. Nhà xuất bản Thanh Hoá

Từ khóa: Kỷ yếu, Toạ đàm, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16609-16613

Kho Mượn: M.090855-90859

Ký hiệu phân loại: 779.2092/K 600 Y

 

25. Nhiếp ảnh các dân tộc thiểu số/ Bùi Khắc Thiện, Chu Đức Hoà, Chu Triều Đương....- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2019.- 171tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Giới thiệu các tác phẩm nhiếp ảnh và hội hoạ về vẻ đẹp của cảnh sắc và con người các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Hội hoạ, Nhiếp ảnh, Dân tộc thiểu số, Tác phẩm, Việt Nam, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16700-16701

Ký hiệu phân loại: 779.93058009597/NH 307 A

 

26. Xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại/ Nguyễn Thế Kỷ, Phan Trọng Thưởng, Nguyên An....- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 1014tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương

Tóm tắt: Gồm các bài viết phân tích điều kiện khách quan, chủ quan tác động đến việc xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật Việt Nam dân tộc và hiện đại; đánh giá thực trạng giá trị văn học, nghệ thuật ở từng lĩnh vực cụ thể như văn học, sân khấu, điện ảnh, kiến trúc, nhiếp ảnh...; đề xuất xuất những giái pháp thiết thực để xây dựng hệ giá trị văn học, nghệ thuật dân tộc và hiện đại trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa: Văn học, Giá trị, Nghệ thuật, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090379

Ký hiệu phân loại: 700.9597/X 126 D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. VĂN HỌC + TU TỪ HỌC

1. Bảo Ngọc. Lớp học thung mây: Thơ - Truyện thiếu nhi/ Bảo Ngọc.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 247tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Việt Nam, Truyện thiếu nhi, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090644-90646

Ký hiệu phân loại: 895.9221/L 466 H

 

2. Dương Đình Lộc. Mùa hè đáng nhớ của Vàng A Lềnh và Vừ Mí Lùng/ Dương Đình Lộc.- H.: Dân trí, 2021.- 246tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Thiếu Nhi: TN.030081-30083

Ký hiệu phân loại: 895.9223/M 501 H

 

3. Dạ Ngân. Người yêu dấu và những truyện khác.- H.: Phụ nữ, 2017.- 210tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090480

Ký hiệu phân loại: 895.922334/NG 558 Y

 

4. Hoàng Thanh Du. Bài ca người lính: Tập kịch bản Sân khấu/ Hoàng Thanh Du.- H.: Sân khấu, 2021.- 295tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch bản

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090533-90535

Ký hiệu phân loại: 895.92224/B 103 C

 

5. Hoàng Thế Sinh. Thuốc phiện và lửa: Tiểu thuyết/ Hoàng Thế Sinh.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 776tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16722-16723

Ký hiệu phân loại: 895.92234/TH 514 PH

 

6. Hoàng Việt Hằng. Đứng một chân cùng hồng hạc: Tạp bút/ Hoàng Việt Hằng.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 351tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tạp bút

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090581-90583

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/Đ 556 M

 

7. Hà Nam Quang. Tác phẩm chọn lọc: Tập kịch bản Cải lương/ Hà Nam Quang.- H.: Sân khấu, 2021.- 270tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tập kịch bản, Sân khấu, Cải lương

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090557-90559

Ký hiệu phân loại: 895.92224/T 101 PH

 

8. Lê Cao Đài. Tây Nguyên ngày ấy: Hồi ký/ Lê Cao Đài.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 589tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Hồi kí

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16724-16725

Ký hiệu phân loại: 895.92283403/T 126 NG

 

9. Lê Chí Trung. Yêu là thoát tội: Tập kịch bản sân khấu/ Lê Chí Trung.- H.: Sân khấu, 2021.- 309tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học, Việt Nam, Kịch bản sân khấu

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090527-90529

Ký hiệu phân loại: 895.9224/Y 606 L

 

10. Lương Liễm. Tiếng xoè trong đêm: Truyện ngắn/ Lương Liễm.- H.: Sân khấu, 2020.- 205tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16744-16745

Ký hiệu phân loại: 895.92234/T 306 X

 

11. Ma Văn Kháng. Con của nhà Trời: Tiểu thuyết/ Ma Văn Kháng.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Con của nhà Trời: Tiểu thuyết.- T.2.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018.- 463tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16672-16673

Ký hiệu phân loại: 895.922334/C 430 C

 

12. Mịch Quang. Thanh gươm hát Bội: Kịch bản sân khấu/ Mịch Quang.- H.: Sân khấu, 2021.- 414tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch bản

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090560-90562

Ký hiệu phân loại: 895.922234/TH 107 G

 

13. Nguyễn Anh Động. Vùng biển lửa: Tiểu thuyết/ Nguyễn Anh Động.- H.: Văn hóa dân tộc; 21cm.
Vùng biển lửa: Tiểu thuyết.- Q.2.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018.- 453tr.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16674-16675

Ký hiệu phân loại: 895.92234/V 513 B

 

14. Nguyễn Cẩm Hương. Lời nguyền của rừng: Tập truyện ngắn/ Nguyễn Cẩm Hương.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 257tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16766-16767

Ký hiệu phân loại: 895.92234/L 462 NG

 

15. Nguyễn Giang Phong. Tình yêu hay quyền lực?: Kịch bản Sân khấu/ Nguyễn Giang Phong.- H.: Sân khấu, 2021.- 254tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch bản

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090551-90553

Ký hiệu phân loại: 895.92224/T 312 Y

 

16. Nguyễn Huy Hoàng. Vào cõi Bác xưa/ Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hậu tuyển chọn.- H.: Thông tin truyền thông, 2022.- 394tr.; 24cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Tuyển chọn, Thơ, Chủ tịch Hồ Chí Minh

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090494

Ký hiệu phân loại: 895.9221008/V 108 C

 

17. Nguyễn Hồng Vinh. Tiếng quê: Thơ/ Nguyễn Hồng Vinh.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 238tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090584-90586

Ký hiệu phân loại: 895.92214/T 306 QU

 

18. Nguyễn Kiến Quốc. Một thời để nhớ: Kịch bản phim/ Nguyễn Kiến Quốc.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 295tr.; 21cm.

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch bản phim

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16768-16769

Ký hiệu phân loại: 895.92224/M 458 TH

 

19. Nguyễn Văn Hạnh. Một số vấn đề về văn hóa và văn học: Nghiên cứu & ứng dụng/ Nguyễn Văn Hạnh.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia, 2022.- 499tr.; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu một số vấn đề về văn hoá, văn học phương Đông và Việt Nam: tôn giáo và thơ ca; thơ tôn giáo và biểu tượng trong thơ tôn giáo; nghiên cứu văn học Ấn Độ ở Việt Nam; Rabindranath Tagore với đối thoại Đông Tây nửa đầu thế kỷ XX; tiểu thuyết hiện đại Bengal; Thơ và truyện ngắn R. Tagore; cấu trúc ngôn ngữ Thơ Dâng...; Nêu một số ứng dụng về văn hoá, văn học trong dạy học ngữ văn

Từ khóa: Văn hóa, Nghiên cứu văn học, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090799-90800

Ký hiệu phân loại: 895.92209/M 458 S

 

20. Nguyễn Vỹ. Dây bí rợ/ Nguyễn Vỹ.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2020.- 206tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090502

Ký hiệu phân loại: 895.922334/D 126 B

 

21. Nguyễn Vỹ. Nguyễn Vỹ thơ.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2020.- 341tr.; 24cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090497

Ký hiệu phân loại: 895.922134/NG 527 V

 

22. Nguyễn Vỹ. Mồ hôi nước mắt: Truyện dài/ Nguyễn Vỹ.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2020.- 362tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện dài

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090505

Ký hiệu phân loại: 895.922334/M 450 H

 

23. Nguyễn Vỹ. Hai thiêng liêng/ Nguyễn Vỹ.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2020.- 417tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090508

Ký hiệu phân loại: 895.922334/H 103 TH

 

24. Nguyễn Vỹ. Văn thi sĩ tiền chiến: Chứng dẫn một thời đại/ Nguyễn Vỹ.- TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2018.- 554tr.; 21cm

Tóm tắt: Viết về đời sống của giới văn nghệ sĩ Việt Nam thời tiền chiến, chia sẻ những vinh nhục của đời nhà văn. Những tình cảm, quan điểm của tác giả đối với các nhà văn cùng thời và một số tác phẩm của họ.

Từ khóa: Tác phẩm, Nhà văn, Văn học cận đại, Nghiên cứu văn học

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090507

Ký hiệu phân loại: 895.922090032/V 115 TH

 

25. Nguyễn Vỹ. Tuấn, chàng trai nước Việt/ Nguyễn Vỹ.- TP. Hồ Chí Minh: Văn hóa - Văn nghệ, 2020.- 978tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090503

Ký hiệu phân loại: 895.92234/T 502 CH

 

26. Nguyễn Vỹ. Hoang vu: Thơ/ Nguyễn Vỹ.- H.: Văn học, 2019.- 167tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090506

Ký hiệu phân loại: 895.92214/H 407 V

 

27. Nguyễn Vỹ. Chiếc áo cưới màu hồng/ Nguyễn Vỹ.- H.: Văn học, 2019.- 157tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090504

Ký hiệu phân loại: 895.922334/CH 303 A

 

28. Ngô Thảo. Lặng lẽ những đời văn: Tư liệu văn học/ Ngô Thảo.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 494tr.; 21cm

Tóm tắt: Gồm những tư liệu về một số tác giả và tác phẩm, về bối cảnh văn học nghệ thuật đương đại, và một số bài viết về các tác phẩm, giá trị văn học của tác giả Ngô Thảo

Từ khóa: Tư liệu văn học, Văn học hiện đại, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090680-90682

Ký hiệu phân loại: 895.92209/L 116 L

 

29. Nông Văn Kim. Đào tiên đỏ thắm: Truyện và kí/ Nông Văn Kim.- H.: Văn hóa dân tộc, 2018.- 626tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện, Kí

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16726-16727

Ký hiệu phân loại: 895.92234/Đ 108 T

 

30. Phan Hồng Giang. Một góc nhìn về văn hóa nghệ thuật và đời sống: Tiểu luận, tản văn/ Phan Hồng Giang.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 243tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu luận, Tản văn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090677-90679

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/M 458 G

 

31. Phan Thị Thanh Nhàn. Nhẫn cỏ: Thơ, truyện ngắn/ Phan Thị Thanh Nhàn.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 215tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học cận đại, Việt Nam, Thơ, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090587-90589

Ký hiệu phân loại: 895.922334/NH 121 C

 

32. Phong Lê. Hành trình hiện đại hóa văn học Việt Nam và một số chân dung tiêu biểu/ Phong Lê.- H.: Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.- 498 tr.; 21cm

Tóm tắt: Nghiên cứu tiến trình lịch sử của văn học hiện đại Việt Nam: Mười thế kỷ văn hoá, văn chương Việt; con đường từ thơ đến văn xuôi và buổi đầu của văn xuôi quốc ngữ; giản lược tiến trình văn học Việt Nam 1900 - 1945; cách mạng tháng Tám và gương mặt mới của văn hoá, văn học - nghệ thuật Việt Nam sau năm 1945; văn học Việt Nam trogn hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ...

Từ khóa: Văn học hiện đại, Nghiên cứu văn học, Việt Nam, Tiểu luận

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090451-90452

Ký hiệu phân loại: 895.92209/H 107 TR

 

33. Phạm Văn Quý. Tác phẩm chọn lọc: Kịch bản Sân khấu/ Phạm Văn Quý.- H.: Sân khấu, 2021.- 210tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Kịch bản

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090725-90727

Ký hiệu phân loại: 895.9224/T 101 PH

 

34. Pờ Sảo Mìn. Cây hai ngàn lá: Tập thơ/ Pờ Sảo Mìn.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 483tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16756-16757

Ký hiệu phân loại: 895.922134/C 126 H

 

35. Quang Dũng. Mây đầu ô: Tuyển tập thơ - văn : Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà thơ Quang Dũng (1921 - 2021)/ Quang Dũng; Bùi Phương Thảo tuyển chọn.- H.: Văn học, 2021.- 943tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090785-90787

Ký hiệu phân loại: 895.922134/M 126 Đ

 

36. Thanh Thảo. Hát giữa gió mưa: Thơ/ Thanh Thảo.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 143tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090650-90652

Ký hiệu phân loại: 895.92214/H 110 GI

 

37. Trần Hà Anh. Lối về quê mẹ: Hồi ký/ Trần Hà Anh.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2022.- 300tr.; 24cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Văn học hiện đại, Hồi ký

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090493

Ký hiệu phân loại: 895.922803/L 452 V

 

38. Trần Phương Trà. Lần theo năm tháng cũ: Truyện ngắn, ký, thơ/ Trần Phương Trà.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 279tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn, Ký, Thơ

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090653-90655

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/L 121 TH

 

39. Trần Đàm. Hoài niệm/ Trần Đàm.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022.- 100tr.; 21cm

Từ khóa: Thơ hiện đại, Thơ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16614-16616

Kho Mượn: M.090860-90861

Ký hiệu phân loại: 895.92214/H 404 N

 

40. Trần Đàm. Tập truyện/ Trần Đàm.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2022.- 223tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16604-16608

Kho Mượn: M.090850-90854

Ký hiệu phân loại: 895.92234/T 123 TR

 

41. Tôn Nữ Hỷ Khương. Tuyển tập thơ - văn - nhạc - họa Tôn Nữ Hỷ Khương.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2020.- 300tr.; 24cm

Từ khóa: Văn học Việt Nam, Thơ, Nhạc, Thư pháp, Truyện

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090498

Ký hiệu phân loại: 895.9228408/T 527 T

 

42. Từ Nguyên Tĩnh. Hàm Rồng biểu tượng của Người Thanh Hoá: Ký tư liệu/ Từ Nguyên Tĩnh.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 200tr.; 21cm

Từ khóa: Hàm Rồng, Thanh Hoá, Ký

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16617-16619

Kho Mượn: M.090862-90863

Ký hiệu phân loại: 895.9228403/H 104 R

 

43. Vi Hồng. Đoạ đầy: Tiểu thuyết/ Vi Hồng.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2018.- 369tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tiểu thuyết

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16720-16721

Ký hiệu phân loại: 895.922334/Đ 401 Đ

 

44. Đan Thi. Nghĩa trang dành cho các vì sao: Truyện thiếu nhi/ Đan Thi.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2021.- 305tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học thiếu nhi, Việt Nam, Truyện

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090524-90526

Ký hiệu phân loại: 895.9223/NGH 301 TR

 

45. Đặng Huy Giang. Ở đây và bây giờ/ Đặng Huy Giang.- H..- tr.; 19cm

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090647-90649

Ký hiệu phân loại: 895.92214/Ơ 460 Đ

 

46. Thu Bồn - Tác phẩm.- H.: Văn học; 21cm.
Thu Bồn - Tác phẩm.- T.2: Truyện ngắn - Tiểu luận.- H.: Văn học, 2021.- 427tr.

Từ khóa: Việt Nam, Văn học hiện đại, Trường ca

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090902-90904

Ký hiệu phân loại: 895.922134/TH 500 B

 

47. Vũ Bão tuyển tập: Truyện ngắn - phóng sự - hồi ký/ Hồ Anh Thái tuyển chọn.- H.: Văn học; 21cm.
Vũ Bão tuyển tập: Truyện ngắn - phóng sự - hồi ký.- T.2.- H.: Văn học, 2021.- 942tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện ngắn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090884-90886

Ký hiệu phân loại: 895.922334/V 500 B

 

48. Ký ức người lính: Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!.- H.: Thông tin và truyền thông; 24cm.
Ký ức người lính: Để tri ân và hành động nhân nghĩa nhiều hơn!.- T.16.- H.: Thông tin và truyền thông, 2022.- 491tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Tạp văn

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090879

Ký hiệu phân loại: 895.9228008/K 600 Ư

 

49. Thu Bồn - Tác phẩm.- H.: Văn học; 21cm.
Thu Bồn - Tác phẩm.- T.1: Thơ - Trường ca.- H.: Văn học, 2021.- 539tr.

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Trường ca

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090899-90901

Ký hiệu phân loại: 895.922134/TH 500 B

 

50. Nguyễn Vỹ và quá trình tiếp nhận.- Quảng Ngãi, 2018.- 619tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Quảng Ngãi

Tóm tắt: Cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo - nhà thơ - nhà văn Nguyễn Vỹ (1912-1971), tập hợp những bài viết của tác giả trong và ngoài nước về Nguyễn Vỹ

Từ khóa: Nguyễn Vỹ, Nhà báo, Nhà văn, Nhà thơ, Cuộc đời, Sự nghiệp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090662

Ký hiệu phân loại: 895.922332/NG 527 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. LỊCH SỬ + ĐỊA LÝ

1. Azeau, Henri. Hồ Chí Minh cơ hội cuối cùng: Hội nghị Việt - Pháp tại Fontainebleau, tháng 7 năm 1946/ Henri Azeau; Trần Xuân Trí, Ninh Xuân Thao dịch; Nguyễn Thị Hạnh, Dương Văn Quảng h.đ. và giới thiệu= Ho Chi Minh, dernière chance : La conférence Franco - Vietnamienne de Fontainebleau, juillet 1946.- H.: Nxb. Đại học Sư phạm, 2021.- 327tr.; 24cm

Tóm tắt: Cung cấp một cách nhìn mới về sự kiện lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Hội nghị tại Fontainebleau tháng 7/1946 và Tạm ước ngày 14/9/1946, rút ra nhiều bài học về một cuộc đàm phán: Bài học về chọn thời điểm, địa điểm đàm phán; bài học về phương thức đàm phán; bài học về đánh giá thế và lực của ta, của đối phương; bài học về nghiên cứu quốc tế; bài học về giải pháp tối thiếu; bài học về vận động dư luận...

Từ khóa: Hội nghị Fontainebleau, Lịch sử, Sự kiện lịch sử, Việt Nam, Pháp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090758-90760

Ký hiệu phân loại: 959.7041/H 450 CH

 

2. Bùi Xuân Đính. Bách khoa thư làng Việt cổ truyền/ Bùi Xuân Đính.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 951tr.; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu các mục từ theo các chủ đề: Làng xã; kinh tế, văn hoá vật chất; cơ cấu tổ chức và quan hệ xã hội làng xã; di tích, tín ngưỡng, lễ thức, phong tục, tập quán, lễ tiết; văn hoá, văn nghệ, di văn Hán - Nôm

Từ khóa: Lịch sử, Làng xã, Việt Nam, Bách khoa thư

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16640

Ký hiệu phân loại: 959.7003/B 102 KH

 

3. Bùi Đình Đôn. Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI/ Bùi Đình Đôn.- H.: Quân đội nhân dân; 21cm
Thế giới đương đại những thập niên đầu thế kỷ XXI.- T.3: Châu Á - Thái Bình Dương.- H.: Quân đội nhân dân, 2021.- 260tr.

Tóm tắt: Trình bày các nhân tố tác động đến cục diện Châu Á - Thái Bình Dương những thập niên đầu thế kỷ XXI; dự báo xu hướng phát triển của cục diện Châu Á - Thái Bình Dương đến năm 2030 và vai trò của Asean trong thế giới đương đại

Từ khóa: Lịch sử, Thế kỷ XXI, Châu Á - Thái Bình Dương, Thế giới

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090896-90898

Ký hiệu phân loại: 959.054/TH 250 GI

 

4. Hoàng Minh Tường. Về miền du lịch Xứ Thanh: Sách hướng dẫn du lịch/ Hoàng Minh Tường.- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 383tr.; 19cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thanh Hoá

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về địa lý tự nhiên, địa bàn cư trú của những người tối cổ và các tộc người tụ cư trên địa bàn Thanh Hoá; Giới thiệu các địa danh và tài nguyên du lịch hấp dẫn, những cảnh đẹp tự nhiên, công trình văn hoá, kiến trúc nghệ thuật đặc sắc, những di tích lịch sử cách mạng và làng nghề nổi tiếng... ở xứ Thanh

Từ khóa: Du lịch, Làng nghề, Thanh Hoá, Địa chí, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16599-16603

Kho Mượn: M.090845-90849

Ký hiệu phân loại: 915.9741/V 250 M

 

5. Hoàng Thị Nhuận. Đền, chùa ở Cao Bằng/ Hoàng Thị Nhuận b.s..- H.: Văn hóa dân tộc, 2020.- 251tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Khái quát về lịch sử, đặc điểm tự nhiên, dân cư, văn hoá truyền thống tỉnh Cao Bằng và giới thiệu một số di tích lịch sử, văn hoá đền, chùa ở Cao Bằng như chùa Giang Động, chùa Đà Quận, chùa Sùng Phúc...

Từ khóa: Di tích văn hoá, Di tích lịch sử, Cao Bằng, Chùa, Đền

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16742-16743

Ký hiệu phân loại: 959.712/Đ 254 CH

 

6. Lê Va. Bờ xưa: Sách ảnh/ Lê Va.- H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2020.- 163tr.; 21cm

ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

Tóm tắt: Gồm các bức ảnh về cuộc sống, con người vùng thác Bờ (Hoà Bình) trước khi công trình Thuỷ điện Hoà Bình khởi công

Từ khóa: Cuộc sống, Con người, Thác Bờ, Hòa Bình, Sách ảnh

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16704-16705

Ký hiệu phân loại: 915.9719/B 460 X

 

7. Morillot, Juliette. Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi: Sách tham khảo/ Juliette Morillot, Dorian Malovic ; Nguyễn Thị Tươi dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 438tr.; 21cm

Tên sách tiếng Pháp: La Corée du Nord en 100 questions

Tóm tắt: Trình bày về đất nước, con người Bắc Triều Tiên cùng những thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội Bắc Triều Tiên hiện nay

Từ khóa: Lịch sử, Triều Tiên, Sách hỏi đáp

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090433

Ký hiệu phân loại: 951.93/B 113 TR

 

8. Nguyễn Văn Hiệp. Lích sử tỉnh Bình Dương/ Nguyễn Văn Hiệp.- H.: Khoa học xã hội; 24cm.
Lịch sử tỉnh Bình Dương.- T.4: Sông Bé - Bình Dương từ 1975 đến 2020.- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 318tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phát triển vùng đất, con người Sông Bé - Bình Dương từ 1975đến 2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng

Từ khóa: Lịch sử, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, 1975 - 2020

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16645

Ký hiệu phân loại: 959.774/L 302 S

 

9. Nguyễn Văn Hiệp. Lịch sử tỉnh Bình Dương giản lược/ Nguyễn Văn Hiệp = A concise history of Binh Duong province.- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 476tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phát triển vùng đất, con người tỉnh Bình Dương qua các thời kỳ lịch sử từ khởi thuỷ đến năm 2020 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng

Từ khóa: Lịch sử, Bình Dương, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16641

Ký hiệu phân loại: 959.774/L 302 S

 

10. Nguyễn Văn Hiệp. Lịch sử tỉnh Bình Dương/ Nguyễn Văn Hiệp.- H.: Khoa học xã hội; 24cm

Lịch sử tỉnh Bình Dương.- T.1: Từ khởi thuỷ đến giữa thế kỷ XIX.- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 254tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phát triển vùng đất, con người tỉnh Bình Dương từ khởi thuỷ đến giữa thế kỷ 19 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng

Từ khóa: Khởi thuỷ, Giữa thế kỷ XIX, Lịch sử, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16642

Ký hiệu phân loại: 959.774/L 302 S

 

11. Nguyễn Văn Hiệp. Lịch sử tỉnh Bình Dương/ Nguyễn Văn Hiệp.- H.: Khoa học xã hội; 24cm

Lịch sử tỉnh Bình Dương.- T.2: Thủ Dầu Một từ 1859 đến 1945.- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 238tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phát triển vùng đất, con người Thủ Dầu Một - Bình Dương từ 1859 đến 1945 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng

Từ khóa: 1859 - 1945, Lịch sử, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16643

Ký hiệu phân loại: 959.774/L 302 S

 

12. Nguyễn Văn Hiệp. Lịch sử tỉnh Bình Dương/ Nguyễn Văn Hiệp.- H.: Khoa học xã hội; 24cm.
Lịch sử tỉnh Bình Dương.- T.3: Thủ Dầu Một - Bình Dương từ 1945 đến 1975.- H.: Khoa học xã hội, 2022.- 430tr.

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, quá trình hình thành và phát triển vùng đất, con người Thủ Dầu Một - Bình Dương từ 1945 đến 1975 trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng

Từ khóa: Lịch sử, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam, 1945 - 1975

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16644

Ký hiệu phân loại: 959.774/L 302 S

 

13. Nguyễn Vỹ. Những người đàn bà lừng danh trong lịch sử/ Nguyễn Vỹ.- H.: Văn học, 2019.- 402tr.; 21cm

Từ khóa: Văn học hiện đại, Việt Nam, Truyện

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090509

Ký hiệu phân loại: 920.72/NH 556 NG

 

14. Niquet, Valérie. Nhật Bản qua 100 câu hỏi: Một mô hình đang suy thoái/ Valérie Niquet ; Nguyễn Thị Tươi dịch.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 363tr.; 21cm

Tóm tắt: Tuyển tập 100 câu hỏi về những lĩnh vực: lịch sử, văn hoá, xã hội, kinh tế, chính trị, chiến lược phát triển và chính sách đối ngoại của Nhật Bản

Từ khóa: Lịch sử, Chính trị, Chiến lược phát triển, Kinh tế xã hội, Văn hóa, Nhật Bản, Sách tham khảo, Chính sách đối ngoại

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090434-90435

Ký hiệu phân loại: 952/NH 124 B

 

15. Phan Văn Diệp. Tộc Phan Vân Trai - Kỷ yếu Canh Tý niên - 2020: Lịch sử Tộc - Tộc phổ - Tộc sự/ Phan Văn Diệp.- Đà Nẵng: Nxb. Đà Nẵng, 2021.- 548tr.; 27cm

Tóm tắt: Sơ lược và khái quát về Tộc họ Phan với sự kết nối tìm lại mối quan hệ phả tộc của tổ tiên dòng họ Phan Xá tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh với Tộc Phan Vân Trai ở Núi Thành Quảng Nam - một tông phái từng bị lưu lạc, hành hương tìm về cội nguồn để bái tổ quy tông

Từ khóa: Lịch sử, Gia phả, Họ Phan, Tộc Phan Vân Trai, Quảng Nam

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16638-16639

Ký hiệu phân loại: 929.109597/T 451 PH

 

16. Phạm Quang Nghị. Đi tìm một vì sao: Tự kể chuyện mình/ Phạm Quang Nghị.- H.: Nxb. Hội nhà văn, 2022.- 649tr.; 24cm

Tóm tắt: Ghi lại những câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của ông Phạm Quang Nghị từ những năm tháng tuổi thơ, đến khi đi học, vào chiến trường, trải qua nhiều công việc ở các vị trí như Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao & Du lịch...

Từ khóa: Sự nghiệp, Cuộc đời, Chính trị gia, Phạm quang Nghị

Ký hiệu kho: Kho Đọc: D.088551-88552

Kho Mượn: M.090828-90830

Ký hiệu phân loại: 959.70442092/Đ 300 T

 

17. Vương Duy Trinh. Thanh Hoá kỷ thắng: Dịch theo bản chữ Hán ký hiệu VHv.1242 lưu tại Viện nghiên cứu Hán Nôm - Hà Nội/ Vương Duy Trinh; Dịch, chú, giới thiệu: Vũ Ngọc Định, Nguyễn Huy Khuyến ; Đinh Khắc Thuân h.đ..- Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2021.- 508tr.; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu về những thắng cảnh, những con người tài danh, những câu chuyện kỳ thú, những huyền tích, sự tích và những xúc cảm, trải lòng của các bậc tao nhân, mặc khách khi đứng trước cảnh đẹp của quê hương xứ Thanh: Núi Tam Điệp, động Lục Vân, núi Trích Trợ, động núi Vân Hoàn, Bà Triệu, vua Lê Thái Tổ, vua Lê Thánh Tông...

Từ khóa: Lịch sử, Danh nhân, Danh nhân thắng cảnh, Thanh Hoá

Ký hiệu kho: Kho Địa chí: DC.16631-16632

Kho Mượn: M.090872-90873

Ký hiệu phân loại: 959.741/TH 107 H

 

18. Đỗ Hoàng Linh. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Hành trình cứu nước/ Đỗ Hoàng Linh (ch.b.), Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Thị Bình,... = Nguyen Ai Quoc - Ho Chi Minh: The itinerary to found Democratic Republic of Vietnam.- H.: Thông tin và truyền thông, 2021.- 252tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu hàng trăm bức ảnh tư liệu, tài liệu, bút tích có liên quan đến quá trình hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1911 - 1945

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ cách mạnh, Chính trị gia, 1890-1969, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090471-90472

Ký hiệu phân loại: 959.703092/NG 527 A

 

19. Đồng chí Lê Thanh Nghị - Nhà chính trị, kinh tế, quân sự, ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh/ Phạm Thế Duyệt, Vũ Oanh, Đoàn Duy Thành....- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 795tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Trung ương

Tóm tắt: Giới thiệu hồi ký của đồng chí Lê Thanh Nghị, những bài viết phản ánh cuộc đời hoạt động cách mạng, ý chí, niềm tin và phẩm chất của một người cộng sản kiên cường của đồng chí Lê Thanh Nghị và những kỉ niệm của đồng chí trong lòng quê hương, gia đình, bạn bè và cán bộ giúp việc

Từ khóa: Chính trị gia, Cuộc đời, Sự nghiệp, Lê Thanh Nghị

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090382

Ký hiệu phân loại: 959.7041092/Đ 455 CH

 

20. Trần Đức Lương tuyển tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm.
Trần Đức Lương tuyển tập.- T.1.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 551tr.

Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về công cuộc Đổi mới của Việt Nam, về Đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Từ khóa: Bảo vệ Tổ quốc, Đổi mới, Đoàn kết dân tộc, Trần Đức Lương

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090881

Ký hiệu phân loại: 959.704/TR 121 Đ

 

21. Trần Đức Lương tuyển tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm
Trần Đức Lương tuyển tập.- T.3.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 642tr.

Tóm tắt: Tập hợp những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tích nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ Chủ tịch nước (1997-2006) về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; công tác nội chính và xây dựng nhà nước pháp quyền cùng một số thư, lưu bút và hồi ký của ông

Từ khóa: Nhà nước pháp quyền, Đối ngoại, Nội chính, Hộ nhập quốc tế, Trần Đức Lương

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090883

Ký hiệu phân loại: 959.704/TR 121 Đ

 

22. Hồ Chí Minh hành trình tìm đường cứu nước.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 590tr.; 25cm

ĐTTS ghi: Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng; Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước

Tóm tắt: Giới thiệu những tài liệu lưu trữ về hành trình tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ khi rời Bến Nhà Rồng năm 1911 đến khi quay về Việt Nam năm 1945, lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập, tự do cho dân tộc Việt Nam

Từ khóa: Hồ Chí Minh, Lãnh tụ Cách mạng, Chính trị gia, 1890-1969, Việt Nam, Hoạt động cách mạng, Sự nghiệp

Ký hiệu kho: Kho Tra cứu: TC.06877

Ký hiệu phân loại: 959.703092/H 450 CH

 

23. Trần Đức Lương tuyển tập.- H.: Chính trị Quốc gia; 24cm.
Trần Đức Lương tuyển tập.- T.2.- H.: Chính trị Quốc gia, 2021.- 726tr.

Tóm tắt: Những bài phát biểu, bài viết, thư khen... của nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong hai nhiệm kỳ (1997 - 2006) về phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội và an ninh - quốc phòng

Từ khóa: An ninh quốc phòng, Xã hội, Kinh tế, Văn hoá, Trần Đức Lương

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090882

Ký hiệu phân loại: 959.704/TR 121 Đ

 

24. Bùi Viện (1839 - 1878) - nhà canh tân có tầm nhìn về biển/ Nguyễn Chí Bền, Nguyễn Quang Trung Tiến, Phan Trần Chúc... ; Tuyển chọn: Nguyễn Chí Bền....- H.: Văn hóa dân tộc, 2021.- 815tr.: ảnh; 21cm

Tóm tắt: Tập hợp các tác phẩm, bài viết của các nhà sử học, văn hoá học nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của danh nhân Bùi Viện (1839-1878) - một nhà nho yêu nước dưới triều Nguyễn với tầm nhìn thức thời về an ninh hàng hải và phát triển thương mại đường sông, đường biển trong bối cảnh lịch sử nửa cuối thế kỷ XIX

Từ khóa: Bùi Viện, Nhà ngoại giao, 1839-1978, Danh sĩ, Việt Nam

Ký hiệu kho: Kho Mượn: M.090794-90796

Ký hiệu phân loại: 959.7029092/B 510 V

Thư viện số Tra cứu sách

KẾT NỐI WEBSITE

Bộ VHTTDL Sở văn hóa thể thao và du lịch thanh hóa Thư viện quốc gia việt nam

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

LƯỢT TRUY CẬP